Advertisements

Fabrizio Moro के लिरिक्स

Fabrizio Moro
लिरिक्सअनुवादअनुरोध
#Aइतावलीvideo
Figli di Nessuno
अंग्रेज़ी
पुर्तगाली
21 anniइतावलीvideo
Pensa (2007)
अंग्रेज़ी
पुर्तगाली
स्पैनिश
हंगेरी
9096.Ro.Laइतावलीvideo
Fabrizio Moro (2000)
अंग्रेज़ी
स्पैनिश
Acquaइतावलीvideo
Via delle Girandole 10 (2015)
अंग्रेज़ी
तुर्की
स्पैनिश
Alessandra sarà sempre più bellaइतावलीvideo
Via delle Girandole 10 (2015)
अंग्रेज़ी
ग्रीक
पुर्तगाली
फ्रेंच
स्पैनिश
Andiamoइतावलीvideo
Pace (2017)
अंग्रेज़ी
पुर्तगाली
स्पैनिश
Arresto cardiacoइतावलीvideo
Figli di Nessuno
अंग्रेज़ी
Babbo Natale esisteइतावलीvideo
L'inizio (2013)
अंग्रेज़ी
पुर्तगाली
स्पैनिश
हंगेरी
Banale spiegazioneइतावलीvideo
Ognuno ha quel che si merita (2005)
अंग्रेज़ी
स्पैनिश
Barabbaइतावलीvideo
Barabba (2009)
अंग्रेज़ी
ग्रीक
स्पैनिश
Basta...इतावलीvideo
Pensa (2007)
अंग्रेज़ी
पोलिश
स्पैनिश
Bravaइतावलीvideo
Fabrizio Moro (2000)
अंग्रेज़ी
स्पैनिश
Buongiorno papàइतावलीvideo
Via delle Girandole 10 (2015)
अंग्रेज़ी
ग्रीक
पुर्तगाली
स्पैनिश
Canzone di campaneइतावलीvideo
Fabrizio Moro (2000)
अंग्रेज़ी
स्पैनिश
Canzone giustaइतावलीvideo
Fabrizio Moro (2000)
अंग्रेज़ी
स्पैनिश
Ci vuole un businessइतावलीvideo
Ognuno ha quel che si merita (2005)
अंग्रेज़ी
स्पैनिश
Claudiaइतावलीvideo
Fabrizio Moro (2000)
अंग्रेज़ी
स्पैनिश
Come teइतावलीvideo
Figli di Nessuno
अंग्रेज़ी
Come...इतावलीvideo
Ognuno ha quel che si merita (2005)
अंग्रेज़ी
स्पैनिश
Comunicandoइतावलीvideo
L'Inizio (2013)
अंग्रेज़ी
स्पैनिश
Da una sola parteइतावलीvideo
Via delle Girandole 10 (2015)
अंग्रेज़ी
स्पैनिश
Desiderareइतावलीvideo
Ancora Barabba (2010)
अंग्रेज़ी
स्पैनिश
Devi salvartiइतावलीvideo
Domani (2008)
अंग्रेज़ी
पुर्तगाली
स्पैनिश
Domaniइतावलीvideo
Domani (2008)
अंग्रेज़ी
पुर्तगाली
पोलिश
स्पैनिश
Domenicaइतावलीvideo
Parole rumori e anni
अंग्रेज़ी
ग्रीक
È più forte l'amoreइतावलीvideo
Pace (2017)
अंग्रेज़ी
एस्तोनियाई
पुर्तगाली
पोलिश
रूसी
स्पैनिश
हंगेरी
È solo amoreइतावलीvideo
Domani (2008)
अंग्रेज़ी
स्पैनिश
Eppure mi hai cambiato la vitaइतावलीvideo
Domani (2008)
अंग्रेज़ी
ग्रीक
पुर्तगाली
पोलिश
फ्रेंच
स्पैनिश #1 #2
Eppure pretendevi di essere chiamata amoreइतावलीvideo
