Advertisements

Biagio Antonacci के लिरिक्स

लिरिक्सअनुवादअनुरोध
A volteइतावलीvideoअंग्रेज़ी
Adesso dormiइतावलीvideo
Mi fai stare bene
अंग्रेज़ी #1 #2
चेक
बोस्नियाई
रूसी
Alessandraइतावलीvideo
Liberatemi (1992)
अंग्रेज़ी #1 #2
ग्रीक
रूसी
Almeno non tradirmi tuइतावलीvideo
Liberatemi
अंग्रेज़ी #1 #2
रूसी
Amo teइतावलीvideo
Convivendo - Parte 2
अंग्रेज़ी
रूसी
Angelaइतावलीvideo
9 novembre 2001
अंग्रेज़ी #1 #2
क्रोएशियाई
चेक
रूसी
पुर्तगाली
Aprilaइतावलीvideoअंग्रेज़ी #1 #2
ग्रीक
फारसी
बल्गेरियाई
रूसी
Barbaraइतावलीvideo
L'amore comporta 2014
अंग्रेज़ी
जर्मन
Buon giorno bell'animaइतावलीvideo
Inaspettata
अंग्रेज़ी #1 #2
जर्मन
फ्रेंच
बल्गेरियाई
रूसी
रोमानियाई
स्पैनिश
C'è ancora qualcunoइतावलीvideo
Tra le mie canzoni (2000)
अंग्रेज़ी #1 #2
बोस्नियाई
रूसी
C'è silenzioइतावलीvideo
Vicky Love
अंग्रेज़ी #1 #2
ग्रीक
बोस्नियाई
रूसी
स्पैनिश
Cadoइतावलीvideo
L'amore comporta
अंग्रेज़ी
यहूदी
Cercasi disperatamente amoreइतावली
Adagio Biagio
अंग्रेज़ी #1 #2
रूसी
रोमानियाई
Che differenza c'èइतावलीvideo
9-NOV-2001
अंग्रेज़ी
बोस्नियाई
Chiedimi Scusaइतावलीvideo
Inaspettata
अंग्रेज़ी
रूसी
बल्गेरियाई
Ci siamo capiti maleइतावलीvideo
Ci staiइतावलीvideoअंग्रेज़ी
Ciao tristezzaइतावलीvideo
Sapessi dire no (2012)
अंग्रेज़ी
बोस्नियाई
Coccinellaइतावली
Vicky Love (2007)
अंग्रेज़ी #1 #2
चेक
रूसी
रोमानियाई
बोस्नियाई
Come se fossi un'isolaइतावलीvideo
9 novembre 2001
अंग्रेज़ी #1 #2
रूसी
रोमानियाई
Con Infinito Onoreइतावली
Sapessi Dire No (2012)
अंग्रेज़ी
बोस्नियाई
Cortocircuitoइतावलीvideo
Biagio
अंग्रेज़ी
फ्रेंच
Cosa Fai Ragazzaइतावलीvideo
Mi Fai Stare Bene
अंग्रेज़ी
बोस्नियाई
Così presto noइतावलीvideo
Il mucchio
अंग्रेज़ी
चेक
फ्रेंच
बोस्नियाई
रोमानियाई
Cuánto Tiempo y Aún Siguesस्पैनिशvideo
Mis Canciones en Español
Danza Sul Mio Pettoइतावलीvideo
Adagio Biagio
अंग्रेज़ी
Desiderioइतावलीअंग्रेज़ी
रूसी
Dimenticarti è pocoइतावलीvideo
Sapessi dire no (2012)
अंग्रेज़ी
डच
बल्गेरियाई
बोस्नियाई
Dolore e Forzaइतावलीvideo
L'amore comporta 2014
अंग्रेज़ी
जर्मन
फ्रेंच
बल्गेरियाई
बोस्नियाई
स्पैनिश
रोमानियाई
Dormi nel cuoreइतावलीvideo
Sapessi dire no (2012)
अंग्रेज़ी
चेक
बोस्नियाई
