Come Away With Me (फारसी में अनुवाद)

Advertisements
फारसी में अनुवाद

بيا با هم برويم

بيا شب هنگام با هم برويم
بيا با هم برويم
و من ترانه اي براي تو خواهم نوشت
 
بيا با يك اتوبوس برويم
برويم جايي كه آنها نتوانند ما را فريب دهند
با دروغ هايشان
 
مي خواهم با تو قدم بزنم
در يك روز ابري
در دشتهايي كه علفهاي زرد تا روي زانو رشد مي كنند
پس چرا نمي آيي
 
بيا برويم و همديگر را خواهيم بوسيد
براي فراز يك كوه
بيا با هم برويم
و من هرگز از دوست داشتنت دست نخواهم كشيد
 
و مي خواهم از خواب بيدار شوم با باراني
كه بر سقف حلبي مي بارد
در حالي كه من در آغوشت آرامم
پس از تو مي خواهم
كه شب هنگام با من بيايي
بيا با هم برويم
 
Hafez द्वारा गुरु, 21/03/2013 - 11:16 को जमा किया गया
लेखक के कमेन्ट:

1. album: Come Away with Me (2002)
2. writer: Norah Jones

अंग्रेज़ी

Come Away With Me

कमेन्ट