Andrea Parodi - Nìnnidu Silentziosu (Sound of Silence)

Advertisements
सार्दिन्यन
A A

Nìnnidu Silentziosu (Sound of Silence)

Umbra prena de ammentu,
deo faeddo che i'su 'entu
ca so nìnnidu de àrvures
in anderas de su tempus.
 
Deo, terra de antiga pitzinna,
fintza muda e sufrende, so bia.
 
In su sonnu 'e su nuraghe
so una 'oghe chena paghe
e m'acero in su silentziu meu,
in su sabore de s'avrèschida.
 
Su passadu si'che morit cun a mie
ma sa notte jughet semper sa die.
 
E in sa terra mia ferida
faghet nàschere sa vida:
de fadiga e temporadas
est pigadu custu isetu meu.
 
A su viàgiu de sa zente, zente mia,
so istrintu comente a una pupia.
 
A su viàgiu de sa zente, zente mia,
so istrintu comente a una pupia,
comente a una pupia.
 
HampsicoraHampsicora द्वारा शुक्र, 11/01/2019 - 07:52 को जमा किया गया
जमा करने वाले के कमेंट:

Lyrics by Antonio Strinna - Music by Paul Simon

धन्यवाद!1 बार धन्यवाद मिला

 

Advertisements
Video
"Nìnnidu Silentziosu ..." के अनुवाद
कमेन्ट