Depeche Mode के लिरिक्स

लिरिक्सअनुवादअनुरोध
A Pain That I'm Used Toअंग्रेज़ी
Playing The Angel
अरबी
इतावली
क्रोएशियाई
ग्रीक
जर्मन
तुर्की
पुर्तगाली
फ्रेंच
रूसी
रोमानियाई
सर्बियाई
स्पैनिश
A Photograph Of Youअंग्रेज़ी
A Broken Frame
इतावली
क्रोएशियाई
ग्रीक
जर्मन
तुर्की
पुर्तगाली
फ्रेंच
सर्बियाई
स्पैनिश
A Question Of Lustअंग्रेज़ी
Black Celebration
Gothic
इतावली
ग्रीक
जर्मन
पुर्तगाली
फ्रेंच
सर्बियाई
स्पैनिश
हंगेरी
A Question Of Timeअंग्रेज़ी
Black Celebration
इतावली
क्रोएशियाई
ग्रीक
जर्मन
तुर्की
पुर्तगाली
फ्रेंच
रूसी
स्पैनिश
हंगेरी
All That's Mineअंग्रेज़ी
Delta Machine
इतावली
क्रोएशियाई
ग्रीक
तुर्की
पुर्तगाली
फ्रेंच
हंगेरी
Aloneअंग्रेज़ी
Delta Machine
इतावली
ग्रीक
डच
तुर्की
पुर्तगाली
फ्रेंच
रोमानियाई
सर्बियाई
स्पैनिश
And Then...अंग्रेज़ी
Construction Time Again
इतावली
क्रोएशियाई
ग्रीक
जर्मन
पुर्तगाली
फ्रेंच
Angelअंग्रेज़ी
Delta Machine
इतावली
क्रोएशियाई
ग्रीक
पुर्तगाली
फ्रेंच
रूसी #1 #2
रोमानियाई
Any Second Nowअंग्रेज़ी
Speak & Spell
क्रोएशियाई
ग्रीक
पुर्तगाली
फ्रेंच
Barrel Of A Gunअंग्रेज़ीग्रीक
तुर्की
पुर्तगाली
बोस्नियाई
सर्बियाई
स्पैनिश
Behind The Wheelअंग्रेज़ी
Music For The Masses
इतावली
क्रोएशियाई
ग्रीक #1 #2
जर्मन
तुर्की
पुर्तगाली
फ्रेंच
स्पैनिश
Black Celebrationअंग्रेज़ी
"Black Celebration" (1986)
इतावली
ग्रीक
जर्मन
तुर्की
पुर्तगाली
फ्रेंच
सर्बियाई
स्पैनिश
Black Dayअंग्रेज़ी
Black Celebration
Gothic
क्रोएशियाई
ग्रीक
पुर्तगाली
फ्रेंच
स्पैनिश
Blasphemous Rumoursअंग्रेज़ी
Some Great Reward
इतावली
ग्रीक
जर्मन
डच
तुर्की
पुर्तगाली
पोलिश
फ्रेंच
रूसी
रोमानियाई
सर्बियाई
स्पैनिश
हंगेरी
Blue Dressअंग्रेज़ी
Violator
इतावली
क्रोएशियाई
ग्रीक
जर्मन
डच
तुर्की
पुर्तगाली
फ्रेंच
रूसी
रोमानियाई
सर्बियाई
स्पैनिश
Boys Say Go!अंग्रेज़ी
"Speak & Spell" (1981)
इतावली
जर्मन
पुर्तगाली
फ्रेंच
Breatheअंग्रेज़ी
Exciter
इतावली
ग्रीक
जर्मन
पुर्तगाली
फ्रेंच
सर्बियाई
Brokenअंग्रेज़ी
Delta Machine
अरबी
इतावली
क्रोएशियाई
ग्रीक
तुर्की
पुर्तगाली
पोलिश
फ्रेंच
रूसी
रोमानियाई
स्पैनिश
हंगेरी
But Not Tonightअंग्रेज़ी
Black Celebration
इतावली
ग्रीक
जर्मन
पुर्तगाली
पोलिश
फ्रेंच
रोमानियाई
लिथुआनियाई
सर्बियाई
स्पैनिश
स्लोवाक
Cleanअंग्रेज़ी
Violator
इतावली
ग्रीक
पुर्तगाली
फ्रेंच
रूसी
सर्बियाई
Comatoseअंग्रेज़ी
Exciter
इतावली
क्रोएशियाई
पुर्तगाली
