IndiaJiva - Asato Ma Sat Gamaya (इतावली में अनुवाद)

संस्कृत

Asato Ma Sat Gamaya

ॐ असतो मा सद्गमय ।
तमसो मा ज्योतिर्गमय ।
मृत्योर्मामृतं गमय ।।
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥
 
panacea द्वारा बुध, 06/10/2010 - 15:28 को जमा किया गया
आख़िरी बार बुध, 27/04/2016 - 23:41 को maluca द्वारा संपादित
Align paragraphs
इतावली में अनुवाद

Guidaci

संस्करण: #1#2
Guidaci dall’ignoranza alla conoscenza
Guidaci dalle tenebre alla luce
Guidaci dalla morte all'immortalità
 
panacea द्वारा रवि, 09/08/2015 - 16:49 को जमा किया गया
लेखक के कमेन्ट:
कृपया "Asato Ma Sat Gamaya" का अनुवाद करने में सहायता करें
See also
कमेन्ट