Justin Bieber के लिरिक्स

लिरिक्सअनुवादअनुरोध
All Around Meअंग्रेज़ी
Changes
अरबी
रूसी
All Around The Worldअंग्रेज़ी
"Believe" (2012)
अरबी
आज़रबाइजानी
इतावली
इन्डोनेशियाई
एस्तोनियाई
क्रोएशियाई #1 #2
ग्रीक
तुर्की
फ्रेंच
रूसी
रोमानियाई
सर्बियाई #1 #2
All Badअंग्रेज़ी
Music Mondays
इन्डोनेशियाई
क्रोएशियाई
ग्रीक
रूसी
सर्बियाई
रोमानियाई
All I Want Is Youअंग्रेज़ी
Under the Mistletoe
आज़रबाइजानी
इन्डोनेशियाई
क्रोएशियाई
ग्रीक
तुर्की
पोलिश
रोमानियाई
सर्बियाई
स्पैनिश
All In Itअंग्रेज़ी
Purpose
इन्डोनेशियाई
ग्रीक
स्पैनिश
रोमानियाई
हंगेरी
All That Mattersअंग्रेज़ी
Journals (2013)
अरबी
आज़रबाइजानी
इन्डोनेशियाई
क्रोएशियाई
ग्रीक
चेक
तुर्की
पुर्तगाली
पोलिश
फारसी
रोमानियाई
सर्बियाई
स्पैनिश
हंगेरी
American Sign Language
All Yoursअंग्रेज़ीइतावली
ग्रीक
रोमानियाई
सर्बियाई
स्पैनिश
Aloneअंग्रेज़ीआज़रबाइजानी
ग्रीक
तुर्की
रोमानियाई
सर्बियाई
स्पैनिश
As Long As You Love Meअंग्रेज़ी
"Believe" (2012)
अरबी
आज़रबाइजानी
इतावली
इन्डोनेशियाई
कोरियाई
क्रोएशियाई
ग्रीक
जर्मन
जॉर्जीयन्
डच
डेनिश
तुर्की #1 #2
फारसी
फ्रेंच
बल्गेरियाई
यहूदी
रूसी
रोमानियाई #1 #2 #3
वेयतनामी #1 #2
समाप्त #1 #2
सर्बियाई #1 #2
स्पैनिश #1 #2
हंगेरी
हिंदी
Old East Slavic
अलबेनियाई
ताज़िक
At Least For Nowअंग्रेज़ी
Changes
Availableअंग्रेज़ी
Changes
तुर्की
रोमानियाई
Babyअंग्रेज़ी
My World 2.0 (2010)
+More languages
Kurdish (Kurmanji)
अरबी
आज़रबाइजानी
इतावली
इन्डोनेशियाई
उर्दु
क्रोएशियाई #1 #2
ग्रीक
चीनी
चेक
जर्मन
तमिल
तुर्की #1 #2 #3 #4
नॉर्वेजियाई
पुर्तगाली
फारसी
फ्रेंच
बोस्नियाई
यूक्रेनियाई
रूसी
रोमानियाई
समाप्त
सर्बियाई #1 #2 #3 #4
स्पैनिश #1 #2 #3
स्वीडिश
हंगेरी
हिंदी
अलबेनियाई
आर्मेनियाई
मराठी
Baby Lady अंग्रेज़ीआज़रबाइजानी
सर्बियाई
Baby Rapअंग्रेज़ीआज़रबाइजानी
सर्बियाई
हिंदी
Baby, Love Story, In My Head [Mashup]अंग्रेज़ीआज़रबाइजानी
रोमानियाई
सर्बियाई
Backpackअंग्रेज़ी
Journals
एस्तोनियाई
क्रोएशियाई
ग्रीक
तुर्की
रोमानियाई
सर्बियाई
हंगेरी
हिंदी
Bad Dayअंग्रेज़ी
Single
अरबी
आज़रबाइजानी
इन्डोनेशियाई
क्रोएशियाई
ग्रीक
जर्मन
डच #1 #2
तुर्की
फारसी
फ्रेंच
रूसी
सर्बियाई
हंगेरी
हिंदी
रोमानियाई
Be Alrightअंग्रेज़ी
"Believe" (2012)
अरबी
आज़रबाइजानी
क्रोएशियाई
ग्रीक
जर्मन #1 #2
तुर्की #1 #2
फारसी
फ्रेंच
रोमानियाई #1 #2
सर्बियाई
स्लोवेनियन
Beauty And A Beatअंग्रेज़ी
"Believe" (2012)
अरबी
आज़रबाइजानी
इतावली
कैटलन
क्रोएशियाई
ग्रीक
चीनी
जर्मन
जापानी
तुर्की #1 #2 #3
फारसी
फ्रेंच
रूसी
रोमानियाई
सर्बियाई #1 #2
स्पैनिश