फ्रेंच
रूसी
Come Backअंग्रेज़ी
Sounds Of The Universe
इतावली
क्रोएशियाई
ग्रीक
पुर्तगाली
फ्रेंच
रोमानियाई
Condemnationअंग्रेज़ी
Songs of Faith and Devotion
इतावली #1 #2
रूसी
सर्बियाई
Corruptअंग्रेज़ी
Sounds Of The Universe
इतावली
क्रोएशियाई
पुर्तगाली
फ्रेंच
Cover Meअंग्रेज़ी
Spirit
इतावली
ग्रीक
तुर्की
फ्रेंच
स्पैनिश
हंगेरी
Damaged Peopleअंग्रेज़ी
Playing the Angel
Dangerousअंग्रेज़ी
Personal Jesus [single]
जर्मन
पुर्तगाली
फ्रेंच
बोस्नियाई
रोमानियाई
स्पैनिश
हंगेरी
Dream Onअंग्रेज़ी
Exciter
इतावली
जर्मन #1 #2
पुर्तगाली
फ्रेंच
रूसी
रोमानियाई
सर्बियाई
स्पैनिश
हंगेरी
Dreaming Of Meअंग्रेज़ी
Speak & Spell
क्रोएशियाई
पुर्तगाली
फ्रेंच
Dressed In Blackअंग्रेज़ी
Black Celebration
क्रोएशियाई
ग्रीक
पुर्तगाली
फ्रेंच
Enjoy The Silenceअंग्रेज़ी
Violator
अरबी
आज़रबाइजानी
आर्मेनियाई
इतावली
इन्डोनेशियाई
क्रोएशियाई
ग्रीक
जर्मन #1 #2
टोंगन
डच
तुर्की #1 #2 #3
पुर्तगाली
पोलिश #1 #2
फारसी
फ्रेंच #1 #2
बल्गेरियाई
बेलारूसी
यहूदी
यूक्रेनियाई
रूसी #1 #2
रोमानियाई #1 #2
लिथुआनियाई
सर्बियाई #1 #2 #3
स्पैनिश #1 #2
स्लोवाक
स्लोवेनियन
स्वीडिश
हंगेरी #1 #2 #3
Enjoy The Silence (Reinterpreted)अंग्रेज़ी
Remixes 81··04 (Rare Tracks)
Eternalअंग्रेज़ी
Spirit
स्पैनिश
हंगेरी
Everything Countsअंग्रेज़ी
Construction Time Again
क्रोएशियाई
जर्मन
डच
तुर्की
पुर्तगाली #1 #2
फ्रेंच
बोस्नियाई
यूक्रेनियाई
स्पैनिश
Failअंग्रेज़ी
Spirit
स्पैनिश
हंगेरी
Fly On The Windscreenअंग्रेज़ी
Black Celebration
पुर्तगाली
फ्रेंच
रोमानियाई
सर्बियाई
Fragile Tensionअंग्रेज़ी
Sounds Of The Universe
इतावली
क्रोएशियाई
पुर्तगाली
फ्रेंच
Freeloveअंग्रेज़ी
Exciter (2001)
ग्रीक #1 #2
जर्मन
तुर्की
पुर्तगाली
फ्रेंच
यहूदी
रूसी #1 #2
रोमानियाई
सर्बियाई
हंगेरी
Freestateअंग्रेज़ी
Ultra
जर्मन
पुर्तगाली
फ्रेंच
सर्बियाई
हंगेरी
Ghostअंग्रेज़ी
Sounds Of The Universe
क्रोएशियाई
ग्रीक
पुर्तगाली
फ्रेंच
रोमानियाई
Going Backwardsअंग्रेज़ी
Spirit
डच
तुर्की
फ्रेंच
रूसी
सर्बियाई
स्पैनिश
Goodbyeअंग्रेज़ी
Delta Machine
क्रोएशियाई
पुर्तगाली
फ्रेंच
रोमानियाई
Goodnight Loversअंग्रेज़ी
Exciter
क्रोएशियाई
पुर्तगाली
फ्रेंच
स्पैनिश
हंगेरी
Haloअंग्रेज़ी
Violator
क्रोएशियाई
जर्मन
पुर्तगाली #1 #2
फ्रेंच
रूसी #1 #2
सर्बियाई #1 #2
Happens All The Timeअंग्रेज़ी
Delta Machine
क्रोएशियाई
पुर्तगाली
फ्रेंच
रोमानियाई