Dove il cielo è più serenoइतावलीvideo
Il mucchio
अंग्रेज़ी
जर्मन
È soffocamentoइतावलीvideo
Vicky Love (2007)
ग्रीक
Eternitaइतावलीअंग्रेज़ी
Fino All'amoreइतावलीअंग्रेज़ी #1 #2 #3
चेक
रूसी
Fioreइतावलीvideo
Sono Cose Che Capitano (1989)
अंग्रेज़ी
बोस्नियाई
रूसी
Fortuna che ci seiइतावलीvideo
Dediche e manie
अंग्रेज़ी
फ्रेंच
रूसी
Hai bisogno di meइतावलीvideo
L'amore comporta 2014
अंग्रेज़ी
बोस्नियाई
रूसी
Ho la musica nel cuoreइतावलीvideo
L'amore comporta 2014
जर्मन
बोस्नियाई
Il cielo ha una porta solaइतावलीvideo
Il cielo ha una porta sola
अंग्रेज़ी #1 #2
चेक
जर्मन
फारसी
रूसी
रोमानियाई
Il Fiume Dei Profumiइतावली
Convivendo
अंग्रेज़ी
Il Mucchioइतावली
Il Mucchio 1996
क्रोएशियाई
Il Prato Delle Animeइतावली
Mi Fai Stare Bene
अंग्रेज़ी
बोस्नियाई
In Mezzo Al Mondoइतावलीvideo
In Mezzo Al Mondo
अंग्रेज़ी
ग्रीक
फ्रेंच
सर्बियाई
बोस्नियाई
In una stanza quasi rosaइतावलीvideoअंग्रेज़ी #1 #2 #3
क्रोएशियाई
पुर्तगाली
फ्रेंच
बोस्नियाई
रूसी
रोमानियाई
हंगेरी
Inaspettataअंग्रेज़ी, इतावलीvideo
Inaspettata (2010)
अंग्रेज़ी #1 #2
रूसी
सर्बियाई
स्पैनिश
Insieme finireइतावलीvideo
Sapessi dire no (2012)
अंग्रेज़ी #1 #2
बोस्नियाई
स्पैनिश
फ्रेंच
Irisस्पैनिशvideo
Mis Canciones en Español
Iris (tra le tue poesie)इतावलीvideo
Mi fai stare bene (1998)
अंग्रेज़ी #1 #2
एस्तोनियाई
ग्रीक
चेक
पुर्तगाली
फारसी
रूसी
रोमानियाई
सर्बियाई
स्पैनिश
स्वीडिश
L'amore comportaइतावलीvideo
L'amore comporta 2014
अंग्रेज़ी
बोस्नियाई
स्पैनिश
ग्रीक
L'eventoइतावलीvideo
Sapessi Dire No (2012)
अंग्रेज़ी
बल्गेरियाई
बोस्नियाई
La Raritàइतावलीvideo
Inaspettata
अंग्रेज़ी
बोस्नियाई
Lascia Stareइतावलीvideo
Vicky Love (2007)
अंग्रेज़ी
बोस्नियाई
Le cose che hai amato di piùइतावलीvideo
Tra le mie canzoni
अंग्रेज़ी
ग्रीक
पुर्तगाली
बोस्नियाई
रोमानियाई
Le veteraneइतावलीvideo
L'amore comporta
Liberaइतावलीvideo
L'amore comporta 2014
Liberandoti di meइतावली
Sapessi dire No 2012
जर्मन
Liberatemiइतावलीvideo
Liberatemi 1992
बोस्नियाई
L’impossibileइतावलीvideoअंग्रेज़ी
ग्रीक
बोस्नियाई
रोमानियाई
Mai mi dici amoreइतावलीvideo
L'amore comporta 2014
अंग्रेज़ी
जर्मन
Mi fai stare beneइतावलीvideo
Mi fai stare bene
अंग्रेज़ी
बोस्नियाई
रोमानियाई
बल्गेरियाई
