Imagine Dragons के लिरिक्स

लिरिक्सअनुवादअनुरोध
30 Livesअंग्रेज़ीइतावली
क्रोएशियाई
ग्रीक
डेनिश
तुर्की
पुर्तगाली
रोमानियाई
समाप्त
सर्बियाई
स्पैनिश
हंगेरी
All Eyesअंग्रेज़ी
Greatest Hits
इतावली
क्रोएशियाई
जर्मन
तुर्की
पुर्तगाली
फ्रेंच
रूसी
रोमानियाई
हंगेरी
All for Youअंग्रेज़ीइतावली
क्रोएशियाई
ग्रीक #1 #2
डेनिश
तुर्की
फ्रेंच
रोमानियाई
Americaअंग्रेज़ी
It's Time
इतावली
क्रोएशियाई
डच
तुर्की
फ्रेंच
रोमानियाई
स्पैनिश
Amsterdamअंग्रेज़ी
Night Visions
इतावली
क्रोएशियाई
ग्रीक
चीनी
जर्मन
डच
तुर्की
फ्रेंच
रूसी
वेयतनामी
समाप्त
सर्बियाई
स्पैनिश
हंगेरी
Bad Liarअंग्रेज़ीअरबी
इतावली
क्रोएशियाई
ग्रीक
चीनी
चेक
जर्मन
ताज़िक
तुर्की #1 #2 #3
फारसी
फ्रेंच
बल्गेरियाई
मेसीडोनियाई
रूसी #1 #2
रोमानियाई #1 #2
वेयतनामी
समाप्त
सर्बियाई
स्पैनिश
हंगेरी
Battle Cryअंग्रेज़ीइतावली
क्रोएशियाई
ग्रीक
डच #1 #2
डेनिश
तुर्की #1 #2 #3
पुर्तगाली
पोलिश
फ्रेंच
रूसी
रोमानियाई
वेयतनामी
समाप्त
सर्बियाई
स्पैनिश
हंगेरी
Believerअंग्रेज़ीअरबी
आज़रबाइजानी
इतावली
इन्डोनेशियाई
उर्दु
एस्पेरान्तो
कन्नड
कोरियाई
क्रोएशियाई
ग्रीक
चीनी
जर्मन #1 #2
जॉर्जीयन्
डच #1 #2
डेनिश
तुर्की #1 #2
थाई
पुर्तगाली
पोलिश
फारसी
फ्रेंच
बोस्नियाई
मलय
यहूदी
रूसी #1 #2 #3 #4 #5 #6
रोमानियाई
वेयतनामी
समाप्त #1 #2
सर्बियाई
स्पैनिश
हंगेरी #1 #2
हिंदी
तमिल
Believer (featuring Lil Wayne)अंग्रेज़ी
Birdsअंग्रेज़ी
Origins
इतावली
क्रोएशियाई
ग्रीक
जर्मन
डच
तुर्की #1 #2
फ्रेंच
बल्गेरियाई
यहूदी
रूसी
रोमानियाई
वेयतनामी
समाप्त
सर्बियाई
स्पैनिश
Bleeding Outअंग्रेज़ी
Night Visions
इतावली
ग्रीक #1 #2
जर्मन
डच
डेनिश
तुर्की
फ्रेंच
रूसी
रोमानियाई
लिथुआनियाई
वेयतनामी
समाप्त
सर्बियाई
स्पैनिश
हंगेरी
Boomerangअंग्रेज़ी
Origins
इतावली
तुर्की
रूसी
समाप्त
सर्बियाई
हंगेरी
Born to be Yoursअंग्रेज़ीइतावली
क्रोएशियाई
जर्मन
डेनिश
तुर्की
फ्रेंच
रूसी
रोमानियाई
समाप्त
सर्बियाई
स्पैनिश
हंगेरी
Bullet in a Gunअंग्रेज़ी
Origins
तुर्की
वेयतनामी
हंगेरी
Burn outअंग्रेज़ी
Origins
इतावली
तुर्की
वेयतनामी
Cha-Ching (Till We Grow Older)अंग्रेज़ी
Night Visions
इतावली
जर्मन
डच
डेनिश
तुर्की
फ्रेंच
सर्बियाई
स्पैनिश
हंगेरी
Cloudsअंग्रेज़ीइतावली
तुर्की
समाप्त
स्पैनिश
हंगेरी
Cool outअंग्रेज़ी
Origins
इतावली
तुर्की #1 #2
समाप्त
स्पैनिश
हंगेरी
Cover Upअंग्रेज़ीडच
वेयतनामी
हंगेरी
Curseअंग्रेज़ीतुर्की
स्पैनिश
Dancing in the Darkअंग्रेज़ी