Ognuno ha quel che si merita (2005)
अंग्रेज़ी
पुर्तगाली
स्पैनिश
Everybodyइतावलीvideo
Ognuno ha quel che si merita (2005)
अंग्रेज़ी
पुर्तगाली
स्पैनिश
Fammi sentire la voceइतावलीvideo
Pensa (2007)
अंग्रेज़ी
पुर्तगाली
स्पैनिश
Fermi con le maniइतावलीvideo
Atlantico Live (2011)
अंग्रेज़ी
जर्मन
डच
स्पैनिश
Figli di nessunoइतावलीvideo
Figli di nessuno
अंग्रेज़ी
रूसी
Figli di nessuno (Amianto)इतावलीvideoअंग्रेज़ी
Filo d'erbaइतावलीvideo
Figli di Nessuno
अंग्रेज़ी
रूसी
Gastriteइतावलीvideo
Domani (2008)
अंग्रेज़ी
स्पैनिश
Giocattoliइतावलीvideo
Pace (2017)
अंग्रेज़ी
पुर्तगाली
स्पैनिश
Gli amplessi di Martaइतावलीvideo
Fabrizio Moro (2000)
जर्मन
पोलिश
स्पैनिश
Ho bisogno di credereइतावलीvideo
Figli di nessuno (2019)
अंग्रेज़ी
रूसी
I remember youइतावलीvideo
Via delle Girandole 10 (2015)
अंग्रेज़ी
स्पैनिश
Il momento giustoइतावलीvideo
Barabba (2009)
अंग्रेज़ी
पुर्तगाली
स्पैनिश
Il peggio è passatoइतावलीvideo
Barabba (2009)
अंग्रेज़ी
पुर्तगाली
स्पैनिश
Il senso di ogni cosaइतावलीvideo
Barabba (2009)
अंग्रेज़ी
पुर्तगाली
पोलिश
फ्रेंच
सर्बियाई
स्पैनिश #1 #2
Il vecchioइतावलीvideo
Via delle Girandole 10 (2015)
अंग्रेज़ी
स्पैनिश
Intantoइतावली
Pace (2017)
अंग्रेज़ी
स्पैनिश
Io so tuttoइतावलीvideo
L'Inizio (2013)
अंग्रेज़ी
ग्रीक
पुर्तगाली
स्पैनिश
L'essenzaइतावलीvideo
Pace (2017)
अंग्रेज़ी
स्पैनिश
L'eternitàइतावलीvideo
L'inizio (2013)
अंग्रेज़ी
तुर्की
स्पैनिश
L'eternità (Il mio quartiere)इतावलीvideoअंग्रेज़ी
ग्रीक
तुर्की
पोलिश
फ्रेंच
रूसी
समाप्त
L'illusioneइतावलीvideo
Via delle Girandole 10 (2015)
अंग्रेज़ी
पुर्तगाली
स्पैनिश
L'indianoइतावलीvideo
Ognuno ha quel che si merita (2005)
अंग्रेज़ी
पुर्तगाली
स्पैनिश
L'inizioइतावलीvideo
L'Inizio (2013)
अंग्रेज़ी
स्पैनिश
L'Italia è di tuttiइतावलीvideo
L'inizio (2013)
अंग्रेज़ी
पुर्तगाली
स्पैनिश
La complicitàइतावलीvideo
Pensa (2007)
अंग्रेज़ी
पुर्तगाली
स्पैनिश
La felicitàइतावलीvideo
Pace (2017)
अंग्रेज़ी
पुर्तगाली
रूसी
समाप्त
स्पैनिश
La partitaइतावलीvideo
Via delle Girandole 10 (2015)
अंग्रेज़ी
स्पैनिश
Liberoइतावलीvideo
Domani (2008)
अंग्रेज़ी
क्रोएशियाई
पुर्तगाली
पोलिश
समाप्त
स्पैनिश
Linda como eresस्पैनिशvideoअंग्रेज़ी
