Elena Gheorghe - Ela, Ela

Romanian (Aromanian)

Ela, Ela

Ti unâ vreari inima inji bati
Ti unâ vreari nj-am mari caimo
Ti unâ vreari inima inji bati
Ti-am tu vreari, ti-am tu vreari io
 
Ela Ela Ela, easti vruta mea
Multu u am tu vreari, ti ea inji dau bana
Ela Ela Ela, gione cându-nji greshtsâ
Ela Ela Ela, inima-nji tucheshtsa
 
Noaptea când ini stau sh mi minduiescu
Zboarâli a tali nu pot s-li agârsescu
Mi caftsâ gione dzâu-sh noapti sh nu mi alasi
Tsi ni-adrasi lai gione ti ni-adrasi
 
VoldimerisVoldimeris द्वारा मंगल, 12/02/2019 - 10:55 को जमा किया गया
धन्यवाद!

 

Advertisements
Video
कमेन्ट