Evolve
इतावली
डच
तुर्की
रूसी
Darknessअंग्रेज़ी
Cd single
हंगेरी
Demonsअंग्रेज़ी
Night visions
अरबी
आज़रबाइजानी
इतावली
एस्पेरान्तो
क्रोएशियाई
ग्रीक
जर्मन
जापानी
जॉर्जीयन्
टोंगन
डच
डेनिश
तुर्की #1 #2 #3 #4
पुर्तगाली #1 #2
पोलिश
फारसी
फ्रेंच #1 #2
बोस्नियाई
यहूदी
यूक्रेनियाई
रूसी #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7
रोमानियाई #1 #2
लिथुआनियाई
वेयतनामी #1 #2
समाप्त
सर्बियाई #1 #2 #3
स्पैनिश
स्लोवाक
स्वीडिश
हंगेरी #1 #2 #3
क़जाक
Gaelic (Irish Gaelic)
फारसी
मलय
हिंदी
Destinationअंग्रेज़ीहंगेरी
Digitalअंग्रेज़ी
Origins
इतावली
तुर्की
रूसी
समाप्त
Dreamअंग्रेज़ी
Smoke + Mirrors (2015)
अरबी
इतावली
ग्रीक
जर्मन
तुर्की
फ्रेंच
रोमानियाई
वेयतनामी
स्पैनिश
फारसी
सर्बियाई
Driveअंग्रेज़ीतुर्की
रूसी
हंगेरी
Emmaअंग्रेज़ी
Hell And Silence
हंगेरी
Every Nightअंग्रेज़ी
Night Visions
इतावली
डच
तुर्की
फ्रेंच
हंगेरी
Fallenअंग्रेज़ी
Night Visions (Bonus track)
इतावली
ग्रीक
तुर्की
हंगेरी
Frictionअंग्रेज़ी
Smoke + Mirrors (2015)
इतावली
ग्रीक
तुर्की
फ्रेंच
रूसी
रोमानियाई
वेयतनामी
सर्बियाई
हंगेरी
हिंदी
Goldअंग्रेज़ी
Smoke + Mirrors (2015)
इतावली
ग्रीक #1 #2
तुर्की #1 #2
फ्रेंच
रूसी
रोमानियाई
वेयतनामी
सर्बियाई
स्पैनिश
स्लोवाक
हंगेरी
Hear Meअंग्रेज़ी
Night Visions
इतावली
ग्रीक
डेनिश
तुर्की
फ्रेंच
रूसी
रोमानियाई
वेयतनामी
सर्बियाई
स्पैनिश
स्वीडिश
हंगेरी
Hopeless Opusअंग्रेज़ी
Smoke + Mirrors (2015)
इतावली
तुर्की
रूसी
सर्बियाई
हंगेरी
I Bet My Lifeअंग्रेज़ी
Smoke + Mirrors (2015)
इतावली
ग्रीक
डेनिश
तुर्की #1 #2
फ्रेंच
रूसी
रोमानियाई
वेयतनामी
सर्बियाई
स्पैनिश #1 #2 #3
हंगेरी
I Don't Know Whyअंग्रेज़ी
Evolve
इतावली
जर्मन
डेनिश
तुर्की
फ्रेंच
रूसी
स्पैनिश
हंगेरी
I Don't Mindअंग्रेज़ीतुर्की
बल्गेरियाई
हंगेरी
I Need A Minuteअंग्रेज़ी
Imagine Dragons
तुर्की
I Was Meअंग्रेज़ीइतावली
तुर्की
रोमानियाई
सर्बियाई
स्पैनिश
हंगेरी
I'll Make It Up To Youअंग्रेज़ी
Evolve
इतावली
तुर्की
फ्रेंच
समाप्त
हंगेरी
I'm So Sorryअंग्रेज़ी
Smoke + Mirrors (2015)
इतावली
ग्रीक
जर्मन
तुर्की #1 #2
रूसी #1 #2
रोमानियाई
वेयतनामी
सर्बियाई
It Comes Back To Youअंग्रेज़ी
Smoke + Mirrors
इतावली
तुर्की
It's Timeअंग्रेज़ी
It's Time
अरबी
अलबेनियाई
आज़रबाइजानी
इतावली
एस्पेरान्तो
कैटलन
क्रोएशियाई
ग्रीक
चीनी
चेक
जर्मन
जॉर्जीयन्
डच
डेनिश
तुर्की
पुर्तगाली