Lisaइतावलीvideo
Ognuno ha quel che si merita (2005)
अंग्रेज़ी
क्रोएशियाई
पुर्तगाली
फ्रेंच
स्पैनिश
Me' nnamoravo de teइतावलीvideo
Figli di Nessuno
अंग्रेज़ी
रूसी
Melodia di giugnoइतावलीvideo
Barabba (2009)
अंग्रेज़ी
क्रोएशियाई
पुर्तगाली
स्पैनिश
Non è facileइतावलीvideo
Pensa (2007)
अंग्रेज़ी
स्पैनिश
Non è la stessa cosaइतावलीvideo
Pensa (2007)
अंग्रेज़ी
पुर्तगाली
स्पैनिश
Non è una canzoneइतावलीvideo
Ancora Barabba
अंग्रेज़ी
पुर्तगाली
Non essere arrabbiataइतावलीvideo
Ognuno ha quel che si merita (2005)
अंग्रेज़ी
पुर्तगाली
स्पैनिश
Non gradiscoइतावलीvideo
Ancora Barabba (2010)
अंग्रेज़ी
पुर्तगाली
स्पैनिश
Non importaइतावलीvideo
Domani (2008)
अंग्रेज़ी
पुर्तगाली
स्पैनिश
Non mi sta bene nienteइतावलीvideo
Figli di Nessuno
अंग्रेज़ी
Ognuno ha quel che si meritaइतावलीvideo
Ognuno ha quel che si merita (2005)
अंग्रेज़ी
पुर्तगाली
स्पैनिश
Ottobreइतावलीvideo
Ancora Barabba (2010)
अंग्रेज़ी
पुर्तगाली
स्पैनिश
Paceइतावलीvideo
Pace (2017)
अंग्रेज़ी
ग्रीक
स्पैनिश
Parole, rumori e giorniइतावलीvideo
Pensa (2007)
अंग्रेज़ी
एस्तोनियाई
ग्रीक
टोंगन
पुर्तगाली
पोलिश
फ्रेंच
स्पैनिश
हंगेरी
Pensaइतावलीvideo
Pensa (2007)
अंग्रेज़ी #1 #2
एस्तोनियाई
ग्रीक
चीनी
जर्मन
जापानी
डच
पुर्तगाली
पोलिश
फ्रेंच
समाप्त
स्पैनिश
हंगेरी
Per meइतावलीvideo
Figli di Nessuno
अंग्रेज़ी
ग्रीक
रूसी
स्पैनिश
Per tutta un'altra destinazioneइतावलीvideo
Fabrizio Moro (2000)
अंग्रेज़ी
पुर्तगाली
स्पैनिश
Portami viaइतावलीvideo
Pace (2017)
अंग्रेज़ी #1 #2
क्रोएशियाई
ग्रीक
जर्मन
तुर्की
पुर्तगाली
पोलिश
फ्रेंच
रोमानियाई
स्पैनिश #1 #2
स्वीडिश
हंगेरी
Quando ti stringo forteइतावलीvideo
Figli di nessuno
अंग्रेज़ी
Quasiइतावलीvideo
Figli di Nessuno
अंग्रेज़ी
Quel fischio sopra la pianuraइतावलीvideo
Ancora Barabba (2010)
अंग्रेज़ी
पुर्तगाली
स्पैनिश
Questa canzone (meravigliosa)इतावलीvideo
L'inizio (2013)
अंग्रेज़ी
पुर्तगाली
स्पैनिश
Questa è benzinaइतावलीvideo
Pensa (2007)
अंग्रेज़ी
स्पैनिश
Respiroइतावली
Atlantico (Live)
अंग्रेज़ी
स्पैनिश
Romantica (se ti va)इतावलीvideo
Fabrizio Moro (2000)
अंग्रेज़ी
स्पैनिश
Sangue nelle veneइतावलीvideo
Barabba (2009)
अंग्रेज़ी
पुर्तगाली
स्पैनिश
Seduto a guardareइतावलीvideo
Domani (2008)