Mio fratelloइतावलीvideo
Dediche e manie
ग्रीक
जर्मन
तुर्की
सर्बियाई
स्पैनिश
Mio padre è un reइतावली
Convivendo Pt. 1
Naturaleइतावलीvideo
Sapessi dire no (2012)
अंग्रेज़ी
बोस्नियाई
Non cambiare tuइतावलीvideo
Mi fai stare bene
बोस्नियाई
Non Ci Facciamo Compagniaइतावली
Convivendo
अंग्रेज़ी
बोस्नियाई
हंगेरी
Non è mai stato subitoइतावलीvideo
Biagio Antonacci
अंग्रेज़ी
जर्मन
बोस्नियाई
Non eri tuइतावलीअंग्रेज़ी
बोस्नियाई
Non parli maiइतावलीvideo
Il mucchio
अंग्रेज़ी #1 #2
बोस्नियाई
रोमानियाई
Non Sei Più Quiइतावली
Vicky Love (2007)
अंग्रेज़ी
Non so più a chi credereइतावलीvideo
Liberatemi - Sanremo edition
अंग्रेज़ी
पुर्तगाली
फ्रेंच
बोस्नियाई
स्पैनिश
Non Tentarmiइतावलीvideo
9-NOV-2001
अंग्रेज़ी
जर्मन
Non Vendermiइतावलीvideo
Mi Fai Stare Bene
अंग्रेज़ी
बोस्नियाई
Non vivo più senza teइतावलीvideo
Sapessi Dire No (2012)
अंग्रेज़ी #1 #2
ग्रीक
जापानी
डच
पुर्तगाली
फ्रेंच #1 #2
बल्गेरियाई
बोस्नियाई
रूसी
रोमानियाई
Oggi Tocchi A Meइतावलीvideo
Convivendo-Parte 2
अंग्रेज़ी
One Day (Tutto prende un senso)इतावलीvideoस्पैनिश
Ora e mai per sempreइतावलीvideo
L'amore comporta 2014
अंग्रेज़ी
Pazzo di leiइतावलीvideoअंग्रेज़ी #1 #2 #3
ग्रीक
चेक
जर्मन
तुर्की
पुर्तगाली
फारसी #1 #2
रूसी #1 #2
रोमानियाई
स्पैनिश
हंगेरी
Prima Di Tuttoइतावलीvideo
Liberatemi
अंग्रेज़ी
Quanto tempo e ancoraइतावलीvideoअंग्रेज़ी #1 #2
ग्रीक
जर्मन
तुर्की
पुर्तगाली
फ्रेंच
बल्गेरियाई
बोस्नियाई
रूसी
रोमानियाई
स्पैनिश
हंगेरी
Quell' Uomo Liइतावलीvideo
Convivendo (2004)
ग्रीक
रोमानियाई
Quiइतावलीvideo
Sapessi Dire No (2012)
अंग्रेज़ी
बोस्नियाई
Ragazza occhi cieloइतावलीvideo
Inaspettata (2010)
अंग्रेज़ी
Ricordati chi seiइतावलीvideo
L'amore comporta 2014
अंग्रेज़ी
बोस्नियाई
रूसी
Ritorno Ad Amareइतावलीअंग्रेज़ी
रूसी
Sappi amore mioइतावलीvideo
Convivendo - Parte 2 (2005)
अंग्रेज़ी #1 #2
बोस्नियाई
रूसी
Se è vero che ci seiइतावलीvideoअंग्रेज़ी #1 #2 #3
एस्तोनियाई
रूसी
Se e' vero che ci seiइतावलीvideo
Il mucchio
अंग्रेज़ी
ग्रीक
बल्गेरियाई
बोस्नियाई
स्पैनिश
Se fosse per sempreइतावलीvideo
Inaspettata (2010)
अंग्रेज़ी #1 #2
जर्मन
बल्गेरियाई
बोस्नियाई
रोमानियाई
Se io, se leiइतावलीvideo
Biagio Antonacci (1994)