हंगेरी
हिंदी
Been Youअंग्रेज़ी
Purpose (2015)
अरबी
इन्डोनेशियाई
ग्रीक
जर्मन
डच
तुर्की
थाई
फारसी
रूसी
रोमानियाई
हंगेरी
सर्बियाई
Believeअंग्रेज़ी
Believe (2012)
अरबी
आज़रबाइजानी
क्रोएशियाई
ग्रीक
जर्मन
तुर्की
रूसी
रोमानियाई
लिथुआनियाई
सर्बियाई #1 #2
स्पैनिश
स्लोवेनियन
हंगेरी
Betterअंग्रेज़ी
Biggerअंग्रेज़ी
"My World" (2009)
क्रोएशियाई
ग्रीक
जर्मन
डेनिश
तुर्की
बोस्नियाई
रोमानियाई
सर्बियाई
स्पैनिश
Bigger Than Lifeअंग्रेज़ी
Purpose
क्रोएशियाई
ग्रीक
हंगेरी
Born To Be Somebodyअंग्रेज़ी
Never Say Never OST
Kurdish (Kurmanji)
आज़रबाइजानी
ग्रीक
तुर्की
सर्बियाई
स्पैनिश
Boyfriendअंग्रेज़ी
Believe
अफ्रीकांस
अरबी
आज़रबाइजानी
इतावली
इन्डोनेशियाई
एस्तोनियाई
कैटलन
कोरियाई
क्रोएशियाई
ग्रीक
चेक
डच
तुर्की
पुर्तगाली
फारसी
फ्रेंच
बोस्नियाई
रूसी
रोमानियाई
समाप्त
सर्बियाई
स्पैनिश #1 #2 #3
स्लोवेनियन
स्वीडिश
हंगेरी
हिंदी
Zazaki
नॉर्वेजियाई
Brokenअंग्रेज़ीग्रीक
सर्बियाई
रोमानियाई
California Cruisinअंग्रेज़ीरोमानियाई
Can't Live Without Youअंग्रेज़ीआज़रबाइजानी
ग्रीक
तुर्की
रोमानियाई
सर्बियाई
स्पैनिश
Catching Feelingsअंग्रेज़ी
Believe (2012)
ग्रीक
रोमानियाई
सर्बियाई
Change Meअंग्रेज़ीआज़रबाइजानी
क्रोएशियाई
ग्रीक
तुर्की
रोमानियाई
सर्बियाई
Changesअंग्रेज़ी
Changes
रोमानियाई
सर्बियाई
Chestnuts Roasting On An Open Fireअंग्रेज़ी
Under the Mistletoe
सर्बियाई
स्लोवेनियन
रोमानियाई
Childrenअंग्रेज़ी
Purpose
अरबी
इन्डोनेशियाई
क्रोएशियाई
ग्रीक
जर्मन
तुर्की
फारसी
यहूदी
सर्बियाई
हंगेरी
Christmas Eveअंग्रेज़ी
Under the Mistletoe
Christmas Loveअंग्रेज़ी
"Under The Mistletoe" (2011)
ग्रीक
फ्रेंच
सर्बियाई #1 #2
Come Around Meअंग्रेज़ी
Changes
Come Home To Meअंग्रेज़ी
Cd single
तुर्की
रोमानियाई
सर्बियाई
हंगेरी
Common Denominatorअंग्रेज़ी
"My World" (2009)
आज़रबाइजानी
क्रोएशियाई
ग्रीक #1 #2
तुर्की
सर्बियाई
स्पैनिश
हंगेरी
Companyअंग्रेज़ी
Purpose
आज़रबाइजानी
इन्डोनेशियाई
क्रोएशियाई
ग्रीक
चीनी
जर्मन
तुर्की
थाई
फारसी
बांग्ला
यहूदी
रोमानियाई #1 #2
सर्बियाई
हंगेरी
Confidentअंग्रेज़ी
Journals
आज़रबाइजानी
क्रोएशियाई #1 #2
ग्रीक
तुर्की
पुर्तगाली
फ्रेंच
रोमानियाई
सर्बियाई
स्पैनिश
हंगेरी
Confirmationअंग्रेज़ी
Changes
तुर्की
Die In Your Armsअंग्रेज़ी
Believe (2012)
इतावली
क्रोएशियाई #1 #2
ग्रीक
तुर्की
फारसी
फ्रेंच
सर्बियाई
स्पैनिश
Double Negativeअंग्रेज़ी
Double Negative Leaked
तुर्की
Down To Earthअंग्रेज़ी
My World (2009)
ग्रीक #1 #2
तुर्की
फ्रेंच
सर्बियाई
Dr. Bieberअंग्रेज़ीआज़रबाइजानी
ग्रीक
तुर्की