पोलिश
फारसी
फ्रेंच
बल्गेरियाई
यहूदी
यूक्रेनियाई
रूसी #1 #2
रोमानियाई
वेयतनामी
समाप्त
सर्बियाई
स्पैनिश
स्वीडिश
हंगेरी
नॉर्वेजियाई
Leave Meअंग्रेज़ी
Continued Silence EP
इतावली
तुर्की
स्पैनिश
स्वीडिश
हंगेरी
Levitateअंग्रेज़ीइतावली
डेनिश
तुर्की
रूसी
सर्बियाई
Living Musicalअंग्रेज़ी
Speak To Me (EP)
तुर्की
Look How Far We've Comeअंग्रेज़ी
It's Time (EP)
तुर्की
बल्गेरियाई
रूसी
हंगेरी
Lost causeअंग्रेज़ीइतावली
डेनिश
तुर्की
फ्रेंच
बल्गेरियाई
सर्बियाई
Loveअंग्रेज़ी
Origins
इतावली
तुर्की
रूसी
वेयतनामी
समाप्त
हंगेरी
Machineअंग्रेज़ी
Origins
इतावली
जर्मन
तुर्की
फारसी
रूसी
वेयतनामी
सर्बियाई
हंगेरी
Monsterअंग्रेज़ीइतावली
क्रोएशियाई
ग्रीक
डच
डेनिश
तुर्की
फारसी
फ्रेंच
बोस्नियाई
रूसी
रोमानियाई
वेयतनामी
सर्बियाई #1 #2
स्पैनिश
स्वीडिश
हंगेरी
हिंदी
Mouth of the Riverअंग्रेज़ी
Evolve
इतावली
जर्मन
तुर्की
रूसी
सर्बियाई
हंगेरी
My Faultअंग्रेज़ी
Continued Silence EP
इतावली
ग्रीक
जर्मन
टोंगन
तुर्की #1 #2
फारसी
रोमानियाई
वेयतनामी
सर्बियाई
स्वीडिश
हंगेरी
Naturalअंग्रेज़ीअरबी #1 #2
इतावली
इन्डोनेशियाई
एस्तोनियाई
ग्रीक
चेक
जर्मन
तुर्की
पोलिश
फ्रेंच
रूसी #1 #2
रोमानियाई #1 #2
वेयतनामी
समाप्त
सर्बियाई
स्पैनिश
स्लोवाक
हंगेरी
जापानी
हिंदी
Next to Meअंग्रेज़ीइतावली #1 #2 #3
क्रोएशियाई
ग्रीक
जर्मन
तुर्की
फ्रेंच
रूसी #1 #2
रोमानियाई
सर्बियाई #1 #2
स्पैनिश #1 #2
हंगेरी
Not Todayअंग्रेज़ी
Me Before You OST
अरबी
इतावली
क्रोएशियाई
ग्रीक
जर्मन
तुर्की
पोलिश
फ्रेंच
रोमानियाई #1 #2
समाप्त
सर्बियाई
स्पैनिश
स्वीडिश
हंगेरी
Nothing Left to Sayअंग्रेज़ी
Night Visions (2012)
इतावली
ग्रीक
जर्मन
तुर्की #1 #2
फारसी
फ्रेंच
रूसी
वेयतनामी
सर्बियाई
स्पैनिश
हंगेरी
On Top of the Worldअंग्रेज़ी
Night Visions
इतावली
क्रोएशियाई
ग्रीक
जर्मन
डच
डेनिश
तुर्की
फारसी
फ्रेंच
बल्गेरियाई
बोस्नियाई
रोमानियाई
वेयतनामी
सर्बियाई
स्पैनिश
हंगेरी
Onlyअंग्रेज़ी
Origins
Turkish (Anatolian dialects)
इतावली
तुर्की
फ्रेंच
वेयतनामी
समाप्त
हंगेरी
Pantomimeअंग्रेज़ी
It's Time
तुर्की
हंगेरी
Pistol Whipअंग्रेज़ी
Speak To Me EP
Polaroidअंग्रेज़ी
Smoke + Mirrors (2015)
इतावली
तुर्की
फ्रेंच
सर्बियाई
हंगेरी
Radioactiveअंग्रेज़ी
Night Visions (2012)
अरबी
आज़रबाइजानी
इतावली
एस्तोनियाई
एस्पेरान्तो
कोरियाई
क्रोएशियाई
ग्रीक
चीनी
जर्मन #1 #2
जापानी
जॉर्जीयन्
टोंगन
डच
डेनिश
तुर्की #1 #2
