Epiphany (बल्गेरियाई में अनुवाद)

Advertisements
अंग्रेज़ी

Epiphany

[Sweeney Todd:]
I had him.
 
[Mrs Lovett:]
The sailor busted in, I know.
And then I saw them both running down the stairs.
 
[Sweeney Todd:]
I had him!
His throat was bare beneath my hand.
 
[Mrs Lovett:]
There, there dear. Calm down.
 
[Sweeney Todd:]
NO! I had him!
His throat was there and he'll never come again.
 
[Mrs Lovett:]
Easy now. Hush love hush.
I keep telling you...
 
[Sweeney Todd:]
When?
 
[Mrs Lovett:]
What's your rush?
 
[Sweeney Todd:]
Why did I wait? You told me to wait.
Now he'll never come again.
 
There's a hole in the world like a great black pit
And it's filled with people who are filled with shit
And the vermin of the world inhabit it.
But not for long...
They all deserve to die.
Tell you why, Mrs Lovett, tell you why.
 
Because in all of the whole human race, Mrs Lovett,
There are two kinds of men and only two:
There's the one who stays put in his proper place
And the one with his foot in the other one's face.
Look at me, Mrs Lovett, look at you.
Though we all deserve to die...
Even you, Mrs Lovett, even I.
 
Because the lives of the wicked should be made brief
For the rest of us death will be a relief.
We all deserve to die...
 
And I'll never see Johanna,
No I'll never hug my girl to me.
Finished!
 
Alright! You sir, how about a shave?
Come and visit your good friend Sweeney!
You sir, too sir.
Welcome to the grave.
I will have vengeance.
I will have salvation.
 
Who sir? you sir.
No one's in the chair.
Come on come on.
Sweeney's waiting.
I want you bleeders.
You sir, anybody!
Gentlemen now don't be shy.
Not one man. No, nor ten men.
Nor a hundred can assuage me.
I will have you!
 
And I will get him back, even as he gloats.
In the meantime I'll practice on less honorable throats.
 
And my Lucy lies in ashes and I'll never see my girl again.
 
But the work waits.
I'm alive at last,
And I'm full of joy!
 
DazliousDazlious द्वारा गुरु, 18/08/2016 - 12:45 को जमा किया गया
जमा करने वाले के कमेंट:

Sung by Johnny Depp, Helena Bonham Carter.
Lyrics source: http://www.lyricsondemand.com/soundtracks/s/sweeneytoddlyrics/epiphanyly...

बल्गेरियाई में अनुवादबल्गेरियाई
Align paragraphs
A A

Богоявление

[Суини Тод]
Паднал ми бе!
 
[Г-жа Лъвет]
Морячето нахлу вътре, зная.
И тогава ги видях и двамата да тичат надолу по стълбите.
 
[Суини Тод]
Паднал ми бе!
Гръклянът му беше гол под ръката ми...
 
[Г-жа Лъвет]
Хайде, хайде, скъпи. Успокой се.
 
[Суини Тод]
НЕ! Паднал ми бе!
Гръклянът му беше тук и сега никога няма да дойде отново.
 
[Г-жа Лъвет]
Спокойно сега. Успокой се, любов, успокой се.
Продължавам да ти повтарям...
 
[Суини Тод]
Кога?
 
[Г-жа Лъвет]
За къде бързаш?
 
[Суини Тод]
Защо чаках? Ти ми каза да чакам.
И сега никога няма да дойде отново.
 
Има дупка в света като голяма черна яма
И е пълна с хора, които са пълни с лайна
И паразитите на света я населяват
Но не задълго...
Те всички заслужават да умрат.
Ще ви кажа защо, г-жо Лъвет, ще ви кажа защо.
 
Защото в цялата човешка раса, г-жо Лъвет,
Има само два вида хора и са само два:
Единият остава на отреденото си място
А другият тъпче с крак първия от тях.
Погледнете ме, г-жо Лъвет, погледнете себе си.
Всички заслужаваме да умрем...
Даже вие, г-жо Лъвет, даже аз.
 
Тъй като животите на лукавите трябва да бъдат кратки
За останалите от нас смъртта ще е облекчение
Всички заслужаваме да умрем...
 
И никога няма да видя Джоана,
Не, никога няма да прегърна момиченцето си
Край!
 
Така! Вие, сър, какво ще кажете за едно бръснене?
Елате и посетете своя добър приятел Суини!
Вие, сър! Също, сър!
Добре дошли в гроба.
Ще получа възмездие.
Ще получа спасение...
 
Кой, сър? Вие, сър.
Няма никого в стола.
Елате, елате.
Суини чака.
Искам ви, мерзавци.
Вие, сър! Който и да е!
Господа, не се срамувайте.
Нито един мъж, нито десетима,
Нито сто могат да ме спрат.
Ще ви докопам!
 
И ще го върна пак, дори ако сега злорадства
През това време ще се упражнявам на по-малко благородни гръкляни.
 
А моята Луси лежи в праха и никога няма да видя момиченцето си пак.
 
Но работата чака
Най-после съм жив
И съм пълен с радост!
 
StriderStrider द्वारा मंगल, 26/03/2019 - 19:44 को जमा किया गया
"Epiphany" के अन्य अनुवाद
बल्गेरियाई Strider
Sweeney Todd (OST): टॉप 3
Idioms from "Epiphany"
कमेन्ट