Advertisements

Bastille के लिरिक्स

लिरिक्सअनुवादअनुरोध
An Act of Kindnessअंग्रेज़ी
Wild World
इतावली
ग्रीक
पुर्तगाली
फ्रेंच
स्पैनिश
हंगेरी
Bad Bloodअंग्रेज़ी
Bad Blood
अस्तुरियन
इतावली
क्रोएशियाई
ग्रीक
जर्मन
टोंगन
डेनिश
तुर्की
नॉर्वेजियाई
पुर्तगाली
फ्रेंच
रूसी
समाप्त
सर्बियाई
स्पैनिश
स्लोवेनियाई
हंगेरी #1 #2
Bad newsअंग्रेज़ीइतावली
ग्रीक
जर्मन
तुर्की
फ्रेंच
रूसी
सर्बियाई
हंगेरी
Bite Downअंग्रेज़ीइतावली
ग्रीक
जर्मन
तुर्की
हंगेरी
Blameअंग्रेज़ीइतावली
ग्रीक
तुर्की
पुर्तगाली
रूसी
हंगेरी
Campusअंग्रेज़ी
Wild World
ग्रीक
हंगेरी
Daniel In The Denअंग्रेज़ी
Bad Blood (2013)
इतावली
ग्रीक
जर्मन
डेनिश
पुर्तगाली
फ्रेंच
स्पैनिश
हंगेरी
Dreamsअंग्रेज़ी
Other People's Heartache Pt 2
इतावली
ग्रीक #1 #2
जर्मन
तुर्की
फ्रेंच
सर्बियाई
हंगेरी
Durban Skiesअंग्रेज़ी
All This Bad Blood
इतावली
ग्रीक
हंगेरी #1 #2
Fake itअंग्रेज़ी
Wild world
इतावली
ग्रीक
तुर्की
सर्बियाई
स्पैनिश
हंगेरी
Final Song (MØ Cover) Liveअंग्रेज़ी
YouTube-Video
Flawsअंग्रेज़ीइतावली #1 #2
ग्रीक
जर्मन
तुर्की
नॉर्वेजियाई
पुर्तगाली
फ्रेंच
समाप्त
सर्बियाई
स्पैनिश
स्वीडिश
हंगेरी
Forever Everअंग्रेज़ी
Other People's Heartache Pt 2
इतावली
ग्रीक
हंगेरी
Four Walls (The Ballad Of Perry Smith)अंग्रेज़ी
Wild World
इतावली
ग्रीक
तुर्की
हंगेरी
Get Homeअंग्रेज़ी
bad blood
इतावली
ग्रीक
जर्मन
टोंगन
तुर्की
पुर्तगाली
रूसी
स्पैनिश #1 #2
स्वीडिश
हंगेरी
Gloryअंग्रेज़ी
Wild World
इतावली
ग्रीक
हंगेरी
Good Griefअंग्रेज़ी
Wild World (2016)
इतावली
क्रोएशियाई
ग्रीक
जर्मन
डच
डेनिश
तुर्की
नॉर्वेजियाई
फ्रेंच
रूसी
समाप्त
सर्बियाई
स्पैनिश
हंगेरी
Hangin'अंग्रेज़ीइतावली
ग्रीक
तुर्की
हंगेरी
रूसी
सर्बियाई
Hauntअंग्रेज़ीग्रीक
रूसी
हंगेरी
Huntअंग्रेज़ीग्रीक
पुर्तगाली
Icarusअंग्रेज़ी
Bad blood (2013)
इतावली #1 #2
ग्रीक
चीनी
जर्मन
तुर्की
नॉर्वेजियाई
पुर्तगाली
फ्रेंच
समाप्त
स्पैनिश
हंगेरी
Laughter Linesअंग्रेज़ीग्रीक
जर्मन
डच
पुर्तगाली
फ्रेंच
समाप्त
स्पैनिश
हंगेरी
Laura Palmerअंग्रेज़ी
Bad Blood (2013)
इतावली
ग्रीक
तुर्की
पुर्तगाली
फ्रेंच
सर्बियाई
स्पैनिश
हंगेरी
Lethargyअंग्रेज़ी
Wild World
ग्रीक
हंगेरी
Love Don't Live Hereअंग्रेज़ीइतावली
ग्रीक
पुर्तगाली
सर्बियाई
स्पैनिश
हंगेरी
No Angelsअंग्रेज़ीग्रीक
तुर्की
फ्रेंच
सर्बियाई
स्पैनिश
हंगेरी
रोमानियाई
Oblivion अंग्रेज़ीइतावली
ग्रीक
तुर्की
पुर्तगाली
फ्रेंच
हंगेरी
Oblivion (Album Version)अंग्रेज़ी
Bad Blood
इतावली
कैटलन
ग्रीक
पुर्तगाली
फ्रेंच
सर्बियाई
स्पैनिश #1 #2 #3 #4
हंगेरी
Of The Nightअंग्रेज़ीइतावली
ग्रीक