पुर्तगाली
फारसी
फ्रेंच #1 #2
बोस्नियाई
यूक्रेनियाई #1 #2
रूसी #1 #2
रोमानियाई #1 #2
वेयतनामी
समाप्त
सर्बियाई #1 #2
स्पैनिश
स्वीडिश
हंगेरी #1 #2
Ready! Aim! Fire!अंग्रेज़ीइतावली
डेनिश
तुर्की #1 #2
वेयतनामी
सर्बियाई
स्पैनिश
Real Lifeअंग्रेज़ी
Origins
इतावली
तुर्की
समाप्त
स्पैनिश
हंगेरी
Releaseअंग्रेज़ी
Smoke And Mirrors
जर्मन
तुर्की
रोमानियाई
हंगेरी
Rise Upअंग्रेज़ी
Evolve
इतावली
ग्रीक
जर्मन
तुर्की
पुर्तगाली
वेयतनामी
समाप्त
हंगेरी
Rocksअंग्रेज़ी
Night Visions (2012)
इतावली
जर्मन
तुर्की
फ्रेंच
हंगेरी
Rootsअंग्रेज़ीइतावली
क्रोएशियाई
ग्रीक
तुर्की
पुर्तगाली
फ्रेंच
रूसी
रोमानियाई
वेयतनामी
सर्बियाई
स्पैनिश
हंगेरी
Round And Roundअंग्रेज़ी
Continued Silence
इतावली
ग्रीक
तुर्की
वेयतनामी
सर्बियाई
हंगेरी
Second Chancesअंग्रेज़ी
Smoke + Mirrors
इतावली
डेनिश
तुर्की
फ्रेंच
हंगेरी
Seleneअंग्रेज़ीतुर्की
वेयतनामी
हंगेरी
अरबी
Shotsअंग्रेज़ीइतावली
ग्रीक
तुर्की
पुर्तगाली
वेयतनामी
समाप्त
सर्बियाई
हंगेरी
Smoke And Mirrorsअंग्रेज़ी
Smoke + Mirrors (2015)
इतावली
तुर्की
फ्रेंच
रोमानियाई
वेयतनामी
सर्बियाई
स्पैनिश
हंगेरी
Stand By Meअंग्रेज़ीतुर्की
Start Overअंग्रेज़ी
Evolve
इतावली
तुर्की
हंगेरी
Stuckअंग्रेज़ी
Origins
इतावली
तुर्की
समाप्त
हंगेरी
Sucker for painअंग्रेज़ीइतावली
ग्रीक
डच
रूसी
Summerअंग्रेज़ी
Smoke + Mirrors (2015)
इतावली
तुर्की
फ्रेंच
सर्बियाई
हंगेरी
The Fallअंग्रेज़ी
Smoke + Mirrors (2015)
इतावली
डेनिश
तुर्की
समाप्त
सर्बियाई
हंगेरी
The Pitअंग्रेज़ी
EP Speak To Me
तुर्की
रूसी
The Riverअंग्रेज़ी
Night Visions
इतावली
डेनिश
तुर्की
वेयतनामी
हंगेरी
The Unknownअंग्रेज़ी
Smoke And Mirrors
इतावली
तुर्की
हंगेरी
Thiefअंग्रेज़ी
Smoke + Mirrors (2015)
इतावली
ग्रीक
डेनिश
तुर्की
मेसीडोनियाई
वेयतनामी #1 #2
सर्बियाई
हंगेरी
Thunderअंग्रेज़ीBasque (Modern, Batua)
अरबी
आज़रबाइजानी
इतावली
कोरियाई
क्रोएशियाई
ग्रीक
जर्मन
जॉर्जीयन्
डच
तुर्की #1 #2
पुर्तगाली
पोलिश #1 #2
फारसी
फ्रेंच
यहूदी
रूसी #1 #2 #3
रोमानियाई
समाप्त
सर्बियाई
स्पैनिश
हंगेरी #1 #2
Tiptoeअंग्रेज़ी
Night Vision
इतावली
ग्रीक
तुर्की
वेयतनामी
Tokyoअंग्रेज़ीस्वीडिश
Troubleअंग्रेज़ी
Smoke + Mirrors (2015)
इतावली
तुर्की #1 #2
सर्बियाई
हंगेरी
Underdogअंग्रेज़ी
Night Visions
इतावली
तुर्की
सर्बियाई
हंगेरी
Uptightअंग्रेज़ी
Walking the Wireअंग्रेज़ी
Evolve
आर्मेनियाई
इतावली
ग्रीक #1 #2