सर्बियाई
Drummer Boyअंग्रेज़ी
E.T.Aअंग्रेज़ी
Changes
सर्बियाई
Eenie Meenieअंग्रेज़ी
My World 2.0
आज़रबाइजानी
ग्रीक
तुर्की
रूसी
Fa La Laअंग्रेज़ी
Under the Mistletoe (Deluxe Edition)
आज़रबाइजानी
ग्रीक
फारसी
रूसी
अरबी
Fairytaleअंग्रेज़ी
Believe
आज़रबाइजानी
क्रोएशियाई
सर्बियाई
स्पैनिश
Faithfulअंग्रेज़ीक्रोएशियाई
ग्रीक
Fallअंग्रेज़ी
"Believe" (2012)
आज़रबाइजानी
क्रोएशियाई
ग्रीक
डच
तुर्की
फारसी
सर्बियाई
Favorite Girlअंग्रेज़ी
My World (2009)
आज़रबाइजानी
ग्रीक
चीनी
तुर्की
फ्रेंच
सर्बियाई #1 #2
स्पैनिश
First Danceअंग्रेज़ी
My World (2009)
फ्रेंच
सर्बियाई
Flatlineअंग्रेज़ीग्रीक
तुर्की #1 #2
सर्बियाई
हंगेरी
Foreverअंग्रेज़ी
Forever (Changes Album)अंग्रेज़ी
Changes
जर्मन
तुर्की
Friendsअंग्रेज़ी
Daddy K - The Mix 11
इतावली
इन्डोनेशियाई
क्रोएशियाई
ग्रीक #1 #2
जर्मन
डच #1 #2
तुर्की #1 #2
बल्गेरियाई
बोस्नियाई
रूसी
रोमानियाई
समाप्त
सर्बियाई
स्पैनिश
हंगेरी
Futureअंग्रेज़ीग्रीक
Get Meअंग्रेज़ी
Changes
तुर्की
ग्रीक
बल्गेरियाई
Get Used To Itअंग्रेज़ी
Purpose 2015
ग्रीक
तुर्की
समाप्त
सर्बियाई
हंगेरी
Habitualअंग्रेज़ी
Changes
तुर्की
Happy New yearअंग्रेज़ीसर्बियाई #1 #2
Hard 2 Face Realityअंग्रेज़ीआज़रबाइजानी
ग्रीक
जर्मन
तुर्की
पुर्तगाली
रोमानियाई
सर्बियाई
स्पैनिश
Heartacheअंग्रेज़ीसर्बियाई
Heartbreakerअंग्रेज़ी
Journals
Kurdish (Sorani)
आज़रबाइजानी
इन्डोनेशियाई
क्रोएशियाई #1 #2
ग्रीक
तुर्की #1 #2 #3
फारसी
रूसी
रोमानियाई
वेयतनामी
सर्बियाई
स्लोवेनियन
हंगेरी
Heroine (Let's Stay Together)अंग्रेज़ी
Heroine (Stay Together) - Leaked
तुर्की
Hey Girlअंग्रेज़ीग्रीक
Hit The Groundअंग्रेज़ी
Purpose
ग्रीक
तुर्की
पुर्तगाली
हंगेरी
Hold Tightअंग्रेज़ीइन्डोनेशियाई
क्रोएशियाई
ग्रीक
तुर्की #1 #2
सर्बियाई
हंगेरी
Home This Christmasअंग्रेज़ी
Under the Mistletoe
Home To Mamaअंग्रेज़ी
Purpose 2015
अरबी
ग्रीक
जर्मन
सर्बियाई
हंगेरी
कोरियाई
रूसी
Hotline Bling (Remix)अंग्रेज़ी
Purpose
इतावली
ग्रीक
सर्बियाई
हंगेरी
How To Love (Remix)अंग्रेज़ी
I Don't Careअंग्रेज़ीअरबी
ग्रीक
जर्मन
तुर्की #1 #2
फ्रेंच
बल्गेरियाई
रूसी
रोमानियाई
आज़रबाइजानी
I Wouldअंग्रेज़ी
Believe (Acoustic) (2013)
ग्रीक
तुर्की
सर्बियाई
हंगेरी
I'll Be Thereअंग्रेज़ीजर्मन
I'll Show Youअंग्रेज़ी
Purpose (2015)
अरबी
इतावली #1 #2
इन्डोनेशियाई
क्रोएशियाई #1 #2
ग्रीक #1 #2
चीनी
जर्मन
डच
तुर्की
थाई
पोलिश
फ्रेंच
यहूदी
रूसी
रोमानियाई
वेयतनामी
सर्बियाई #1 #2
स्पैनिश
हंगेरी
हिंदी
If You Want Toअंग्रेज़ी
Intentionsअंग्रेज़ी
Changes
