Russia is waging a disgraceful war on Ukraine. Stand With Ukraine!

我们一家都是人 (wǒ men yī jiā dōu shì rén) (translittération)

  • Artiste : Ah Niu (陳慶祥 (Tan Kheng Seong) (Chen Qing-Xiang); 阿牛 (Ah Gu); Aniu) Artiste invité : Ah Hui
  • Chanson : 我们一家都是人 (wǒ men yī jiā dōu shì rén) Album : 我们一家都是人
    2 traductions
    anglais, translittération
  • Traductions : anglais, translittération

我们一家都是人

我是福建人
我是潮州人
冇管我是什么人
我是马来西亚人
 
这边的天时真热
这边的天时真干
有人穿裤有人穿麻
有人穿衫有人冇穿衫
 
热热人人suka脱衫
泡杯咖啡拔扇翘翘脚
吃吃叻沙咬到辣椒仔
哗父辣到妈不认子
 
我是福建人
我是潮州人
冇管我是什么人
我是马来西亚人
 
轰险天要落大雨
雨水淹得贵街路
晒衫三日晒未干
害我三日冇换衫
 
雨啊愈落愈大
水啊愈淹愈满
雷公响得大大声
阿妈著惊找冇麻
 
我是福建人
我是潮州人
冇管我是什么人
我是马来西亚人
 
我是福建人
我是潮州人
我们都是一家人
我们一家都是人
Malaysia boleh!
 
Publié par xuen97xuen97 Jeu, 27/01/2022 - 02:34
translittération
Aligner les paragraphes

wǒmen yījiā dōu shì rén

óa sī Hok-kiàn lâng
ua2 si6 dio5 ziu1 nang5
bô-koán góa sī siáⁿ-mi̍h lâng
ua2 si6 bhê2 lai5 sai1 a1 nang5
 
chit-pêng ê thiⁿ-sî chin joa̍h
chit-pêng ê thiⁿ-sî chin ta
ū lâng chhēng khò͘ ū lâng chhēng môa
ū lâng chhēng saⁿ ū lâng bô chhēng saⁿ
 
ruah8 ruah8 nang5 nang5 suka tug4 san1
pao3 ao1 go1 bi5 buah8 sin3 kiao3 kiao3 ka1
ziah8 ziah8 lag8 sa1 ga6 dioh4 hiam1 zio1 gian2
hua1 bê6 hiam1 gao3 ma1 bhoi6 ring7 gian2
 
óa sī Hok-kiàn lâng
ua2 si6 dio5 ziu1 nang5
bô-koán góa sī siáⁿ-mi̍h lâng
ua2 si6 bhê2 lai5 sai1 a1 nang5
 
hong hiám thiⁿ sòa lo̍k tōa-hō͘
hō͘-chúi im kà kùi koe lō͘
pha̍k saⁿ saⁿ li̍t pha̍k bē ta
hāi góa saⁿ li̍t bô ōaⁿ-saⁿ
 
hou6 a7 ru2 loh8 ru2 dua7
zui2 a7 ru2 im1 ru2 muan2
lui5 gang1 hiang2 ga3 dua7 dua7 sian1
a1 ma1 dioh4 gian1 cui2 bho5 mua5
 
óa sī Hok-kiàn lâng
ua2 si6 dio5 ziu1 nang5
bô-koán góa sī siáⁿ-mi̍h lâng
ua2 si6 bhê2 lai5 sai1 a1 nang5
 
óa sī Hok-kiàn lâng
ua2 si6 dio5 ziu1 nang5
wǒmen dōu shì yījiā rén
wǒmen yījiā dōu shì rén
Malaysia boleh!
 
Merci !
Publié par xuen97xuen97 Jeu, 27/01/2022 - 04:09
Traductions de « 我们一家都是人 (wǒ men yī ... »
translittération xuen97
Commentaires
Read about music throughout history