Elena Gheorghe - Tu nopti

Advertisements
Romanian (Aromanian)
A A

Tu nopti

Unū gioni ‘msheatū ca soari tricu pritū bana mea,
Di-atumtsea la elū nj-armasi inima.
Tutū âl plâcârsescu si s-toarnâ nâpoi
Yina, yina, gione, că multu ti voi!
 
Refren:
Tu noptsâ cu lunâ mi tsâneai di mânâ
Aroshi tu fatsâ, vâr’ s-nu n-acats.
Tu noptsâ sirini nu-nj easti ghini,
Mutrescu sucachea tsi dutsi la tini.
 
Ânj easti dorū di tini, ânj easti dorū di noi
Teljiuri di hârsafi aminâ ocljilji a mei.
Mintea a njeia nj-fudzi iara vrute la noi,
Yina, yina, gione, că multu ti voi!
 
VoldimerisVoldimeris द्वारा रवि, 19/05/2019 - 06:46 को जमा किया गया
धन्यवाद!

 

Advertisements
Video
कमेन्ट