तुर्की
रोमानियाई
उर्दु
ग्रीक
डच
Intertwineअंग्रेज़ी
Just Like Themअंग्रेज़ीग्रीक
तुर्की
सर्बियाई
Kiss'n tellअंग्रेज़ी
My world 0.2
फ्रेंच
सर्बियाई
Latin girlअंग्रेज़ीआज़रबाइजानी
सर्बियाई
Life Is Worth Livingअंग्रेज़ी
Purpose (2015)
अरबी
इन्डोनेशियाई
क्रोएशियाई
ग्रीक
डच
तुर्की
यहूदी
समाप्त
सर्बियाई
हिंदी
हंगेरी
Long Way Homeअंग्रेज़ी
Single
रूसी
स्पैनिश
Looking For Youअंग्रेज़ी
Journals
आज़रबाइजानी
ग्रीक
Love Meअंग्रेज़ी
My World (2009)
Kurdish (Kurmanji)
अरबी
आज़रबाइजानी
इतावली
इन्डोनेशियाई
क्रोएशियाई
ग्रीक
चीनी
डच
तुर्की #1 #2
फारसी
यहूदी
रूसी
रोमानियाई
सर्बियाई
स्पैनिश
हिंदी
Love Me Like You Doअंग्रेज़ी
Believe
आज़रबाइजानी
क्रोएशियाई
ग्रीक
डच
फ्रेंच
रोमानियाई #1 #2
सर्बियाई
हंगेरी #1 #2
Love Yourselfअंग्रेज़ी
Purpose
अरबी
आज़रबाइजानी
इतावली #1 #2
इन्डोनेशियाई #1 #2
कोरियाई
क्रोएशियाई
ग्रीक #1 #2
चीनी #1 #2
जर्मन
डच #1 #2
डेनिश
तुर्की #1 #2 #3 #4
थाई
नॉर्वेजियाई
पुर्तगाली
पोलिश
फारसी
फिलिपिनो/तागालोग #1 #2
फ्रेंच
बल्गेरियाई
बांग्ला
बोस्नियाई
मेसीडोनियाई
यहूदी
यूक्रेनियाई
रूसी
रोमानियाई #1 #2
वेयतनामी
समाप्त
सर्बियाई #1 #2
स्पैनिश
हंगेरी
Make you believeअंग्रेज़ीआज़रबाइजानी
तुर्की
सर्बियाई
Mama's boyअंग्रेज़ीतुर्की
सर्बियाई
Mariaअंग्रेज़ी
"Believe" (2012)
आज़रबाइजानी
ग्रीक
फारसी
रोमानियाई
सर्बियाई
Mark My Wordsअंग्रेज़ी
Purpose (2015)
अरबी
इन्डोनेशियाई
क्रोएशियाई
ग्रीक
जर्मन #1 #2
तुर्की
यहूदी
सर्बियाई
हंगेरी
Memphisअंग्रेज़ी
Journals
ग्रीक
Mi Amorअंग्रेज़ी
Mistletoeअंग्रेज़ी
Under The Mistletoe (2011)
अरबी
आज़रबाइजानी
इन्डोनेशियाई #1 #2
कोरियाई
क्रोएशियाई
ग्रीक
चीनी
चेक
तुर्की #1 #2 #3
फारसी
फ्रेंच
रोमानियाई
वेयतनामी
सर्बियाई
स्पैनिश #1 #2
स्लोवेनियन
हिंदी
जापानी
Never Let You Goअंग्रेज़ी
My World 2.0 (2010)
अरबी
आज़रबाइजानी
इन्डोनेशियाई
उर्दु
ग्रीक
तुर्की
रोमानियाई
सर्बियाई
Never Say Neverअंग्रेज़ी
My World 2.0 (2010)
आज़रबाइजानी
क्रोएशियाई
चीनी #1 #2
डच
रूसी
सर्बियाई #1 #2
स्पैनिश #1 #2
रोमानियाई
New Oneअंग्रेज़ी
New One
तुर्की
No Pressureअंग्रेज़ी
Purpose
इन्डोनेशियाई
क्रोएशियाई
ग्रीक
डच
तुर्की #1 #2
यहूदी
सर्बियाई
हंगेरी
No Senseअंग्रेज़ी
Purpose
ग्रीक
तुर्की #1 #2
सर्बियाई
हंगेरी
Nothing Like Usअंग्रेज़ी
Believe Acoustic
आज़रबाइजानी
क्रोएशियाई #1 #2 #3
ग्रीक #1 #2
जर्मन
जॉर्जीयन्
डच
तुर्की
पुर्तगाली
पोलिश
फ्रेंच
रूसी
रोमानियाई
समाप्त
सर्बियाई
स्पैनिश
स्वीडिश
Oh girlअंग्रेज़ी
Old School Flowअंग्रेज़ी
Omaha Mallअंग्रेज़ी
