Advertisements

Kemal Monteno के लिरिक्स

लिरिक्सअनुवादअनुरोध
Bella biondinaक्रोएशियाईvideo
Šta je život
अंग्रेज़ी
रूसी
Dunje i kolaciबोस्नियाईvideoअंग्रेज़ी
रूसी
Dušo mojaबोस्नियाईvideo
CD Single
अंग्रेज़ी
इतावली
जर्मन
तुर्की #1 #2
नॉर्वेजियाई
रूसी #1 #2
सर्बियाई
स्पैनिश
Hvala svimaबोस्नियाईvideoइतावली
रूसी
Jedne noći u decembruबोस्नियाईअंग्रेज़ी
इतावली
जर्मन
नॉर्वेजियाई
रूसी
Kad umre ljubavबोस्नियाईvideo
Lidijaबोस्नियाईvideoरूसी
Nakon toliko godinaसर्बियाईअंग्रेज़ी
रूसी
Nemoj da te prevari ovaj pramen sijediबोस्नियाईvideoअंग्रेज़ी
रूसी
Ni u tvome srcuबोस्नियाईvideoअंग्रेज़ी
इतावली
रूसी
Nije htjelaक्रोएशियाईvideo
Hvala Svima
अंग्रेज़ी #1 #2 #3 #4
इतावली
जर्मन
नॉर्वेजियाई
पुर्तगाली
पोलिश
यूक्रेनियाई
रूसी
स्पैनिश
स्लोवेनियन
हंगेरी
Nije vredno sine mojसर्बियाईvideoअंग्रेज़ी
इतावली
पोलिश
रूसी
Olivijaबोस्नियाईvideoइतावली
पुर्तगाली
रूसी
Ovako ne mogu daljeक्रोएशियाईvideoअंग्रेज़ी #1 #2
इतावली
जर्मन
रूसी
Pismo prijateljuबोस्नियाईvideoरूसी
Pjesma zaljubljenikaबोस्नियाईvideoनॉर्वेजियाई
रूसी
Sarajevo ljubavi mojaबोस्नियाईअंग्रेज़ी
इतावली
तुर्की
पुर्तगाली
रूसी
स्वीडिश
यूक्रेनियाई
Sinoć pod prozorom njenimबोस्नियाईनॉर्वेजियाई
रूसी
Stariबोस्नियाईvideoरूसी
Sve što želim u životuबोस्नियाईvideo
Muziko ljubavi moja (1973)
पुर्तगाली
रूसी
Sviraj mi o njojबोस्नियाईvideoनॉर्वेजियाई
रूसी
Svoj Ti Zivot Poklanjamबोस्नियाईvideoअंग्रेज़ी
रूसी
Tužna je muzikaबोस्नियाईvideo
Pružam ti ruke
रूसी
Vratio Sam Se Životeबोस्नियाईvideoअंग्रेज़ी
इतावली
तुर्की
पुर्तगाली
रूसी
Za svoju dušuबोस्नियाईvideoरूसी
Kemal Monteno also performedअनुवाद
Tifa - Stariबोस्नियाईvideoअंग्रेज़ी
पुर्तगाली
कमेन्ट