John Lennon के लिरिक्स

लिरिक्सअनुवादअनुरोध
#9 Dreamअंग्रेज़ी
Walls and Bridges (1974)
इतावली
पुर्तगाली
रूसी
रोमानियाई
सर्बियाई
स्पैनिश
(Just Like) Starting Overअंग्रेज़ी
Double Fantasy (1980)
इतावली
क्रोएशियाई
ग्रीक
जर्मन
फ्रेंच
रोमानियाई
सर्बियाई
Ain't That a Shameअंग्रेज़ी
Rock 'n' Roll (1975)
Aisumasen (I'm Sorry)अंग्रेज़ी
Mind Games (1973)
सर्बियाई
Angel Babyअंग्रेज़ी
Rock N' Roll (1975)
सर्बियाई
Angelaअंग्रेज़ी
Some Time In New York City (1972)
ग्रीक
पुर्तगाली
रूसी
सर्बियाई
हंगेरी
Attica Stateअंग्रेज़ी
Some Time in New York City (1972)
रूसी
सर्बियाई
Baby Please Don't Goअंग्रेज़ी
Some Time in New York City (1972)
Be-Bop-A-Lulaअंग्रेज़ी
Rock 'N' Roll (1975)
Beautiful Boy (Darling Boy)अंग्रेज़ी
Double Fantasy (1980)
इतावली
क्रोएशियाई
जर्मन
डेनिश
रूसी
सर्बियाई
Bless Youअंग्रेज़ी
Walls And Bridges (1974)
रूसी
रोमानियाई
सर्बियाई
Bony Moronieअंग्रेज़ी
Rock 'N' Roll (1975)
Born in a Prisonअंग्रेज़ी
Some Time in New York City (1972)
Borrowed Timeअंग्रेज़ी
Milk and Honey (1984)
क्रोएशियाई
रूसी
सर्बियाई
Bring on the Lucie (Freda Peeple)अंग्रेज़ी
Mind Games (1973)
सर्बियाई
Cleanup Timeअंग्रेज़ी
Double Fantasy (1980)
जर्मन
रूसी
रोमानियाई
सर्बियाई
Cold Turkeyअंग्रेज़ी
Some Time in New York City (1972)
पुर्तगाली
सर्बियाई
Crippled Insideअंग्रेज़ी
Imagine (1971)
क्रोएशियाई
जर्मन
फारसी
यूक्रेनियाई
रोमानियाई
सर्बियाई
स्पैनिश
हंगेरी
Dear Yokoअंग्रेज़ी
Double Fantasy (1980)
रूसी
Do the Ozअंग्रेज़ी
John Lennon/Plastic Ono Band (1970)
ग्रीक
Do You Wanna Dance?अंग्रेज़ी
Rock 'N' Roll (1975)
Gimme Some Truthअंग्रेज़ी
Imagine (1971)
क्रोएशियाई
ग्रीक
जर्मन
फारसी
सर्बियाई
Give Peace a Chanceअंग्रेज़ी
Shaved Fish (1975)
क्रोएशियाई
ग्रीक
चेक
जर्मन
पुर्तगाली
फ्रेंच
रोमानियाई
स्पैनिश
Godअंग्रेज़ी
John Lennon/Plastic Ono Band (1970)
इतावली
क्रोएशियाई
ग्रीक #1 #2
जर्मन
टोंगन
तुर्की
पुर्तगाली
फ्रेंच
रूसी
रोमानियाई
समाप्त
सर्बियाई
स्पैनिश
Going Down on Loveअंग्रेज़ी
Walls and Bridges (1974)
सर्बियाई
Grow Old With Meअंग्रेज़ीग्रीक
जर्मन
सर्बियाई
Happy Xmas (War Is Over)अंग्रेज़ी
Shaved Fish (1975)
अरबी
इतावली
एस्तोनियाई
क्रोएशियाई #1 #2
ग्रीक
जर्मन #1 #2
पुर्तगाली
पोलिश
फारसी
फ्रेंच #1 #2
रोमानियाई
सर्बियाई #1 #2
स्पैनिश
Help Me to Help Myselfअंग्रेज़ी
Double Fantasy (1980)
आज़रबाइजानी
Hold Onअंग्रेज़ी
John Lennon/Plastic Ono Band (1970)
क्रोएशियाई
जर्मन
रूसी
सर्बियाई
How Do You Sleep?अंग्रेज़ी
Imagine (1971)
क्रोएशियाई
तुर्की
फारसी
रोमानियाई
सर्बियाई
हंगेरी
How?अंग्रेज़ी
Imagine (1971)
ग्रीक
तुर्की
फारसी
सर्बियाई
I Don't Wanna Be a Soldierअंग्रेज़ी
Imagine (1971)
क्रोएशियाई
ग्रीक
जर्मन
तुर्की
फारसी
रूसी
सर्बियाई
I Found Outअंग्रेज़ी
John Lennon/Plastic Ono Band (1970)
सर्बियाई
I Know (I Know)अंग्रेज़ी
Mind Games (1973)