One Dance (Remix)अंग्रेज़ीग्रीक
One Less Lonely Girlअंग्रेज़ी
My World (2009)
आज़रबाइजानी
ग्रीक
तुर्की
पुर्तगाली
सर्बियाई
स्पैनिश
One Less Lonely Girl (Version Française)फ्रेंच
"My World" (2009)
अंग्रेज़ी
One lifeअंग्रेज़ीएस्तोनियाई
क्रोएशियाई
ग्रीक
तुर्की
सर्बियाई
स्पैनिश
One love अंग्रेज़ी
Believe
तुर्की
फ्रेंच
सर्बियाई
One Timeअंग्रेज़ी
My World (2009)
आज़रबाइजानी #1 #2
क्रोएशियाई
ग्रीक
तुर्की
फ्रेंच
सर्बियाई
रोमानियाई
Only Thing I Ever Get For Christmasअंग्रेज़ी
"Under The Mistletoe" (2011)
सर्बियाई
Otis (Freestyle)अंग्रेज़ी
Out Of Town Girlअंग्रेज़ी
"Believe" (2012)
ग्रीक
तुर्की
सर्बियाई
Overboardअंग्रेज़ी
Never Say Never OST
ग्रीक
तुर्की
सर्बियाई
Pick Meअंग्रेज़ीजर्मन
Playtimeअंग्रेज़ीग्रीक
रोमानियाई
Prayअंग्रेज़ी
Under The Mistletoe (2011)
Kurdish (Kurmanji)
आज़रबाइजानी
कैटलन
ग्रीक #1 #2
डच
तुर्की
फारसी
सर्बियाई #1 #2
हंगेरी
Purposeअंग्रेज़ी
Purpose (2015)
अरबी
इन्डोनेशियाई #1 #2
कोरियाई
क्रोएशियाई
ग्रीक
तुर्की
फारसी
यहूदी
रूसी
रोमानियाई
लिथुआनियाई
सर्बियाई
स्पैनिश
स्वीडिश
हंगेरी
हिंदी
PYDअंग्रेज़ीसर्बियाई
ग्रीक
Recoveryअंग्रेज़ी
Journals
अरबी
इन्डोनेशियाई
क्रोएशियाई
ग्रीक
जर्मन
तुर्की
फ्रेंच
रोमानियाई
Rideअंग्रेज़ीसर्बियाई
Right Hereअंग्रेज़ी
"Believe" (2012)
क्रोएशियाई
ग्रीक
फ्रेंच
सर्बियाई
Roller Coasterअंग्रेज़ी
Journals
आज़रबाइजानी
क्रोएशियाई
ग्रीक
तुर्की
सर्बियाई
Runaway loveअंग्रेज़ी
My world 2.0
सर्बियाई
Running overअंग्रेज़ी
Changes
Second emotionअंग्रेज़ी
Changes
Set A Place At Your Tableअंग्रेज़ीतुर्की
सर्बियाई
She Don't Like The Lightsअंग्रेज़ी
Believe (2012)
ग्रीक
फारसी
सर्बियाई
Somebody to Loveअंग्रेज़ीग्रीक
जर्मन
तुर्की
रोमानियाई
सर्बियाई
स्पैनिश
हंगेरी
इन्डोनेशियाई
Sorryअंग्रेज़ी
Purpose
अरबी
आज़रबाइजानी
इतावली
इन्डोनेशियाई
उज़बेक
उर्दु
एस्तोनियाई
एस्पेरान्तो
कोरियाई
क्रोएशियाई
गैलिशियन्
ग्रीक #1 #2
चीनी
जर्मन #1 #2
जापानी
डच
डेनिश
तुर्की #1 #2
थाई
नॉर्वेजियाई
पुर्तगाली
पोलिश
फारसी
फिलिपिनो/तागालोग
फ्रेंच
बल्गेरियाई
मलय
यहूदी
यूक्रेनियाई
रूसी
रोमानियाई #1 #2
लिथुआनियाई
समाप्त
सर्बियाई
स्पैनिश #1 #2 #3
स्लोवाक
स्वीडिश
हंगेरी
हिंदी
Basque (Modern, Batua)
Tagalog (dialects)
अलबेनियाई
तमिल
Speaking In Tonguesअंग्रेज़ी
Stay With Me Foreverअंग्रेज़ी
CD Single
ग्रीक
तुर्की
रूसी
हंगेरी
Strongअंग्रेज़ीग्रीक
तुर्की
रोमानियाई
हंगेरी
Stuck in the momentअंग्रेज़ीग्रीक
फारसी
फ्रेंच
सर्बियाई
Swagg's Meanअंग्रेज़ी
Single
सर्बियाई