Heavenअंग्रेज़ी
Delta Machine 2013
इतावली
ग्रीक
तुर्की
पुर्तगाली
फारसी
फ्रेंच
रूसी
रोमानियाई
सर्बियाई
स्पैनिश
हंगेरी
Here Is The Houseअंग्रेज़ी
Black Celebration
क्रोएशियाई
जर्मन
पुर्तगाली
फ्रेंच
हंगेरी
Heroes (Highline Sessions Version)अंग्रेज़ीफ्रेंच
सर्बियाई
Higher Loveअंग्रेज़ी
Songs Of Faith And Devotion
तुर्की
बोस्नियाई
रोमानियाई
हंगेरी
Hole To Feedअंग्रेज़ी
"Sounds Of The Universe" (2009)
क्रोएशियाई
पुर्तगाली
फ्रेंच
Homeअंग्रेज़ी
Ultra
क्रोएशियाई
ग्रीक
पुर्तगाली
रूसी
I Am Youअंग्रेज़ी
Exciter
जर्मन
पुर्तगाली
फ्रेंच
सर्बियाई
I Feel Lovedअंग्रेज़ी
Exciter
जर्मन
तुर्की
पुर्तगाली
फ्रेंच
सर्बियाई
स्पैनिश
I Feel Youअंग्रेज़ी
Songs of Faith and Devotion
ग्रीक
जर्मन
डच
तुर्की
पुर्तगाली
फ्रेंच
बोस्नियाई
रूसी
रोमानियाई
लिथुआनियाई
सर्बियाई
स्पैनिश
I Sometimes Wish I Was Deadअंग्रेज़ी
Speak & Spell
क्रोएशियाई
पुर्तगाली
फ्रेंच
I Want It Allअंग्रेज़ी
Playing The Angel
ग्रीक
जर्मन
पुर्तगाली
फ्रेंच
सर्बियाई
I Want You Nowअंग्रेज़ी
Music For The Masses
तुर्की
पुर्तगाली
फ्रेंच
सर्बियाई
हंगेरी
If You Wantअंग्रेज़ी
Some Great Reward
क्रोएशियाई
पुर्तगाली
फ्रेंच
हंगेरी
In A Manner Of Speakingअंग्रेज़ीजर्मन
रूसी
In Sympathyअंग्रेज़ीबोस्नियाई
In Your Roomअंग्रेज़ी
Songs Of Faith And Devotion
इतावली
ग्रीक
जर्मन
तुर्की
पुर्तगाली #1 #2
फ्रेंच
बल्गेरियाई
रूसी
सर्बियाई
Insightअंग्रेज़ी
Ultra
क्रोएशियाई
पुर्तगाली
फ्रेंच
It's Called A Heartअंग्रेज़ी
The Singles 81-85
क्रोएशियाई
जर्मन
पुर्तगाली
फ्रेंच
स्पैनिश
It's No Goodअंग्रेज़ी
Ultra
अरबी
इतावली
एस्तोनियाई
क्रोएशियाई
ग्रीक
जर्मन
तुर्की
पुर्तगाली
फारसी
फ्रेंच
रूसी
रोमानियाई #1 #2 #3
सर्बियाई #1 #2 #3
स्पैनिश
हंगेरी
Jezebelअंग्रेज़ी
Sounds Of The Universe
पुर्तगाली
फ्रेंच
सर्बियाई
Judasअंग्रेज़ी
"Songs Of Faith And Devotion" (1993)
पुर्तगाली
फ्रेंच
सर्बियाई
Just Can't Get Enoughअंग्रेज़ी
Speak & Spell
ग्रीक
डच
तुर्की
पुर्तगाली
फ्रेंच
सर्बियाई
स्पैनिश
हंगेरी
Lie To Meअंग्रेज़ी
Some Great Reward
पुर्तगाली
फ्रेंच
बोस्नियाई
रोमानियाई
सर्बियाई
हंगेरी
Lilianअंग्रेज़ी
Playing The Angel
ग्रीक
तुर्की #1 #2
पुर्तगाली
फ्रेंच
रोमानियाई
सर्बियाई
Little 15अंग्रेज़ी
Music For The Masses
जर्मन
तुर्की #1 #2
पुर्तगाली
फ्रेंच
सर्बियाई
स्लोवाक
हंगेरी
अरबी
Little Soulअंग्रेज़ी
Sounds Of The Universe
ग्रीक