रूसी #1 #2
सर्बियाई
I'm Losing Youअंग्रेज़ी
Double Fantasy (1980)
जर्मन
रोमानियाई
I'm Stepping Outअंग्रेज़ीसर्बियाई
Imagineअंग्रेज़ी
Imagine (1971)
Guaraní
Kurdish (Kurmanji)
Kurdish (Sorani) #1 #2 #3
Ladin (Rhaeto-Romance)
Romansh
Sicilian
अरबी #1 #2
अलबेनियाई
आज़रबाइजानी
इण्टर्लिङ्गुआ
इतावली
इन्डोनेशियाई
उर्दु
एस्तोनियाई
एस्पेरान्तो
कोरियाई
क्रोएशियाई
ग्रीक #1 #2 #3 #4 #5
चीनी
चेक
जर्मन #1 #2 #3 #4 #5
डच #1 #2
डेनिश
तुर्की #1 #2 #3
पुर्तगाली
पोलिश
फारसी #1 #2 #3
फिलिपिनो/तागालोग #1 #2
फ्रेंच #1 #2
बल्गेरियाई #1 #2
बोस्नियाई
मलयालम
मेसीडोनियाई
यहूदी
यूक्रेनियाई #1 #2 #3 #4
रूसी #1 #2 #3
रोमानियाई #1 #2 #3 #4
लिथुआनियाई
लैटिन
वेयतनामी
समाप्त
सर्बियाई #1 #2
स्पैनिश #1 #2 #3 #4
स्लोवाक
स्लोवेनियन
स्वीडिश
हंगेरी #1 #2 #3
हिंदी #1 #2
तमिल
India, Indiaअंग्रेज़ी
John Lennon Signature Box (2010)
पुर्तगाली
रूसी
सर्बियाई
Instant Karmaअंग्रेज़ी
Shaved Fish (1975)
इतावली
क्रोएशियाई
ग्रीक
जर्मन
पुर्तगाली
सर्बियाई
स्पैनिश
तुर्की
Intuitionअंग्रेज़ी
Mind Games (1973)
सर्बियाई
Isolationअंग्रेज़ी
John Lennon/Plastic Ono Band (1970)
क्रोएशियाई
तुर्की
यूक्रेनियाई
रूसी
सर्बियाई
It's So Hardअंग्रेज़ी
Imagine (1971)
अरबी
क्रोएशियाई
तुर्की
फारसी
फ्रेंच
रूसी
सर्बियाई
Jealous Guyअंग्रेज़ी
Imagine (1971)
इतावली
क्रोएशियाई
जर्मन
जॉर्जीयन्
तुर्की
पुर्तगाली
फारसी #1 #2
फ्रेंच
रूसी
रोमानियाई
सर्बियाई
स्पैनिश #1 #2
John Sinclairअंग्रेज़ी
Some Time in New York City (1972)
सर्बियाई
Just Becauseअंग्रेज़ी
Rock 'n' Roll (1975)
तुर्की
Look at Meअंग्रेज़ी
John Lennon/Plastic Ono Band (1970)
रूसी
सर्बियाई
Loveअंग्रेज़ी
John Lennon/Plastic Ono Band (1970)
आज़रबाइजानी
इतावली
क्रोएशियाई
ग्रीक
जर्मन
तुर्की
फारसी
रूसी
रोमानियाई
समाप्त #1 #2
सर्बियाई
स्पैनिश
हंगेरी
Make Love, Not Warअंग्रेज़ीतुर्की
Meat Cityअंग्रेज़ी
Mind Games (1973)
Medley: Bring It on Home to Me / Send Me Some Lovin'अंग्रेज़ी
Rock 'n' Roll (1975)
Medley: Rip It Up / Ready Teddyअंग्रेज़ी
Rock 'N' Roll (1975)
Mind Gamesअंग्रेज़ी
Mind Games (1973)
क्रोएशियाई
जर्मन
तुर्की
पुर्तगाली #1 #2
फ्रेंच
रोमानियाई
सर्बियाई
स्पैनिश
Motherअंग्रेज़ी
John Lennon/Plastic Ono Band (1970)
अरबी
इतावली
क्रोएशियाई
ग्रीक
जर्मन
जापानी
टोंगन
डच
तुर्की
पुर्तगाली
पोलिश
फ्रेंच
रूसी
समाप्त
सर्बियाई
स्पैनिश
हंगेरी
Move Over Ms. L.अंग्रेज़ीक्रोएशियाई
सर्बियाई
My Mummy's Deadअंग्रेज़ी
John Lennon/Plastic Ono Band (1970)
क्रोएशियाई
जर्मन
रूसी
सर्बियाई
New York Cityअंग्रेज़ी
Some Time In New York City (1972)
क्रोएशियाई
Nobody Loves You (When You're Down And Out)अंग्रेज़ी
Walls And Bridges (1974)
पुर्तगाली
सर्बियाई
Nobody Told Meअंग्रेज़ी
Milk And Honey (1984)
जर्मन
तुर्की
फारसी
रोमानियाई
सर्बियाई
स्पैनिश #1 #2
Now and Thenअंग्रेज़ीसर्बियाई
Oh My Loveअंग्रेज़ी
Imagine (1971)
इतावली
कोरियाई