जर्मन
डच
डेनिश
तुर्की
पुर्तगाली
पोलिश
फ्रेंच
रूसी
सर्बियाई
स्वीडिश
हंगेरी
Oil on Waterअंग्रेज़ी
Wild World
जर्मन
Overjoyedअंग्रेज़ी
bad blood
इतावली
ग्रीक
तुर्की
नॉर्वेजियाई
पुर्तगाली
रूसी
सर्बियाई
हंगेरी
Poetअंग्रेज़ीइतावली
डच
पुर्तगाली
फ्रेंच
रूसी
सर्बियाई
स्लोवेनियाई
हंगेरी
Pompeiiअंग्रेज़ी
Bad Blood
अरबी
इतावली
कोरियाई
क्रोएशियाई
ग्रीक
चीनी
जर्मन
डच
डेनिश
तुर्की #1 #2
नॉर्वेजियाई
पुर्तगाली
पोलिश
फ्रेंच
यूक्रेनियाई
रूसी
रोमानियाई
लैटिन
वेयतनामी
समाप्त
सर्बियाई
स्पैनिश
स्वीडिश
हंगेरी
बेलारूसी
Powerअंग्रेज़ी
Wild World
इतावली
हंगेरी
Quarter Past Midnightअंग्रेज़ीडच
सर्बियाई
स्पैनिश
Remainsअंग्रेज़ी
VS. (Other Peoples Heartache, pt. III)
समाप्त
Requiem For Blue Jeans (Blue Jeans - Lana Del Rey cover)अंग्रेज़ीग्रीक
पुर्तगाली
रूसी
हंगेरी
Send them off!अंग्रेज़ी
Wild World
इतावली
ग्रीक
तुर्की
सर्बियाई
हंगेरी
रूसी
Skullsअंग्रेज़ी
All This Bad Blood
रूसी
समाप्त
स्पैनिश
हंगेरी
Sleepsongअंग्रेज़ीपुर्तगाली
रूसी
हंगेरी
Snakesअंग्रेज़ी
Wild World
इतावली
जर्मन
पुर्तगाली
स्पैनिश
हंगेरी
The Currentsअंग्रेज़ीइतावली
ग्रीक
फ्रेंच
सर्बियाई
हंगेरी
The Drawअंग्रेज़ी
All This Bad Blood
रूसी
हंगेरी
The Driverअंग्रेज़ीरूसी
हंगेरी
The Silenceअंग्रेज़ी
Bad Blood - (The Extended Cut)
इतावली
पुर्तगाली
रूसी
स्पैनिश
हंगेरी
These Streetsअंग्रेज़ी
Bad Blood
इतावली
जर्मन
डच
तुर्की
पुर्तगाली
रूसी
समाप्त
स्पैनिश
हंगेरी
Things We Lost In The Fireअंग्रेज़ी
Bad Blood
अरबी
इतावली
क्रोएशियाई
ग्रीक
जर्मन
डच
डेनिश
तुर्की #1 #2
पुर्तगाली
पोलिश
फ्रेंच
रूसी
रोमानियाई
सर्बियाई #1 #2
स्पैनिश
हंगेरी
Torn Apartअंग्रेज़ी
VS. (Other People's Heartache, Pt. III)
इतावली
चेक
तुर्की
रूसी
स्पैनिश
सर्बियाई
Tuning Out…अंग्रेज़ी
All this Bad Blood
जर्मन
Two Evilsअंग्रेज़ी
Wild World
इतावली
तुर्की
पुर्तगाली
स्पैनिश
हंगेरी
Warmthअंग्रेज़ी
Wild World
इतावली
स्पैनिश
हंगेरी
Way Beyondअंग्रेज़ी
Wild World
हंगेरी
We can't stopअंग्रेज़ी
CD Single
ग्रीक
Weight Of Living (Pt. II)अंग्रेज़ीइतावली
पुर्तगाली
Weight of Living, pt. Iअंग्रेज़ी
Bad Blood
इतावली
पुर्तगाली
समाप्त
स्पैनिश
What Would You Doअंग्रेज़ीइतावली
जर्मन
तुर्की
पुर्तगाली
फ्रेंच #1 #2
हंगेरी
Winter Of Our Youthअंग्रेज़ी
Wild World
इतावली
हंगेरी
World Gone Madअंग्रेज़ी
Bright: The Album
इतावली
ग्रीक
तुर्की
रूसी
स्पैनिश
हंगेरी
कमेन्ट
SilentRebel83    बुध, 19/02/2014 - 01:33

picture, wiki link, and country of origin added. genre changed to Indie Rock (from Alternative.)