पुर्तगाली
फ्रेंच
सर्बियाई
Love, In Itselfअंग्रेज़ी
Construction Time Again
क्रोएशियाई
जर्मन
पुर्तगाली
फ्रेंच
Macroअंग्रेज़ी
Playing The Angel
पुर्तगाली
फ्रेंच
रूसी
सर्बियाई
Martyrअंग्रेज़ीइतावली
पुर्तगाली
बोस्नियाई
सर्बियाई
स्पैनिश
Master And Servantअंग्रेज़ी
Some Great Reward
जर्मन
पुर्तगाली
फ्रेंच
सर्बियाई
स्पैनिश
Mercy In Youअंग्रेज़ी
"Songs Of Faith And Devotion" (1993)
जर्मन
पुर्तगाली
फ्रेंच
सर्बियाई
More than a partyअंग्रेज़ी
Construction time again
My little soulअंग्रेज़ीक्रोएशियाई
My Little Universeअंग्रेज़ी
Delta Machine
क्रोएशियाई
ग्रीक
पुर्तगाली
पोलिश
फ्रेंच
स्पैनिश
Never Let Me Down Againअंग्रेज़ी
Music For The Masses (1987)
अरबी
ग्रीक #1 #2
जर्मन
तुर्की
पुर्तगाली
पोलिश #1 #2
फ्रेंच
रूसी #1 #2
रोमानियाई
सर्बियाई #1 #2
स्पैनिश
हंगेरी
New Lifeअंग्रेज़ी
Speak & Spell
क्रोएशियाई
तुर्की
पुर्तगाली
फ्रेंच
रोमानियाई
स्पैनिश
हंगेरी
No More (This Is The Last Time)अंग्रेज़ी
Spirit
स्पैनिश
Nodiscoअंग्रेज़ी
Speak & Spell
क्रोएशियाई
पुर्तगाली
फ्रेंच
Nothingअंग्रेज़ी
Music For The Masses
क्रोएशियाई
पुर्तगाली
फ्रेंच
Nothing's Impossibleअंग्रेज़ी
Playing The Angel
पुर्तगाली
फ्रेंच
सर्बियाई
हंगेरी
Oh Wellअंग्रेज़ी
Sounds Of The Universe
क्रोएशियाई
पुर्तगाली
फ्रेंच
One Caressअंग्रेज़ी
Songs Of Faith And Devotion
इतावली
पुर्तगाली
फ्रेंच
रूसी
सर्बियाई
Only When I Lose Myselfअंग्रेज़ी
Singles 86-98
ग्रीक
पुर्तगाली
फ्रेंच
रूसी
रोमानियाई
सर्बियाई
स्पैनिश
हंगेरी
Peaceअंग्रेज़ी
Sounds Of The Universe
क्रोएशियाई
जर्मन
तुर्की
पुर्तगाली
फ्रेंच
रूसी
People Are Peopleअंग्रेज़ी
Some Great Reward
ग्रीक
जर्मन
डच
तुर्की
पुर्तगाली
फ्रेंच
बोस्नियाई
रोमानियाई
लैटिन
सर्बियाई
स्पैनिश
Perfectअंग्रेज़ी
Sounds Of The Universe
पुर्तगाली
फ्रेंच
सर्बियाई
Personal Jesusअंग्रेज़ी
Violator
अरबी
आज़रबाइजानी
इतावली
एस्तोनियाई
क्रोएशियाई #1 #2
ग्रीक #1 #2 #3
जर्मन
तुर्की #1 #2
पुर्तगाली #1 #2
पोलिश
फारसी
फ्रेंच
बल्गेरियाई
यूक्रेनियाई
रूसी
रोमानियाई
सर्बियाई #1 #2
स्पैनिश #1 #2
हंगेरी #1 #2 #3
Photographicअंग्रेज़ी
Speak & Spell
क्रोएशियाई
पुर्तगाली
फ्रेंच
स्पैनिश
Pipelineअंग्रेज़ी
Construction Time Again
Poison Heartअंग्रेज़ीतुर्की
स्पैनिश
हंगेरी #1 #2
Policy Of Truthअंग्रेज़ी
Violator
अरबी
क्रोएशियाई
ग्रीक
डच
तुर्की
पुर्तगाली #1 #2
फ्रेंच
रूसी
