Aurora (लिप्यंतरण)

Advertisements
लिप्यंतरण
A A

Aurora

апхэ пхёльчёджин хэнхэн сэне пиккаль
эмэхан согуа соне boundary
ирон коль мёсахаль танорыль нан
аджигыль чиччи мохан чэ катхын мальман
 
панбокхаго панбокхэ but we don't care
Cause' чжигым нан хончжага ания
и щиярыль конюхаль нэгэ ёги иккиэ now
куди манын пиюнын пхирёга опсоджёссо
 
чжомуроганын хэрыль поль ттэмада
мэиль пам турёуоссо нан
то исан турёпчжи ана иджэн
одум согэн нэга иккиэ
 
пиче пхум анэ
кадык ангёсо
хамккэ чумчунын
нонын нэгэ тто ханае пам
 
ное ту нунэ нае ту нунэ
пхёнсэн киокхэ ури ту нунэ
каджан пиннанын одуми туэрё хэ
нарыль камссаджуо My Aurora
 
нарыль камссаджуо My Aurora
нарыль камссаджуо My Aurora
 
хындыллинын мальгёль ноуа нае манын
чжонпу холлё нэгэ мэрётуэссо
пёри нарыль пакхё и пульбичын нахантхэ
номуна кхын пичи туэо чжуоссо
 
нэ ханыри
то хуанхольхэ
кы сэнками арынарын корё
 
нун камыль ттэ
то панынхэ
одумэ пичуо панччакпанччак корё
 
пиче пхум анэ
кадык ангёсо
хамккэ чумчунын
нонын нэгэ тто ханае пам
 
ное ту нунэ нае ту нунэ
пхёнсэн киокхэ ури ту нунэ
каджан пиннанын одуми туэрё хэ
нарыль камссаджуо My Aurora
(My Aurora is comin’)
 
нарыль камссаджуо My Aurora
нарыль камссаджуо My Aurora
 
и памэ модын кощи та пичыль иродо
ончжэдынчжи чаджагальгэ ное кётхыро
нуныль камадо нан ныккиль су иссо
нарыль камссаджуо My Aurora
(I know you wanna feel it)
 
нарыль камссаджуо My Aurora
уриль камссаджуо My Aurora
 
haevi grayhaevi gray द्वारा बुध, 12/06/2019 - 07:54 को जमा किया गया

Aurora

कमेन्ट