Stefka (Стэфка) (traduction en API)

Advertisements
biélorusse

Stefka (Стэфка)

Ты помнiш, Стэфка, той стары самотны млын?
Вады маўклiвай побач сцiшаную плынь?
Ты помнiш як мы потым пад месяцам iшлi
I пацалункi ўпотай залiшнiя былi?
 
Хто ведаў, Стэфка, што растацца прыйдзе час?
Кахання жар так рана ў сэрцы тваiм згас...
Навошта апрауданнi? Іх болей не шукай -
Назад няма вяртання. Мяне ты не кахай!
 
Прыпеў (2):
Не, не, не!
Не кахай мяне!
Не, не, не!
 
Застаўся, Стэфка, боль як нейкi напамiн
Пра тую ноч i той стары самотны млын.
Навошта апраўданнi! Іх болей не шукай -
Назад няма вяртання. Мяне ты не кахай!
 
Прыпеў
 
Publié par ieieoieieo le Jeu, 13/09/2018 - 20:31
Aligner les paragraphes
traduction en API

stɛfka

tɨ pɔmniʂ, stɛfka, tɔj starɨ samɔtnɨ mɫɨn?
vadɨ mawkɫivaj pɔbat͡ʂ st͡siʂanuju pɫɨnʲ?
tɨ pɔmniʂ jak mɨ pɔtɨm pad mʲɛsʲat͡sam iʂɫi
I pat͡saɫunki wpɔtaj zaɫiʂnija bɨɫi?
 
xtɔ vʲɛdaw, stɛfka, ʂtɔ rastat͡sːa prɨjd͡zʲɛ t͡ʂas?
kaxanʲːa ʐar tak rana w sɛrt͡sɨ tvaim zɣas...
navɔʂta apraudanːi? jix bɔlʲɛj nʲɛ ʂukaj —
nazad nʲama vʲartanʲːa. mʲanʲɛ tɨ nʲɛ kaxaj!
 
[prɨpʲɛw] (x2):
nʲɛ, nʲɛ, nʲɛ!
nʲɛ kaxaj mʲanʲɛ!
nʲɛ, nʲɛ, nʲɛ!
 
zastawsʲa, stɛfka, bɔlʲ jak nʲɛjki napamin
pra tuju nɔt͡ʂ i tɔj starɨ samɔtnɨ mɫɨn.
navɔʂta aprawdanːi! jix bɔlʲɛj nʲɛ ʂukaj —
nazad nʲama vʲartanʲːa. mʲanʲɛ tɨ nʲɛ kaxaj!
 
[prɨpʲɛw]
 
Publié par Alex BisakiAlex Bisaki le Ven, 18/01/2019 - 06:18
Commentaires