Please translate Raha Kon

persan

به این سو | Raha Kon [Let it Go] (Glory)

سپید بر تن کرده کوه و دمن
نباشد ردی بر زمین
شهبانوی ملک بی کس
باشد در این سرزمین
درونم آشفته چون غرش طوفان
نشود مهار داند ___
زبان برگیر مکن تغییر
شه دختیمان تو خوب با تدبیر
کنش زنجیر نهانش کن
نهان نشو
به این سو
به آن سو
رها کن خفته نیرو
رها کن به هر سو
به گردان از همه رو
بگویند هرچه میگویند
بنما طغیان
سرما بهره من نسازد مشکلی
شگفتا کمی دوری آسان نماید کار
دگر بیمه در مهجوری مدهد مرا آزار
شناسم خود شوم پر شور
ز حد و حصر کنم عبور
دگر زور و قانونی نیست
رهایییییی
___ از خود برهم
هم سو شو با آسمان
نیرویت کن ???? ننما دگر فغان
پا برجا بمان در اینجا
بنما طغیان
چو برف و باد نیرویم غلطان و افتان
شده روحم چون بلوری از یخ تابان
___
ننمایم رو به پس گذشته گذشتس
___ همچو خورشید طلوع کن
به هر سو کو ___
نداری ز پس نشان
مانم در نور مهری ___
بنما طغیاااااااان
سرما بهر من نسازد مشکل

Commentaires:

I couldn't understand some words so I type "___"
It is hard to understand for non native person.
Very hard to translate it.

Commentaires