Swap it outअंग्रेज़ीक्रोएशियाई
ग्रीक
डच
Take it out on meअंग्रेज़ी
Changes
Take Youअंग्रेज़ी
Believe (2012)
क्रोएशियाई
तुर्की
सर्बियाई
Tell Meअंग्रेज़ीआज़रबाइजानी
रूसी
That Should Be Meअंग्रेज़ी
Never Say Never soundtrack
अरबी
आज़रबाइजानी
इन्डोनेशियाई
ग्रीक
चीनी
तुर्की
फ्रेंच
यहूदी
सर्बियाई
That's What Love Isअंग्रेज़ी
Changes
The Christmas Song (Chestnuts Roasting on an Open Fire)अंग्रेज़ी
Under the Mistletoe
The Feelingअंग्रेज़ी
Purpose (2015)
अरबी
इन्डोनेशियाई
क्रोएशियाई
ग्रीक
चीनी
जर्मन
तुर्की #1 #2
पुर्तगाली
पोलिश
फारसी
यहूदी
रोमानियाई
समाप्त
सर्बियाई
हंगेरी
The Introअंग्रेज़ी
The Mostअंग्रेज़ी
Purpose
हंगेरी
Thinking about youअंग्रेज़ीग्रीक
जर्मन
तुर्की
सर्बियाई
Thought Of Youअंग्रेज़ी
Believe (2012)
ग्रीक
जर्मन
तुर्की
फारसी
सर्बियाई
स्पैनिश
Time For Bedअंग्रेज़ीग्रीक
Trustअंग्रेज़ी
Purpose
ग्रीक
तुर्की
हंगेरी
Turn To Youअंग्रेज़ीग्रीक
तुर्की
फ्रेंच
रोमानियाई
सर्बियाई
स्लोवेनियन
Twerkअंग्रेज़ी
Breathe
तुर्की #1 #2
U smileअंग्रेज़ीआज़रबाइजानी
ग्रीक
तुर्की
फारसी
सर्बियाई #1 #2
Upअंग्रेज़ी
Never Say Never OST
ग्रीक
तुर्की
सर्बियाई
Wanna Knowअंग्रेज़ीग्रीक
We Areअंग्रेज़ी
Purpose (2015)
ग्रीक
तुर्की
फारसी
सर्बियाई
हंगेरी
We Were Born For Thisअंग्रेज़ी
Cd single
आज़रबाइजानी
क्रोएशियाई
ग्रीक
जर्मन
पुर्तगाली
रोमानियाई
स्पैनिश
What Do You Mean?अंग्रेज़ी
Purpose
Kurdish (Sorani)
अरबी
आज़रबाइजानी
इतावली
इन्डोनेशियाई
कोरियाई
क्रोएशियाई
ग्रीक #1 #2
चीनी
जर्मन
डच
डेनिश
तुर्की #1 #2 #3
पुर्तगाली
पोलिश
फारसी
फ्रेंच
बल्गेरियाई
बांग्ला
यहूदी
रूसी
रोमानियाई
लिथुआनियाई
समाप्त
सर्बियाई
स्पैनिश #1 #2
स्वीडिश
हंगेरी
What Does She Want?अंग्रेज़ी
Believe [2012]
आज़रबाइजानी
सर्बियाई
What's Hatnin'अंग्रेज़ी
Journals
इतावली
जर्मन
ग्रीक
Where Are You Nowअंग्रेज़ी
My World 2.0
अरबी
आज़रबाइजानी
इन्डोनेशियाई
ग्रीक
तुर्की
पुर्तगाली
फारसी
फ्रेंच
रोमानियाई
सर्बियाई
स्पैनिश
Won't Stopअंग्रेज़ी
Yellow raincoatअंग्रेज़ी
Believe acoustic
क्रोएशियाई
ग्रीक
सर्बियाई
You and meअंग्रेज़ीआज़रबाइजानी
सर्बियाई
You Leave Me Breathlessअंग्रेज़ीआज़रबाइजानी
फ्रेंच
सर्बियाई
You want meअंग्रेज़ी
Cd single
आज़रबाइजानी
क्रोएशियाई
ग्रीक
सर्बियाई
Yummyअंग्रेज़ी
Yummy - Single
ग्रीक
डच
तुर्की #1 #2
पोलिश
बेलारूसी
इतावली
Justin Bieber featuring lyricsअनुवाद
Will.I.Am - #thatPowerअंग्रेज़ी
"#willpower" (2013)
अरबी
आज़रबाइजानी
क्रोएशियाई
ग्रीक
जर्मन
डच
तुर्की #1 #2
समाप्त
सर्बियाई
स्पैनिश
हंगेरी