अंग्रेज़ी #1 #2
डच
बोस्नियाई
रूसी
हंगेरी
Se torneraiइतावली
9-NOV-2001 (2001)
अंग्रेज़ी
बोस्नियाई
Se tu fossi comeइतावलीvideo
Adagio Biagio (1991)
अंग्रेज़ी
Seiइतावलीvideo
Biagio Antonacci (1994)
अंग्रेज़ी
रोमानियाई
Senza un nomeइतावलीvideo
Sapessi Dire No (2012)
अंग्रेज़ी
बोस्नियाई
Si tù estàsस्पैनिशvideoअंग्रेज़ी
इतावली
Sognamiइतावलीvideo
Vicky Love (2007)
अंग्रेज़ी #1 #2
ग्रीक
चेक
तुर्की
पुर्तगाली
पोलिश
फारसी
फ्रेंच
बल्गेरियाई
रूसी
रोमानियाई
सर्बियाई
स्पैनिश
Sola maiइतावली
Sapessi Dire No (2012)
अंग्रेज़ी
बोस्नियाई
Soliइतावली
Sapessi dire No
जर्मन
Solo due paroleइतावलीvideo
9-NOV-2001 (2001)
अंग्रेज़ी
बोस्नियाई
स्पैनिश
Sono stato innamoratoइतावलीvideo
Sapessi Dire No (2012)
अंग्रेज़ी #1 #2
फ्रेंच
बोस्नियाई
रूसी
Stancoइतावली
In Mezzo Al Mondo
सर्बियाई
Ti dedico tuttoइतावलीvideo
Sapessi Dire No (2012)
अंग्रेज़ी #1 #2
फ्रेंच
बल्गेरियाई
बोस्नियाई
रूसी
रोमानियाई
स्पैनिश
Ti penso raramenteइतावलीvideo
L'amore comporta 2014
अंग्रेज़ी #1 #2
क्रोएशियाई
जर्मन
रूसी
स्पैनिश
फ्रेंच
Ti ricordi perché इतावलीvideo
Tra Le Mie Canzoni (2000)
अंग्रेज़ी
एस्तोनियाई
क्रोएशियाई
चेक
जर्मन
रोमानियाई
Tra le righeइतावलीvideo
Adagio Biagio (1991)
अंग्रेज़ी
Tra te e il mareइतावलीvideo
Il Cielo Ha Una Porta Sola (2008)
अंग्रेज़ी
रूसी #1 #2
Tu sei bellaइतावलीvideo
L'amore comporta 2014
अंग्रेज़ी
जर्मन
फ्रेंच
Ubbidiròइतावलीvideo
Inaspettata (2010)
अंग्रेज़ी
बोस्नियाई
Vicky loveइतावलीvideo
Vicky Love (2007)
अंग्रेज़ी
रूसी
Vivi l'avventuraइतावलीvideo
Inaspettata (2010)
अंग्रेज़ी
बोस्नियाई
Vivimiइतावलीvideo
Il Cielo Ha Una Porta Sola (2008)
अंग्रेज़ी
चेक
रूसी #1 #2
Voglio vivere in un attimoइतावलीvideo
Sono Cose Che Capitano (1989)
अंग्रेज़ी
फ्रेंच
बोस्नियाई
स्पैनिश
Volevo solo dirti cheइतावलीvideo
9-NOV-2001 (2001)
अंग्रेज़ी
स्पैनिश
Vorrei Amarti Anch'ioइतावलीvideoअंग्रेज़ी
जर्मन
Biagio Antonacci also performedअनुवाद
Pierangelo Bertoli - A muso duroइतावलीvideo
A Muso Duro (1979)
अंग्रेज़ी #1 #2
पुर्तगाली
फ्रेंच
रोमानियाई
स्पैनिश
Laura Pausini - In una stanza quasi rosaइतावलीvideo
Io Canto (2006)
Related to Biagio Antonacciवर्णन
Laura Pausini & Biagio Antonacciartist
कमेन्ट