Ița (पुर्तगाली में अनुवाद)

Advertisements
Aromanian

Ița

Doi lai gioni lea stri fãntãnã
A lea Iţã more alba Iţã
More , doi lai gioni lea stri fãntãnã
A lea Iţã more cu oclju lai
 
'Shteaptã Ita ta s'ducã ntre apã
A lea Iţã more alba Iţã
More 'shteaptã Ita ta s'ducã ntre apã
A lea Iţã more cu oclju lai
 
Ia'u Iţa lea iu ma yini
A lea Iţã more alba Iţã
More , ia'u Itã iu ma yini
A lea Iţã more cu oclju lai
 
Cu dauli moi ghiumi tru mãnã
A lea Iţã more albã Iţã
More , cu dauli ghiumi moi tru mãnã
A lea Iţã more cu oclju lai
 
Dã'nã Iţã niheamã apã
A lea Iţã more albã Itã
More , dã'nã Itã nã kicã di' apã
A lea Iţã more cu oclju lai
 
adysanuadysanu द्वारा गुरु, 08/01/2015 - 20:48 को जमा किया गया
आख़िरी बार रवि, 05/04/2015 - 20:20 को adysanuadysanu द्वारा संपादित
जमा करने वाले के कमेंट:
पुर्तगाली में अनुवादपुर्तगाली
Align paragraphs
A A

Itsa

Dois miudinhos estão lá na fonte
Ó Itsa! Opa, Itsa maldosinha!
Opa, dois miudinhos estão lá na fonte
Ó Itsa! Itsa de olhos pretos!
 
Estão à espera de Itsa lhes trazer água
Ó Itsa! Opa, Itsa maldosinha!
Opa, estão à espera de Itsa lhes trazer água
Ó Itsa! Itsa de olhos pretos!
 
Mas Itsa não vem
Ó Itsa! Opa, Itsa maldosinha!
Opa, mas Itsa não vem
Ó Itsa! Itsa de olhos pretos!
 
Com ambos os moringues nas mãos
Ó Itsa! Opa, Itsa maldosinha!
Opa, com ambos os moringues nas mãos
Ó Itsa! Itsa de olhos pretos!
 
Itsa, dá-nos um pouco de água
Ó Itsa! Opa, Itsa maldosinha!
Vai, dá-nos um pouco de água
Ó Itsa! Itsa de olhos pretos!
 
MetodiusMetodius द्वारा रवि, 10/06/2018 - 13:42 को जमा किया गया
कमेन्ट