'A livèlla (सार्दिन्यन में अनुवाद)

सार्दिन्यन में अनुवादसार्दिन्यन
A A

Su livellu

संस्करण: #1#2
Dogn’annu, su duus de Totussantus, inc'est s’usantzia
Po is mortus de andai a Campusantu.
Dognunu dda depit fai custa criantza;
dognunu ddu depit tenni custu pensamentu.
 
Dogn'annu, puntualmenti, in custa di',
de custu tristi, meda trist’anniversariu,
deu puru inci andu, e portu unu frori
a su tumbinu 'e marmuri 'e tziu Nazariu.
 
Ocannu, un’accidenti m’est sutzediu...
A pustis ch’apu fattu s’onorantzia.
Mama de Deus! Ita paura, s’inci pensu!
ma a pustis m’est torrada sa baldantzia.
 
Su fattu est custu, intendeimì unu pagu:
fiat arribada casi s'or'e serrai:
deu femu po bessiri, seriu seriu
calincuna tumba firmendì a castiai.
 
"Innoi dormit in paxi su nobili marchesu
meri de Rovigo e de Belluno
eroi de mill'impresas, coragiosu
mortu s’undixi maju ’e su trintunu".
 
Su stemma cun sa corona a pitz'e totu...
...asuta una gruxi, fatt'e lampadinas;
tres matzus de arrosas cun d’una list'e luttu:
candelas, condelotus e ses lantieddas. (*)
 
Propriu atacada a sa tumb’e custu signori
‘nci fiat un'atra tumba pitichedda,
abbandonada, e chi gi fiat a frori;
po signali, sceti una gruxixedda.
 
E a pitzus de sa gruxi, apenas si ligiat:
"Esposito Gennaro - scovadori":
castiendidda, ita pena chi mi faiat
custu mortu sentza manc’unu frori.
 
Custa est sa vida! aintr'e mei apu pensau...
chini at tentu tantu e chini no at tentu nudda!
Custu poboritu si dd’iat essi aspetau
chi fintzas mortu non baliat una cibudda?
 
Mentris pensamu custu pensamentu,
si fiat fattu giai giai mesunotti,
e deu seu aturau serrau in su Campusantu,
mort'e paura... timend’a momoti.
 
Ita biu de atesu, tot'a unu trattu?
Duas umbras benendi a parti mia...
Apu pensau: est stranu custu fattu...
Seu scidu...seu dormendi o est fantasia?
 
Atru che fantasia: fiat su Marchesu:
cun su capeddu, sa lenti e su pastranu;
cuss’atru a fat’e issu gi fiat légiu;
fiat totu brutu e cun sa scova in manu.
 
E cussu, seu siguru, est don Gennaru...
su mortu poboritu...scovadori.
Deu in custu fattu no 'nci biu craru:
funt mortus e torrant a cust'ora?
 
Podiant essi de mei casi a unu pramu,
chi si firmat su Marchesi unu pagheddu,
si furriat e, seriu seriu...calmu calmu,
ddi fait a don Gennaru: "Piciocheddu!
 
De fusteti, carrogna, bollu sciri,
poita e comenti apat pensau
de si fai interrai, po mi sbregungiri,
acant’e mei chi seu blasonau!
 
Sa casta est casta e sa genti d’arrespetat,
però fusteti sa misura at passau;
su corpus bostru ess’interrau depiat;
però in s'àliga andàt fuliau!
 
Manc'unu pagu suportai du potzu,
de si tenni acanta mia, cun custu fragu,
intzandus, bisongiat chi circheis unu fossu
med’attesu de mei o a su mancu unu pagu".
 
"O su Marchesu, sa curpa no est sa mia,
deu no si dd’emu fattu custu tortu;
custu scimpròriu dd’a fattu mulleri mia,
deu ita podemu fai si femu mortu?
 
Si femu biu s'emu a fai cuntentu,
em'a pigai sa cascita e is ossus
e propriu imoi, propriu in custu momentu
m'ind’em’a intrai aintr’e un’atru fossu".
 
"O brutu scostumau, e it’aspetas,
mi bolis biri propriu arrabiau?
Si non femu titolau, non ti ddu cretas,
a sa violentzia em’essi giai passau!".
 
Faimì biri... - piga custa violentzia...
Sa beridadi, Marche', mi seu scociau
de t'intendi; e si perdu sa passientzia,
mi scaresciu chi seu mortu e a corpus ses scallau!...
 
Ma chini ti creis de essi...unu deu?
Innoi aintru, ddu cumprendis chi seus paris?...
Mortu ses tui e deu puru mortu seu;
a dognunu totus is atrus funt ugualis".
 
"Brutu porcu!...Comenti ti permitis
de ti paragonai a mei ch’apu tentu natalis
illustris, meda nòbilis e perfettus,
de fai invidia a Prìncipis realis?".
 
"Ma bessiminci...cali Natali... Pasca e Pifania!!!
Ti ddu bolis ponni in conca...in su ciorbeddu
chi ses ancora maladiu 'e fantasia?...
Du scis it'est sa morti?...Est unu livellu.
 
Unu rei, unu magistrau, unu grand'òmini,
passendi custu cancellu at acabau,
'nci at pérdiu totu, sa vida e su nòmini:
totu custu no dd’as ancora contau?
 
Po custu, ascurtamì... non fatzas su molenti,
suportamì acanta - ita bolis chi t’ind’importit?
Custas buffonerias sceti is bius ddas faint:
nosu seus sérius..apperteneus a sa morti!".
 
(*) “Luminu” in sardo significa fiammifero, non lumicino.
 
Potete utilizzare tutte le mie traduzioni purché citiate la fonte.
Pietro LignolaPietro Lignola द्वारा शनि, 17/11/2018 - 09:20 को जमा किया गया
लेखक के कमेन्ट:

Questo nuovo testo è una correzione formale, non sostanziale, di altro precedente. Le modifiche mi sono state suggerite da Hampsicora, che ringrazio..

NeapolitanNeapolitan

'A livèlla

कमेन्ट