रोमानियाई
सर्बियाई
स्पैनिश
हंगेरी
Poormanअंग्रेज़ी
Spirit
स्पैनिश
Preciousअंग्रेज़ी
Playing The Angel
इतावली
ग्रीक
जर्मन
जापानी
तुर्की
पुर्तगाली
फ्रेंच
बल्गेरियाई
रूसी #1 #2
रोमानियाई
समाप्त
सर्बियाई
स्पैनिश
हंगेरी #1 #2
Puppetsअंग्रेज़ी
Speak & Spell
क्रोएशियाई
पुर्तगाली
फ्रेंच
Rushअंग्रेज़ी
Songs of Faith and Devotion (1993)
तुर्की
Satelliteअंग्रेज़ी
A Broken Frame
क्रोएशियाई
पुर्तगाली
फ्रेंच
स्लोवाक
Scumअंग्रेज़ी
Spirit
पोलिश
रूसी
स्पैनिश
हंगेरी
Sea Of Sinअंग्रेज़ी
World In My Eyes
तुर्की
Secret To The Endअंग्रेज़ी
Delta Machine
क्रोएशियाई
पुर्तगाली
फ्रेंच
स्पैनिश
See Youअंग्रेज़ी
A broken frame
डेनिश
स्पैनिश
Shake the Diseaseअंग्रेज़ी
The Singles (81-85)
ग्रीक
जर्मन
पुर्तगाली
पोलिश
स्पैनिश
Shineअंग्रेज़ी
Exciter
पुर्तगाली
फ्रेंच
सर्बियाई
हंगेरी
Should Be Higherअंग्रेज़ी
Delta Machine
क्रोएशियाई
ग्रीक
तुर्की
पुर्तगाली
फारसी
फ्रेंच
आज़रबाइजानी
Shouldn't Have Done Thatअंग्रेज़ी
A Broken Frame
क्रोएशियाई
जर्मन
पुर्तगाली
पोलिश
फ्रेंच
Sister Of Nightअंग्रेज़ी
Ultra
क्रोएशियाई
पुर्तगाली
फ्रेंच
रूसी
आज़रबाइजानी
Slowअंग्रेज़ी
Delta Machine
क्रोएशियाई
पुर्तगाली
पोलिश
फ्रेंच
रूसी
रोमानियाई
स्पैनिश
So Much Loveअंग्रेज़ी
Spirit
ग्रीक
डच
तुर्की
पोलिश
फ्रेंच
स्पैनिश
हंगेरी
Soft Touch / Raw Nerveअंग्रेज़ी
Delta Machine
क्रोएशियाई
पुर्तगाली
फ्रेंच
स्पैनिश
Somebodyअंग्रेज़ी
Some Great Reward
इतावली
इन्डोनेशियाई
कैटलन
तुर्की
पुर्तगाली
पोलिश
फ्रेंच
सर्बियाई
स्पैनिश
हंगेरी
Something To Doअंग्रेज़ी
Some Great Reward
क्रोएशियाई
पुर्तगाली
फ्रेंच
Sometimesअंग्रेज़ी
Black Celebration
क्रोएशियाई
पुर्तगाली
फ्रेंच
हंगेरी
Soothe My Soulअंग्रेज़ी
Delta Machine
अरबी
इतावली
क्रोएशियाई
ग्रीक
तुर्की
पुर्तगाली
पोलिश
फ्रेंच
रूसी
हंगेरी
Stories Of Oldअंग्रेज़ीबोस्नियाई
स्लोवाक
Strangeloveअंग्रेज़ी
Music For The Masses
इतावली
क्रोएशियाई
ग्रीक #1 #2
चेक
जर्मन
डच
तुर्की
पुर्तगाली #1 #2
फ्रेंच
रूसी
रोमानियाई
लिथुआनियाई
सर्बियाई
स्पैनिश
हंगेरी
Strippedअंग्रेज़ी
Black Celebration
ग्रीक
जर्मन
तुर्की
पुर्तगाली
फ्रेंच
बोस्नियाई
रूसी
सर्बियाई
स्पैनिश
हंगेरी
Suffer Wellअंग्रेज़ी
Playing The Angel
इतावली
क्रोएशियाई
ग्रीक
जर्मन
तुर्की
पुर्तगाली
फ्रेंच
रोमानियाई
सर्बियाई
स्पैनिश
स्लोवाक
Surrenderअंग्रेज़ीहंगेरी
Sweetest Perfectionअंग्रेज़ी
Violator
जर्मन