Dan + Shay - 10,000 Hoursअंग्रेज़ीइतावली
जर्मन
तुर्की
यहूदी
स्पैनिश
David Guetta - 2Uअंग्रेज़ी
7
अलबेनियाई
आज़रबाइजानी
इतावली
क्रोएशियाई
ग्रीक
जर्मन
तुर्की
पुर्तगाली
बल्गेरियाई
रूसी
रोमानियाई
सर्बियाई #1 #2
स्वीडिश
हंगेरी
Billie Eilish - Bad Guy (Remix)अंग्रेज़ी
Bad Guy (Remix) with Justin Bieber
इतावली
ग्रीक
जर्मन
तुर्की #1 #2
पुर्तगाली
फ्रेंच
रूसी
स्पैनिश
Diplo - Bankrollअंग्रेज़ी
Carly Rae Jepsen - Beautifulअंग्रेज़ी
Kiss (2012)
आज़रबाइजानी
ग्रीक
जर्मन
डच
तुर्की
रोमानियाई #1 #2
सर्बियाई #1 #2
स्लोवेनियन
Selena Gomez - Can't Steal Our Loveअंग्रेज़ीग्रीक
तुर्की
फारसी
फ्रेंच
बोस्नियाई
रूसी
स्पैनिश
Major Lazer - Cold Waterअंग्रेज़ी
Music Is the Weapon
अरबी
आज़रबाइजानी
इतावली
इन्डोनेशियाई
उर्दु
कोरियाई
क्रोएशियाई
ग्रीक #1 #2
चीनी
जर्मन
डच #1 #2 #3
तुर्की #1 #2 #3
थाई
पुर्तगाली
फारसी
फ्रेंच
बांग्ला
यहूदी
रूसी
रोमानियाई
वेयतनामी
समाप्त
सर्बियाई
स्पैनिश
स्वीडिश
हंगेरी
Bart Baker - Confident Parodyअंग्रेज़ी
Post Malone - Deja vuअंग्रेज़ी
Stoney
Luis Fonsi - Despacito (Remix)अंग्रेज़ी, स्पैनिश
VIDA
अंग्रेज़ी #1 #2 #3
अरबी
आज़रबाइजानी
इतावली
इन्डोनेशियाई
कैटलन
क्रोएशियाई
ग्रीक #1 #2
चीनी
जर्मन
जॉर्जीयन्
डेनिश
तुर्की #1 #2
पुर्तगाली
फारसी
फ्रेंच
बांग्ला
रूसी
रोमानियाई
समाप्त
सर्बियाई #1 #2
स्पैनिश
Chris Brown - Don't Check On Meअंग्रेज़ी
Indigo (2019)
रोमानियाई
Lil Dicky - Earthअंग्रेज़ी, स्पैनिश, चीनी, कोरियाई
LD2
कोरियाई
ग्रीक
जर्मन
जापानी
डेनिश
तुर्की
फ्रेंच
बल्गेरियाई
रूसी
लिथुआनियाई
सर्बियाई
स्पैनिश
हंगेरी
Poo Bear - Get Used To Meअंग्रेज़ी
Poo Bear - Hard 2 Face Realityअंग्रेज़ीग्रीक
तुर्की
वेयतनामी
सर्बियाई
Ed Sheeran - I Don't Careअंग्रेज़ीKurdish (Sorani)
इतावली
कोरियाई
क्रोएशियाई
ग्रीक
जर्मन
डच
तुर्की #1 #2
नॉर्वेजियाई
पुर्तगाली
फारसी
फ्रेंच
बल्गेरियाई
रूसी #1 #2 #3
रोमानियाई
लाटवियाई
वेयतनामी
समाप्त
सर्बियाई
स्पैनिश
स्वीडिश
हिंदी
DJ Khaled - I'm the Oneअंग्रेज़ी
Grateful
ग्रीक
जर्मन
तुर्की
फ्रेंच
रोमानियाई
सर्बियाई
स्पैनिश
हंगेरी
DJ Snake - Let Me Love Youअंग्रेज़ी
Encore
अरबी
आज़रबाइजानी #1 #2
इतावली
इन्डोनेशियाई
क्रोएशियाई
ग्रीक #1 #2
चेक
जर्मन
तुर्की
थाई
फारसी
फ्रेंच #1 #2
बल्गेरियाई
बांग्ला
यहूदी
रूसी
रोमानियाई
लिथुआनियाई
समाप्त
सर्बियाई
स्पैनिश #1 #2
हंगेरी #1 #2
हिंदी
Far East Movement - Live My Lifeअंग्रेज़ी
Dirty Bass, 2012 (Interscope-Universal) Track 2 of 12
बोस्नियाई
Maejor Ali - Lollyअंग्रेज़ी
Lolly (feat. Juicy J & Justin Bieber) - Single
