Charles Aznavour - Pour toi Arménie (traduction en arménien)

traduction en arménien

Ko Hamar Hayastan (Կո Համար Հայաստան)

Կո գարուներե կե ծաղկեն նորիծ
Կո լավ օրերե նորիծ կե ծնվեն
Ձմեռիծ հետո
Դժոխքիծ հետո
կե աճի ծառե կյանկի
Կո համար Հայաստան
 
Կո եղանակները կրկին կե երգեմ
Կո երեխաները շատ ավելի լավ կկառուցեն
Ահավորյուծյուներիծ հետո
Վախիծ հետո
Աստված կե բուջի մեր սպանուծյուների հողերե
Կո համար Հայաստան
 
Աշխարե վերկածել է
Աշխարե կո հետ է
Կո համար մարտկուտսյուն մորածած
Ինկե բածել է իրա սիրտե
Ինկե երկարացրելա իրա ձերկերե
 
Կո գարուներե կե ծաղկեն նորիծ
Կո լավ օրերե նորիծ կե ծնվեն
Ձմեռիծ հետո
Դժոխքիծ հետո
կե աճի ծառե կյանկի
Կո համար Հայաստան
 
Կո եղանակները կրկին կե երգեմ
Կո երեխաները շատ ավելի լավ կկառուցեն
Ահավորյուծյուներիծ հետո
Վախիծ հետո
Աստված կե բուջի մեր սպանուծյուների հողերե
Կո համար Հայաստան
 
Մեկա տե դու սիրես կո ազգին տե չե
Կո աճկերի մեճ ուզում եմ տենալ
Հայաստան !
Միկիճ հույս
 
Միհատ կրակ, միհատ ուզած
Որ վերծնել կո ճակատագիրե
Կո ձերի մեճ
Գլուխետ արաճնահերտում
 
Կո գարուներե կե ծաղկեն նորիծ
Կո լավ օրերե նորիծ կե ծնվեն
Ձմեռիծ հետո
Դժոխքիծ հետո
կե աճի ծառե կյանկի
Կո համար Հայաստան
 
Կո եղանակները կրկին կե երգեմ
Կո երեխաները շատ ավելի լավ կկառուցեն
Ահավորյուծյուներիծ հետո
Վախիծ հետո
Աստված կե բուջի մեր սպանուծյուների հողերե
Կո համար Հայաստան
Հայաստան !
Հայաստան !
 
All my translations are completely my work from scratch unless noted otherwise, reference me if used elsewhere.
Publié par TheProteanGirl le Lun, 21/05/2018 - 06:29
Ajouté en réponse à la demande de Joutsenpoika
français

Pour toi Arménie

Plus de traductions de « Pour toi Arménie »
Charles Aznavour: Top 3
Voir aussi
Commentaires