अंग्रेज़ी
स्पैनिश
Sei andata viaइतावलीvideo
Ancora Barabba (2010)
अंग्रेज़ी
पुर्तगाली
स्पैनिश
Sembra impossibileइतावलीvideo
Domani (2008)
अंग्रेज़ी
पुर्तगाली
स्पैनिश
Sempliceइतावली
Pace (2017)
अंग्रेज़ी
स्पैनिश
Situaciones de la vidaस्पैनिशvideoअंग्रेज़ी
Situazioni della vitaइतावलीvideo
FabrizioMoro (2000)
अंग्रेज़ी
स्पैनिश
Soluzioniइतावलीvideo
L'inizio (2013)
अंग्रेज़ी #1 #2
स्पैनिश
Sono anni che ti aspettoइतावलीvideo
Pace (2017)
अंग्रेज़ी
ग्रीक
पुर्तगाली
समाप्त
सर्बियाई
स्पैनिश
Sono come sonoइतावलीvideo
L'Inizio (2013)
अंग्रेज़ी
स्पैनिश
Sono solo paroleइतावलीvideo
Parole rumori e anni
अंग्रेज़ी
Stanco di crescereइतावलीvideo
Fabrizio Moro (2000)
अंग्रेज़ी
पुर्तगाली
Svegliatiइतावलीvideo
Domani (2008)
अंग्रेज़ी
पुर्तगाली
स्पैनिश
Ti amo anche se sei di Milanoइतावलीvideo
Pensa
अंग्रेज़ी
पुर्तगाली
स्पैनिश
Tuइतावलीvideo
Via delle Girandole 10 (2015)
अंग्रेज़ी
ग्रीक #1 #2
पुर्तगाली
स्पैनिश
Tutto quello che voleviइतावली
Pace (2017)
अंग्रेज़ी
स्पैनिश
Un giorno più grandeइतावलीvideo
Domani (2008)
अंग्रेज़ी
स्पैनिश
Un giorno senza fineइतावलीvideo
FabrizioMoro (2000)
अंग्रेज़ी
पुर्तगाली
स्पैनिश
Un pezzettinoइतावलीvideo
Ancora Barabba (2010)
अंग्रेज़ी
स्पैनिश
Un'altra canzone per noiइतावलीvideo
Domani (2008)
अंग्रेज़ी
ग्रीक
पुर्तगाली
स्पैनिश
Un'altra vitaइतावलीvideo
Un'altra vita
अंग्रेज़ी #1 #2
क्रोएशियाई
ग्रीक
जर्मन
तुर्की
पुर्तगाली
स्पैनिश
Fabrizio Moro featuring lyricsअनुवाद
Stadio - I nostri anniइतावलीvideoअंग्रेज़ी
Cristina D'Avena - I ragazzi della Senna (Il Tulipano Nero)इतावलीvideo
Duets Forever - Tutti cantano Cristina
अंग्रेज़ी
Fabrizio Moro & Ermal Meta - Non mi avete fatto nienteइतावलीvideo
Non abbiamo armi (2018)
Basque (Modern, Batua)
अंग्रेज़ी #1 #2 #3 #4 #5 #6
अरबी
अलबेनियाई
आज़रबाइजानी
एस्तोनियाई
एस्पेरान्तो
कैटलन
कोरियाई
क्रोएशियाई #1 #2
ग्रीक #1 #2
चीनी
चेक #1 #2
जर्मन #1 #2
जापानी #1 #2
डच
डेनिश
तुर्की #1 #2
नॉर्वेजियाई
पुर्तगाली #1 #2
पोलिश
फारसी
फ्रेंच #1 #2
बल्गेरियाई
यहूदी
यूक्रेनियाई
रूसी
रोमानियाई #1 #2
लाटवियाई #1 #2
लिथुआनियाई
समाप्त #1 #2 #3 #4
सर्बियाई #1 #2
स्पैनिश #1 #2 #3
स्लोवाक
स्लोवेनियन
स्वीडिश
हंगेरी #1 #2
कमेन्ट