पुर्तगाली
फ्रेंच
सर्बियाई
The Bottom Lineअंग्रेज़ी
Ultra 1997
तुर्की
रूसी
The Child Insideअंग्रेज़ी
Delta Machine
क्रोएशियाई
पुर्तगाली
फ्रेंच
रूसी
रोमानियाई
स्पैनिश
हंगेरी
The Darkest Starअंग्रेज़ी
"Playing The Angel" (2005)
जर्मन
पुर्तगाली
फ्रेंच
सर्बियाई
हंगेरी
The Landscape Is Changingअंग्रेज़ी
Construction Time Again
क्रोएशियाई
पुर्तगाली
फ्रेंच
The Love Thievesअंग्रेज़ी
Ultra (1997)
The Meaning Of Loveअंग्रेज़ी
A Broken Frame
क्रोएशियाई
पुर्तगाली
फ्रेंच
The Sinner In Meअंग्रेज़ी
Playing The Angel (2005)
जर्मन
पुर्तगाली
फ्रेंच
रोमानियाई
सर्बियाई
The Sun And The Rainfallअंग्रेज़ी
A Broken Frame
क्रोएशियाई
पुर्तगाली
फ्रेंच
The Truth is/Miles Awayअंग्रेज़ी
Sounds of the Universe
क्रोएशियाई
रूसी
The Worst Crimeअंग्रेज़ी
Spirit
इतावली
स्पैनिश
हंगेरी #1 #2
Things You Saidअंग्रेज़ी
Music for the Masses
ग्रीक
जर्मन
पुर्तगाली
फ्रेंच
रूसी
रोमानियाई
सर्बियाई
Told You Soअंग्रेज़ीडच
Tora! Tora! Tora!अंग्रेज़ी
Speak & Spell
क्रोएशियाई
जर्मन
पुर्तगाली
फ्रेंच
स्पैनिश
Uselessअंग्रेज़ी
Ultra
अरबी
जर्मन
पुर्तगाली
पोलिश
फ्रेंच
रूसी
सर्बियाई #1 #2
स्पैनिश
Waiting for the Nightअंग्रेज़ी
"Violator" (1990)
इतावली
जर्मन
डच
तुर्की
पुर्तगाली
पोलिश
फ्रेंच
यूक्रेनियाई
रूसी
सर्बियाई
Walking In My Shoesअंग्रेज़ी
Songs Of Faith And Devotion
इतावली
ग्रीक
जर्मन
डच
पुर्तगाली
फ्रेंच
रूसी
रोमानियाई
सर्बियाई
स्पैनिश
तुर्की
Welcome To My Worldअंग्रेज़ी
Delta Machine
ग्रीक
तुर्की
पुर्तगाली
फ्रेंच
सर्बियाई
What's Your Name?अंग्रेज़ी
Speak & Spell
क्रोएशियाई
पुर्तगाली
फ्रेंच
When The Body Speaksअंग्रेज़ी
"Exciter" (2001)
जर्मन
पुर्तगाली
फ्रेंच
सर्बियाई
Where's the Revolutionअंग्रेज़ी
Spirit
क्रोएशियाई
ग्रीक
चेक
जर्मन
डच #1 #2
तुर्की
पुर्तगाली
फ्रेंच
रूसी #1 #2
स्पैनिश #1 #2
हंगेरी
World Full Of Nothingअंग्रेज़ी
Black Celebration
क्रोएशियाई
तुर्की
पुर्तगाली
फ्रेंच
हंगेरी
World In My Eyesअंग्रेज़ी
Violator
Romanian (Aromanian)
क्रोएशियाई
ग्रीक
जर्मन
तुर्की
पुर्तगाली
फ्रेंच
रोमानियाई
सर्बियाई
स्पैनिश
हंगेरी
Wrongअंग्रेज़ी
Sounds Of The Universe
इतावली #1 #2
ग्रीक
जर्मन
तुर्की
पुर्तगाली
फारसी
फ्रेंच
रूसी #1 #2 #3
रोमानियाई
लाटवियाई
लिथुआनियाई
सर्बियाई
स्पैनिश #1 #2
हंगेरी
You Moveअंग्रेज़ी
Spirit
फ्रेंच
स्पैनिश
हंगेरी
कमेन्ट
Help Children with Cancer