Kenza Farah - Où va le monde (traduction en persan)

traduction en persan

دنیا کجاست؟

دنیا کجاست؟
اما به من بگو
دنیا کجاست؟
از خودم می پرسم دنیا کجاست
دنیا کجاست،دنیا کجاست؟
 
Refrain x2:
دنیا کجاست؟(دنیا کجاست)
اما به من بگو (دنیا کجاست)
دنیا کجاست؟(دنیا کجاست)
از خودم می پرسم(دنیا کجاست
 
زیر درختی آرام دراز کشیده ام
چشمانم به آسمان است
از خودم می پرسم
زمان چیست اگر من روح خودم نباشم
آیا زندگی با مرگ در جعبه هاست
چرا مردان با سلاحهایشان جنگ به پا می کنند
در حالی که اغلب چند کلمه کافیست
چرا زندگی ما را مجبور می کند که بسیار اشک بریزیم
پس انسان نقش خوب یا بد دارد؟
نمی دانم،از خودم می پرسم
می خواهم پیشرو باشم اما در کدام جهت؟
عکس العمل باید قبل از عمل بیاید(باشد)
بسته به عمل،لذت ها و نا امیدی ها(به وجود می آید)
منتظر پاسخ ها و راه حل ها(هستم)
ما میلیارد ها(انسانیم)که بر روی زمین زندگی می کنیم
با سرطان و آلودگی
با خودمان ما دشمنیم یا هم پیمان؟
 
Refrain x2:
دنیا کجاست؟(دنیا کجاست)
اما به من بگو (دنیا کجاست)
دنیا کجاست؟(دنیا کجاست)
از خودم می پرسم(دنیا کجاست)
 
در محله ام به تنهایی قدم می زنم
نگاه هایی را احساس می کنم که بر من هستند
الکلیسم،رها شده(رواج یافته)در جامعه
فقط پیاف*است که زندگی را صورتی(زیبا)می بیند
یازده شب بین پلیس و دوجنسه ها
جوانان کراک می کشند به نظر می رسد که مد است
و این خیابان است که دارو(مواد)روی آن سرمایه گذاری کرده
دنبال باقی مانده ی یک زندگی ساده می گردم
برنامه ها برای آنها بهترین دوستانند و آیپادشان
ارتباط دوستان ما بیشتر در فراموشی است
خانواده اش را انکار می کند اما با دنیا چت می کند
اینترنت،پی اس پی،نینتندو
 
از خودم می پرسم اگر کاری برای انجام دادن وجود دارد
زمان طولانی است هنگامی که ثانیه ها را در نظر بگیری
شیطان روی زمین است و می داند چگونه انسان را
 
تحریف کند
از خودم می پرسم دنیا کجاست؟
 
Refrain x2:
دنیا کجاست؟(دنیا کجاست)
اما به من بگو (دنیا کجاست)
دنیا کجاست؟(دنیا کجاست)
از خودم می پرسم(دنیا کجاست)
 
بر روی صفحه ی کاغذ مقابلم ساعت هاست می اندیشم
دنبال موضوعی می گردم اما هیچ ایده ای ندارم
نمی توانم کاغذم سفیدم را سیاه کنم
در مورد هر چیزی فکر می کنم
در بیکرانگی
از پنجره ام(دیدگاهم)می نویسیم چیزی را که می بینم
مردم منطقه ام،مشکلات شهرم
می خواهم جهانی نو بنا می کنم با کمی چوب(مداد)
تا زمانی که دوباره در دفترم می نویسم
 
Refrain x4:
دنیا کجاست؟(دنیا کجاست)
اما به من بگو (دنیا کجاست)
دنیا کجاست؟(دنیا کجاست)
از خودم می پرسم(دنیا کجاست)
 
Publié par masih le Mar, 23/08/2011 - 01:28
Commentaires de l’auteur(e) :

*piaf yeki az khanandehaye faranse ast.

français

Où va le monde

Plus de traductions de « Où va le monde »
persanmasih
5
Kenza Farah: Top 3
Commentaires