Publicité

Sverige (U.S. Of America) (traduction en anglais)

  • Artiste: Eddie Meduza (Errol Leonard Norstedt)
  • Chanson: Sverige (U.S. Of America) 2 traductions
  • Traductions : anglais #1, #2
suédois

Sverige (U.S. Of America)

Nu ska vi ta ena fin bit här då,
vill du ta å börja då Tore
å läsa från början här uppe
 
Sverige, där björkarna susar och älvarna brusar
Där vi gå över daggstänkta berg och djupa dalar
genom granskog och tallars salar
Upp på lingonröda tuvor tågar vi förbi stugor
Hör fåglar som kvittrar och midsommarjäntor som fnittrar
Du gamla du fria, vill du leva eller dö
Nu är det din tur
 
Jag tackar gatukontoret för god nit och stil,
när du varje morgon hämtar min bil
Bostadsförmedlingen som registrerar min bön
och låter mig hoppas i kön
Och jag tackar alla kanslin för texter
och brev där jag slapp förstå vad ni skrev
Jag tackar för alla punkare och alkoholister
så min fru och mina barn slipper gå ensamma på stan
Och mormor och morfar tackar för nygammal vals,
och för att de slipper gå ut alls
Det är för jävla bra!
 
SVERIGE SVERIGE FOSTERLAND
DU ÄR FÖR JÄVLA BRA!
 
Jag tackar massmedia som gör livet rikare
genom att få mig att förstå
att knarkkungar, rånare, advokater
och skattesmitare har det så svårt så
 
Jag tackar alla stadsplanerare för att
inte gamla hus får finnas
så man slipper ha nåt att minnas
Och jag tackar skolsystemet för dess nya budskap,
så vi undgår kunskap! Hej!
 
Förordningar, förbud, regler och lagar
Så ingen roar sig eller vet hur man klagar
Och karensdagarna blir flera,
så man måste vara sjuk längre numera
 
SVERIGE SVERIGE FOSTERLAND
DU ÄR FÖR JÄVLA BRA!
 
Jag tackar alla politiker och deras ordflöde
så att jag inte behöver bestämma över mitt eget öde
Jag tackar arbetsgivare och fackföreningar
för att ni slåss om våra löner
så jag slipper ha egan fond till mina söner
Och polisen för att de motoriserar och expanderar
så man slipper möta nån som patrullerar
 
Och sjukvården för personalkvot och enhetsproduktionen
så vi avvärjer relationer och emotioner. Jaa!
Jag tackar för ungdomarnas fria uppfostran utan stränga banor
De gör så roliga mönster i Stockholms tunnelbanor... hihihi!
 
Jag tackar utvecklingen och företagens samvete
så vi slipper bry oss om arbete
Och jag tackar alla datamaskiner och deras koder
så jag slipper finna på egna råd,
och slipper tänka själv - helt adekvat!
 
Sverige där björkarna slutat susa
och älvarna upphört att brusa
där vi gå bland kraftverksberg och atomstängda dalar
nerhuggen granskog och tallars tomma salar
Du gamla du fria, vafan inte vara bra längre
 
VAFAN SÄGER DU?
SVERIGE, DET ÄR VÄL BRA
DET SÄGER SIG SJÄLV!
 
...
[ljudet av ett knytnävsslag] uuuiiiikkkk
[ljudet av ett knytnävsslag] onhoddelt
...
huru var det pojkar?
det finns bara en sak att säga om det
och det är
för jävla bra
för jävla bra
för jävla bra
för jävla bra
för jävla bra
för jävla bra
för jävla bra
för jävla bra
för jävla bra
för jävla bra
för jävla bra
för jävla bra
...
för jävla bra
 
Publié par SaintMarkSaintMark le Ven, 01/06/2018 - 16:11
Dernière modification par SaintMarkSaintMark le Jeu, 14/06/2018 - 00:01
traduction en anglaisanglais
Aligner les paragraphes
A A

Sweden

Versions : #1#2
Now it's time to sing a nice song here
Do you wanna take this Tore
And start reading from here at the top
 
Sweden, where the birches whisper and the rivers murmur
There we walk over mountains and deep valleys covered with dew
Through the fir tree forests and pine tree glades
Up over the lingonberry red tuffets past the summer houses
Hear the birds sing and the midsummer girlies giggling
Thou ancient, Thou free, do you want to live or die 1
Now it's your turn
 
I thank the street office for a good work
When you pick up my car every morning
The housing agency for hearing my prayers
And letting me skip ahead in the queue
And I thank the secretariat for the texts
And all those letters that I didn't need to understand
I thank all then punk rockers and alcoholics
Because of them my wife and kids don't have to walk the city alone
And grandma and grandpa2 expresses thanks for the newish song and dance
And because they don't have to leave the house at all
That is too fucking good!
 
SWEDEN SWEDEN LAND OF OUR ANCESTORS
YOU ARE TO FUCKING GREAT!
 
I thank the mass media for enrichening my life
By making me understand
That drug kingpins, robbers and lawyers
And tax evaders have it so incredibly rough 3
 
I thank all the city planners for
Getting rid of all those old houses
So we don't have any keepsakes of the past
And I thank the school system for their new message
So we can avoid knowledge! Hey!
 
Degrees, prohibitions, rules, and laws
So that no one has any fun or knows how to make a complaint
And the waiting days become more and more
So you have to be sick longer
 
SWEDEN SWEDEN LAND OF OUR ANCESTORS
YOU ARE TO FUCKING GREAT!
 
I thank all the politicians and their verbiage
So I don't have to decide over my own fate
I thank all the employers and all the labor unions
For fighting about our salaries
So I don't have to have my own savings account for my sons
And the cops for motorizing and expanding
So you don't have to meet anyone patrolling the streets
 
And the health care for their employee numbers and one-off production
So we can quit relationships and emotions. YEES!
I thank the youths for being raised free-range without consequences
They make the funniest patterns in Stockholms subways.... hehehe!
 
I thank the development and the companies conscience
So we don't have to care about our work
And I thank all the computer machines and their codes
So I don't have to find my own advice
I don't have to think at all, totally acceptable!
 
Sweden, where the birches don't whisper anymore
And the rivers don't murmur anymore
Where we walk through powerplant mountains and closed down for atomic activity valleys
Cut down fir forests and empty pine tree glades
Thou ancient, Thou free, is it not that freaking great anymore
 
WHAT THE FUCK ARE YOU SAYING
SWEDEN, IT IS FUCKING GREAT AINT IT
IT'S OBVIOUS!
 
...
(sounds of a fist hitting something) uuuiiikk
(sounds of a fist hitting something) ohoflele
...
how was it, boys?
And there's only one thing I can say about that
and that is
too fucking great
too fucking great
too fucking great
too fucking great
too fucking great
too fucking great
too fucking great
too fucking great
too fucking great
too fucking great
too fucking great
too fucking great
...
too fucking great
 
  • 1. swedish national anthem
  • 2. on mothers side
  • 3. said in a way that makes it sound cute, it's a mocking tone
Publié par KonanKonan le Mar, 13/08/2019 - 16:06
Ajouté en réponse à la demande de SaintMarkSaintMark
Commentaires de l’auteur·e :

suggestions are welcome

Plus de traductions de « Sverige (U.S. Of ... »
anglais Konan
Expressions idiomatiques dans « Sverige (U.S. Of ... »
Commentaires