Advertisements

Kemal Monteno के लिरिक्स

लिरिक्सअनुवादअनुरोध
Bella biondinaक्रोएशियाई
Šta je život
Dunje i kolaciबोस्नियाईअंग्रेज़ी
Dušo mojaबोस्नियाई
CD Single
अंग्रेज़ी
इतावली
जर्मन
तुर्की #1 #2
नॉर्वेजियाई
रूसी #1 #2
सर्बियाई
स्पैनिश
Hvala svimaबोस्नियाईइतावली
Jedne noći u decembruबोस्नियाईअंग्रेज़ी
इतावली
जर्मन
नॉर्वेजियाई
रूसी
Kad umre ljubavबोस्नियाई
Nakon toliko godinaसर्बियाईअंग्रेज़ी
रूसी
Nemoj da te prevari ovaj pramen sjediबोस्नियाईअंग्रेज़ी
Ni u tvome srcuबोस्नियाईअंग्रेज़ी
इतावली
Nije htjelaक्रोएशियाई
Hvala Svima
अंग्रेज़ी #1 #2 #3 #4
इतावली
जर्मन
नॉर्वेजियाई
पुर्तगाली
पोलिश
यूक्रेनियाई
रूसी
स्पैनिश
स्लोवेनियाई
हंगेरी
Nije vredno sine mojसर्बियाईअंग्रेज़ी
इतावली
पोलिश
रूसी
Olivijaबोस्नियाईइतावली
पुर्तगाली
रूसी
Ovako ne mogu daljeक्रोएशियाईअंग्रेज़ी #1 #2
इतावली
जर्मन
रूसी
Pismo prijateljuबोस्नियाई
Pjesma zaljubljenikaबोस्नियाईनॉर्वेजियाई
Sarajevo ljubavi mojaबोस्नियाईअंग्रेज़ी
इतावली
तुर्की
पुर्तगाली
रूसी
स्वीडिश
Sinoć pod prozorom njenimबोस्नियाईनॉर्वेजियाई
रूसी
Stariबोस्नियाई
Sve što želim u životuबोस्नियाई
Muziko ljubavi moja (1973)
पुर्तगाली
Sviraj mi o njojबोस्नियाईनॉर्वेजियाई
Svoj Ti Zivot Poklanjamबोस्नियाईअंग्रेज़ी
Tužna je muzikaबोस्नियाई
Pružam ti ruke
रूसी
Vratio Sam Se Životeबोस्नियाईअंग्रेज़ी
इतावली
तुर्की
Za svoju dušuबोस्नियाई
Kemal Monteno also performedअनुवाद
Tifa - Stariबोस्नियाईअंग्रेज़ी
पुर्तगाली
कमेन्ट