Hello (नवजो में अनुवाद)

Advertisements
नवजो में अनुवादनवजो
A A

Yá'át'ééh

Yá'át'ééh, shí 'ásht'į́
Díkwíí shį́į́ nááhai 'azlį́į́' léi'
K'ad 'ałhił nááhodiilnih biniiyé 'ałdááh diit'ash daats'í nínízin
Jó 'ádaaníi łeh, náás hooshzhiizhgo yá'át'ééh ńjidleeh
'Ákondi t'áadoo la' 'ayóo yá'át'ééh nísísdlį̨́į' da
 
Yá'át'ééh, shidinits'a'ísh?
'Ahxééhéshį́į́hídi t'ah 'ániid neiit'aashgo doo ha'át'íi da t'ą́ą́' nihootą' yę́ędą́ą́' nįįdlį́nę́ę baa neishxééł
'Ałdó', 'ooshdą́ą́dą́ą́' 'áhoot'éegi yę́ę beisénah la'
 
Łahgo 'íidzaa léi'
T'ááłá'ídi mííltsoh tsin dah sitą́ nihita' hazlį́į́' nahalin
 
Łahdę́ę́', yá'át'ééh nidishní
Díkwíidi shį́į́ ch'ééh nich'į' náháshnih
Doo tsídékéézgóó nich'į' 'íisdzaa nidideeshniił yę́ę nisin
Nį́t'ę́ę́', doo nighandi sínídá da lá sha'shin
 
Tł'óó'dę́ę́' yá'át'ééh nidishní
Jó ch'ééh la' 'ánidishní
Doo nijéí nits'ą́ą́' haa deishłííłgóó nisin da
Ndi t'áadoo biniiyéhí doo háálá k'ad doo bik'ee haa deinit'ée da sínílį́į́' lá
 
Yá'át'ééh, haalánít'éé lá?
Shí t'áá 'áko 'ádaa hashne' łeh
Yá'ánit'ééh le' nisin
Da' kin doo 'ádahooníłídóósh ch'ííníná?
 
T'áá 'ííshjání yee'
T'áá ną́ą́s nihił hoolzhishgo doo nihá bíighah da yileeł
 
Łahdę́ę́', yá'át'ééh nidishní
Díkwíidi shį́į́ ch'ééh nich'į' náháshnih
Doo tsídékéézgóó nich'į' 'íisdzaa nidideeshniił yę́ę nisin
Nį́t'ę́ę́', doo nighandi sínídá da lá sha'shin
 
Tł'óó'dę́ę́' yá'át'ééh nidishní
Jó ch'ééh la' 'ánidishní
Doo nijéí nits'ą́ą́' haa deishłííłgóó nisin da
Ndi t'áadoo biniiyéhí doo háálá k'ad doo bik'ee haa deinit'ée da sínílį́į́' lá
 
doo bik'ee
doo bik'ee
haa deinit'ée da
sínílį́į́', sínílį́į́'!
 
Łahdę́ę́', yá'át'ééh nidishní
Díkwíidi shį́į́ ch'ééh nich'į' náháshnih
Doo tsídékéézgóó nich'į' 'íisdzaa nidideeshniił yę́ę nisin
Nį́t'ę́ę́', doo nighandi sínídá da lá sha'shin
 
Tł'óó'dę́ę́' yá'át'ééh nidishní
Jó ch'ééh la' 'ánidishní
Doo nijéí nits'ą́ą́' haa deishłííłgóó nisin da
Ndi t'áadoo biniiyéhí doo háálá k'ad doo bik'ee haa deinit'ée da sínílį́į́' lá
 
dereknak12dereknak12 द्वारा शनि, 06/02/2016 - 22:29 को जमा किया गया
अंग्रेज़ीअंग्रेज़ी

Hello

"Hello" के अन्य अनुवाद
नवजो dereknak12
Adele: टॉप 3
कमेन्ट