आज़रबाइजानी
ग्रीक
तुर्की
बोस्नियाई #1 #2
सर्बियाई
Gucci Mane - Love Thru the Computerअंग्रेज़ी
Bart Baker - Love Yourself Parodyअंग्रेज़ी
Travis Scott - Maria I'm Drunkअंग्रेज़ी
Rodeo (Deluxe Edition)
तुर्की
Chris Brown - Next To Youअंग्रेज़ी
F.A.M.E
आज़रबाइजानी
क्रोएशियाई
ग्रीक
जापानी
डच
तुर्की #1 #2
फारसी #1 #2
फिलिपिनो/तागालोग
फ्रेंच
रूसी
रोमानियाई
सर्बियाई #1 #2 #3
स्पैनिश #1 #2
हंगेरी
DJ Khaled - No Brainerअंग्रेज़ी
Father of Asahd
ग्रीक
तुर्की
Sequoia - Son Of A Bitchअंग्रेज़ी
Nymphomaniac
ग्रीक
J Balvin - Sorryस्पैनिशअंग्रेज़ी
इतावली
ग्रीक
Ariana Grande - Stuck with Uअंग्रेज़ीग्रीक
जापानी
तुर्की
बल्गेरियाई
रूसी
रोमानियाई
सर्बियाई
Tyga - Wait For A Minuteअंग्रेज़ी
"The Gold Album: 18th Dynasty" (2015)
क्रोएशियाई
ग्रीक
तुर्की
Artists For Haiti - We Are The Worldअंग्रेज़ी
We Are The World 25 for Haiti - Single
French (Haitian Creole)
ग्रीक
स्पैनिश
हंगेरी
Bart Baker - What Do You Mean Parodyअंग्रेज़ीइतावली
Jack Ü - Where Are Ü Nowअंग्रेज़ीअरबी
आज़रबाइजानी
कोरियाई
क्रोएशियाई
ग्रीक #1 #2
जर्मन
टोंगन
डच
तुर्की
पुर्तगाली
फ्रेंच
रोमानियाई
सर्बियाई #1 #2
स्पैनिश
हंगेरी
Tory Lanez - Wind Itअंग्रेज़ी
Justin Bieber also performedअनुवाद
Ramon Bravin - (Te Quero) Baby [Baby - Versão Português]पुर्तगाली
(Te Quero) Baby
Mariah Carey - All I Want for Christmas Is Youअंग्रेज़ी
Merry Christmas (1994)
American Sign Language
अलबेनियाई
आज़रबाइजानी #1 #2
इतावली #1 #2
इन्डोनेशियाई #1 #2
कैटलन
कोरियाई
क्रोएशियाई #1 #2
ग्रीक #1 #2
चीनी
चेक
जर्मन #1 #2
जापानी
जॉर्जीयन्
डच
डेनिश
तुर्की #1 #2 #3
पुर्तगाली
फारसी
फ्रेंच #1 #2
बल्गेरियाई
मेसीडोनियाई
यहूदी
रूसी #1 #2
रोमानियाई #1 #2
लाटवियाई
समाप्त
सर्बियाई #1 #2
स्पैनिश
स्लोवाक #1 #2
स्लोवेनियन
स्वीडिश
हंगेरी
Bl4ck21J4ck - Baby [Versione Italiana]अंग्रेज़ी, इतावली
Italian Remake
Ariana Grande - Die In Your Armsअंग्रेज़ीग्रीक
जर्मन
तुर्की
फ्रेंच
रोमानियाई
सर्बियाई
हंगेरी
Deborah Campioni - Friends (Cover)अंग्रेज़ीपुर्तगाली
स्पैनिश
Tatiana Manaois - Home To Mama [Remix]अंग्रेज़ी
Agam Buhbut - Love yourselfअंग्रेज़ी
Agam buhbut
Jungkook - Nothing Like Usअंग्रेज़ीरूसी
Deborah Campioni - Purpose (Cover)अंग्रेज़ीपुर्तगाली
Cory Asbury - Reckless Loveअंग्रेज़ी
Reckless Love
कोरियाई
तुर्की
रूसी
रोमानियाई
स्पैनिश
Selena Gomez - Sad songअंग्रेज़ीग्रीक
तुर्की
बल्गेरियाई
बोस्नियाई
रोमानियाई
कमेन्ट
Help Children with Cancer