Advertisements

La fame di Camilla के लिरिक्स

लिरिक्सअनुवादअनुरोध
28-03-1997इतावली
La fame di Camilla (2009)
अंग्रेज़ी
गैलिशियन्
स्पैनिश
39इतावलीvideo
La fame di Camilla (2009)
अंग्रेज़ी
पोलिश
Astronautiइतावलीvideoअंग्रेज़ी
जापानी
पोलिश
Buio e luceइतावलीvideo
Buio e luce
अंग्रेज़ी
जापानी
पोलिश
स्पैनिश
Bye, bye, babyइतावली
L'attesa (2012)
अंग्रेज़ी
पोलिश
Come il sole a mezzanotteइतावलीvideo
Buio e luce
अंग्रेज़ी
जापानी
पोलिश
Crescereइतावली
L'attesa (2012)
अंग्रेज़ी
पोलिश
Diversi=diversiइतावली
La fame di Camilla (2009)
पोलिश
Due lacrimeइतावलीvideo
L'attesa (2012)
पोलिश
Giudaइतावली
L'attesa (2012)
अंग्रेज़ी
जापानी
पोलिश
Globuliइतावली
La fame di Camilla (2009)
अंग्रेज़ी
पोलिश
Il mostroइतावलीvideo
La fame di Camilla (2009)
अंग्रेज़ी
जर्मन
पोलिश
L'altra metàइतावलीvideo
L'attesa (2012)
अंग्रेज़ी
गैलिशियन्
पोलिश
स्पैनिश
La mia parte più deboleइतावलीvideo
L'attesa (2012)
अंग्रेज़ी
पोलिश
La stagione dell'amore silenziosoइतावलीvideo
L'attesa
अंग्रेज़ी
गैलिशियन्
जापानी
पोलिश
स्पैनिश
Në doren tendeअलबेनियाई
La fame di Camilla (2009)
अंग्रेज़ी
इतावली
जापानी
पोलिश
Niente che ti assomigliइतावलीvideo
L'attesa
अंग्रेज़ी
गैलिशियन्
जापानी
पोलिश
स्पैनिश
Non amarmi cosìइतावलीvideo
Buio e luce
अंग्रेज़ी
जापानी
पोलिश
स्पैनिश
Non chiedermi nienteइतावलीvideo
La fame di Camilla (2009)
पोलिश
Non ti lascerò cadere maiइतावलीvideoअंग्रेज़ी
जापानी
पोलिश
Nuvole di mieleइतावलीvideo
Buio e luce
अंग्रेज़ी
जापानी
पोलिश
स्पैनिश
Pensieri e formeइतावलीvideo
La fame di Camilla (2009)
गैलिशियन्
स्पैनिश
पोलिश
Piccole cose (Che sai ignorare)इतावलीvideo
La fame di Camilla (2009)
अंग्रेज़ी
पोलिश
रूसी
Quello di cui non parli maiइतावलीvideo
La fame di Camilla (2009)
पोलिश
Rivoluzioneइतावली
L'attesa (2012)
अंग्रेज़ी
गैलिशियन्
पोलिश
स्पैनिश
Solo una sciaइतावलीvideo
L'attesa (2012)
अंग्रेज़ी
पोलिश
Sperareइतावलीअंग्रेज़ी
पोलिश
स्पैनिश
Storia di una favolaइतावलीvideo
La fame di Camilla (2009)
अंग्रेज़ी
गैलिशियन्
जापानी
पोलिश
स्पैनिश
Susy e l'infinitoइतावली
L'attesa (2012)
पोलिश
Un pezzo di cielo in piùइतावलीvideo
L'attesa (2012)
अंग्रेज़ी
पोलिश
रूसी
Un uomoइतावली
L'attesa
अंग्रेज़ी
पोलिश
स्पैनिश
कमेन्ट