जर्मन
डेनिश
तुर्की
पुर्तगाली
रूसी
रोमानियाई
वेयतनामी
सर्बियाई
हंगेरी #1 #2
Warriorsअंग्रेज़ीइतावली #1 #2
क्रोएशियाई
ग्रीक
जर्मन
डच
डेनिश
तुर्की
पुर्तगाली
पोलिश
फ्रेंच
बोस्नियाई #1 #2
रूसी
रोमानियाई
वेयतनामी
समाप्त
सर्बियाई
स्पैनिश
स्वीडिश
हंगेरी
American Sign Language
West coastअंग्रेज़ी
Origins
इतावली
तुर्की
वेयतनामी
सर्बियाई
हंगेरी
Whatever It Takesअंग्रेज़ी
Evolve
अरबी
इतावली
कोरियाई
क्रोएशियाई
ग्रीक
जर्मन #1 #2 #3
डच
डेनिश
तुर्की
फारसी
फ्रेंच
यहूदी
रूसी #1 #2
रोमानियाई
वेयतनामी
समाप्त
सर्बियाई
स्पैनिश
हंगेरी
Who We Areअंग्रेज़ी
The Hunger Games: Catching Fire soundtrack
इतावली
ग्रीक
तुर्की
वेयतनामी
हंगेरी
अरबी
Working Manअंग्रेज़ीइतावली
डेनिश
हंगेरी
Yesterdayअंग्रेज़ी
Evolve
इतावली
जर्मन
तुर्की #1 #2
हंगेरी #1 #2
Zeroअंग्रेज़ी
Single (2018)
इतावली
क्रोएशियाई
ग्रीक
तुर्की
फ्रेंच
रूसी
वेयतनामी
सर्बियाई
स्पैनिश
हंगेरी
Imagine Dragons also performedअनुवाद
Ayhan Orhuntaş - Believerअंग्रेज़ी
Believer
AURORA - Believerअंग्रेज़ीरूसी
Taylor Swift - Blank Spaceअंग्रेज़ी
1989 (2014)
अरबी #1 #2 #3
अलबेनियाई
आज़रबाइजानी
इतावली #1 #2 #3
इन्डोनेशियाई
क्रोएशियाई
ग्रीक
चीनी #1 #2
चेक
जर्मन #1 #2
जापानी #1 #2
डच
डेनिश
तुर्की #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9
थाई
नॉर्वेजियाई
पुर्तगाली #1 #2
पोलिश
फारसी
फिलिपिनो/तागालोग
फ्रेंच #1 #2 #3
बल्गेरियाई
बांग्ला
मलय
मेसीडोनियाई
यहूदी
यूक्रेनियाई
रूसी #1 #2
रोमानियाई #1 #2 #3
समाप्त #1 #2
सर्बियाई #1 #2 #3 #4 #5 #6
स्पैनिश #1 #2 #3
स्लोवेनियन
स्वीडिश
हंगेरी
हिंदी
क़जाक
Kirby Henry (Japanese) - Demonsजापानीलिप्यंतरण
Radio Tapok - Demons (Russian Version)रूसी
JINHO (PENTAGON) - Natural (cover)अंग्रेज़ीरूसी
Radio Tapok - Radioactive (Russian Version)रूसी
Ben E. King - Stand By Meअंग्रेज़ी
Don't Play That Song! (1961)
आज़रबाइजानी
इतावली
क्रोएशियाई
गैलिशियन्
ग्रीक
चीनी
जर्मन #1 #2
डच #1 #2
तुर्की #1 #2
पुर्तगाली
फारसी
फ्रेंच #1 #2
रोमानियाई
वेयतनामी
समाप्त
सर्बियाई #1 #2 #3
स्पैनिश #1 #2 #3
हंगेरी #1 #2 #3
हिंदी
Radio Tapok - Whatever It Takes (Imagine Dragons, Russian Version)रूसी
Naviband - Радыёактыўны (Radyyoaktywny)बेलारूसीIPA
अंग्रेज़ी
रूसी
लिप्यंतरण
Related to Imagine Dragonsवर्णन
Dan Reynoldsartist
कमेन्ट
Read about music throughout history