क्रोएशियाई
ग्रीक
जर्मन
फारसी
फ्रेंच
रूसी
रोमानियाई
समाप्त
सर्बियाई
स्पैनिश
Oh Yoko!अंग्रेज़ी
Imagine (1971)
क्रोएशियाई
फ्रेंच
रूसी
सर्बियाई
Old Dirt Roadअंग्रेज़ी
Walls And Bridges (1974)
One Day (At a Time)अंग्रेज़ी
Mind Games (1973)
सर्बियाई
स्पैनिश
Only Peopleअंग्रेज़ी
Mind Games (1973)
सर्बियाई
Only Youअंग्रेज़ीरूसी
हंगेरी
Out the Blueअंग्रेज़ी
Mind Games (1973)
अरबी
सर्बियाई
Peggy Sueअंग्रेज़ी
Rock 'N' Roll (1975)
Power to the Peopleअंग्रेज़ी
John Lennon/Plastic Ono Band (1970)
क्रोएशियाई
जर्मन
पुर्तगाली
फ्रेंच
सर्बियाई
Rememberअंग्रेज़ी
John Lennon/Plastic Ono Band (1970)
क्रोएशियाई
ग्रीक
सर्बियाई
Scaredअंग्रेज़ी
Walls And Bridges (1974)
सर्बियाई
Since My Baby Left Meअंग्रेज़ी
Rock 'N' Roll (1975)
Sisters, O Sistersअंग्रेज़ी
Some Time in New York City (1972)
Slippin' and Slidin'अंग्रेज़ी
Rock 'N' Roll (1975)
Stand by Meअंग्रेज़ी
Rock 'N' Roll (1975)
अरबी
इतावली
क्रोएशियाई
ग्रीक
जर्मन
डच
तुर्की
पुर्तगाली
पोलिश
फारसी
फ्रेंच
यूक्रेनियाई
रूसी
रोमानियाई
समाप्त
सर्बियाई
स्पैनिश
स्वीडिश
हंगेरी
Steel and Glassअंग्रेज़ी
Walls and Bridges (1974)
फ्रेंच
सर्बियाई
Sunday Bloody Sundayअंग्रेज़ी
Some Time In New York City (1972)
Surprise, Surprise (Sweet Bird of Paradox)अंग्रेज़ी
Walls and Bridges (1974)
सर्बियाई
Sweet Little Sixteenअंग्रेज़ी
Rock 'N' Roll (1975)
जर्मन
The Luck of the Irishअंग्रेज़ी
Some Time in New York City (1972)
सर्बियाई
Tight A$अंग्रेज़ी
Mind Games (1973)
To Know Her Is To Love Herअंग्रेज़ी
Rock 'N' Roll (1975)
Watching the Wheelsअंग्रेज़ी
Double Fantasy (1980)
फारसी
रोमानियाई
समाप्त
सर्बियाई
We're All Waterअंग्रेज़ी
Some Time in New York City (1972)
Well, Well, Wellअंग्रेज़ी
John Lennon/Plastic Ono Band (1970)
सर्बियाई
What You Gotअंग्रेज़ी
Walls And Bridges (1974)
रोमानियाई
Whatever Gets You thru the Nightअंग्रेज़ी
Walls and Bridges (1974)
जर्मन
पुर्तगाली
रोमानियाई
सर्बियाई
स्पैनिश
Womanअंग्रेज़ी
Double Fantasy (1980)
क्रोएशियाई
ग्रीक
जर्मन #1 #2
डच
तुर्की
फारसी
फ्रेंच
रूसी
रोमानियाई
समाप्त
सर्बियाई
स्पैनिश #1 #2
हंगेरी
Woman Is the Nigger of the Worldअंग्रेज़ी
Some Time in New York City (1972)
ग्रीक
जर्मन
तुर्की
पुर्तगाली
पोलिश
फ्रेंच
रूसी
सर्बियाई
हंगेरी
Working Class Heroअंग्रेज़ी
John Lennon/Plastic Ono Band (1970)
इतावली
क्रोएशियाई #1 #2 #3
ग्रीक #1 #2
जर्मन
तुर्की
यहूदी
रूसी #1 #2
रोमानियाई
समाप्त
सर्बियाई #1 #2 #3
स्पैनिश #1 #2
स्लोवेनियन
स्वीडिश
Ya Yaअंग्रेज़ी
Walls and Bridges (1974)
You Are Hereअंग्रेज़ी
Mind Games (1973)
रूसी
सर्बियाई
You Can't Catch Meअंग्रेज़ी
Rock 'N' Roll (1975)
Related to John Lennonवर्णन
The Beatlesartist
Plastic Ono Bandartist
The Quarrymenartist
Cynthia LennonartistFirst wife. (m. 1962; div. 1968)
कमेन्ट
Help Children with Cancer