Advertisements

Maná के लिरिक्स

लिरिक्सअनुवादअनुरोध
Adicto a tu amorस्पैनिश
Adicto a tu amor
अंग्रेज़ी
मेसीडोनियाई
Ámame hasta que me mueraस्पैनिश
Sueños liquidos
अंग्रेज़ी
बेलारूसी
रूसी
Amor clandestinoस्पैनिश
Drama y luz
अंग्रेज़ी #1 #2 #3
अरबी
ग्रीक
तुर्की
पोलिश
फारसी
फ्रेंच
मेसीडोनियाई
रूसी
समाप्त
Anaस्पैनिशअंग्रेज़ी #1 #2
जर्मन
पोलिश #1 #2
रूसी
Ángel de amorस्पैनिशअंग्रेज़ी
पोलिश
मेसीडोनियाई
Antifazस्पैनिश
Cuando los ángeles lloran
अंग्रेज़ी
Arde el cieloस्पैनिश
Arde el cielo
अंग्रेज़ी
Arráncame el corazónस्पैनिशअंग्रेज़ी #1 #2
पुर्तगाली
फ्रेंच
मेसीडोनियाई
यहूदी
Ay, doctorस्पैनिश
Revolucion de amor
अंग्रेज़ी
मेसीडोनियाई
Baila Morenaस्पैनिशअंग्रेज़ी
ग्रीक
जर्मन
Bendita tu luz स्पैनिशअंग्रेज़ी #1 #2 #3 #4 #5
ग्रीक
जर्मन
फ्रेंच
रूसी
Buscandolaस्पैनिशअंग्रेज़ी
Cachitoस्पैनिशअंग्रेज़ी
फ्रेंच
रूसी
Chamánस्पैनिश
Suenos liquidos
अंग्रेज़ी #1 #2 #3
जर्मन
Clavado en un barस्पैनिश
Sueños líquidos
अंग्रेज़ी #1 #2 #3
यहूदी
Combatienteस्पैनिशअंग्रेज़ी
Cómo diablosस्पैनिश
¿Dónde jugarán los niños? (1992)
अंग्रेज़ी
Como dueles en los labiosस्पैनिश
Sueños liquidos
अंग्रेज़ी #1 #2
Como te deseoस्पैनिश
¿Dónde jugarán los niños? (1992)
अंग्रेज़ी
Como te extranoस्पैनिश
Sueños líquidos
अंग्रेज़ी #1 #2
Como un perro enloquecidoस्पैनिश
Cuando los ángeles lloran
अंग्रेज़ी
Contra todoस्पैनिश
Drama y luz
अंग्रेज़ी
Cuando los ángeles lloranस्पैनिश
Cuando los ángeles lloran (1995)
अंग्रेज़ी #1 #2
जर्मन
रूसी
De pies a cabezaस्पैनिश
¿Dónde jugarán los niños? (1992)
अंग्रेज़ी #1 #2
जर्मन
फ्रेंच
डच
De pies a cabeza remixस्पैनिश
De pies a cabeza (2016)
फारसी
Déjame entrarस्पैनिश
Cuando los ángeles lloran
अंग्रेज़ी #1 #2
Desaparecionesस्पैनिश
Unplugged
अंग्रेज़ी
Dime Lunaस्पैनिशअंग्रेज़ी #1 #2 #3 #4
El borrachoस्पैनिश
Cuando los ángeles lloran
अंग्रेज़ी
El desiertoस्पैनिश
Donde jugaran los ninos
अंग्रेज़ी
जर्मन
फ्रेंच
समाप्त
El dragónस्पैनिशअंग्रेज़ी
El Espejoस्पैनिश
Drama y Luz (2011)
जर्मन
El gladiador mexicanoस्पैनिशअंग्रेज़ी
जर्मन
El reloj cucuस्पैनिश
Cuando los ángeles lloran
अंग्रेज़ी #1 #2 #3 #4
फारसी
El Rey Tiburonस्पैनिशअंग्रेज़ी #1 #2
जर्मन
El verdadero amor perdonaस्पैनिशअंग्रेज़ी #1 #2 #3 #4 #5
इतावली
चीनी
जापानी
तुर्की
फारसी
फ्रेंच
मेसीडोनियाई
रूसी
El viajeस्पैनिशअंग्रेज़ी
मेसीडोनियाई
En el muelle de San Blasस्पैनिश
Sueños Líquidos
अंग्रेज़ी #1 #2
इतावली
जर्मन
फारसी
फ्रेंच
Eres mi religionस्पैनिश
Revolución de Amor
अंग्रेज़ी #1 #2
ग्रीक
जर्मन
फारसी
फ्रेंच
मेसीडोनियाई
रूसी
रोमानियाई
Falta amorस्पैनिश
Falta amor
अंग्रेज़ी
Feस्पैनिशअंग्रेज़ी #1 #2 #3
जर्मन
Gitanaस्पैनिशअंग्रेज़ी
Hasta que te conocíस्पैनिश
Exiliados en la Bahía
अंग्रेज़ी #1 #2 #3
फारसी
फ्रेंच
मेसीडोनियाई
Hechiceraस्पैनिश
Sueños líquidos (1997)
अंग्रेज़ी #1 #2
Huele a tristezaस्पैनिश
Donde jugaran los ninos
अंग्रेज़ी #1 #2 #3
जर्मन
Hundido en un rincónस्पैनिश
Cuando los ángeles lloran
अंग्रेज़ी #1 #2 #3
ग्रीक
जर्मन
फ्रेंच
मेसीडोनियाई
Ironiaस्पैनिश
Cama incendiada
अंग्रेज़ी #1 #2 #3
फारसी
मेसीडोनियाई
Justicia, tierra y libertadस्पैनिशअंग्रेज़ी
जर्मन
मेसीडोनियाई
La chulaस्पैनिशअंग्रेज़ी
La prisiónस्पैनिशअंग्रेज़ी
मेसीडोनियाई
La puerta azulस्पैनिश
Falta amor (1990)
अंग्रेज़ी #1 #2
La sirenaस्पैनिश
Sueños liquidos
अंग्रेज़ी #1 #2 #3
Labios compartidosस्पैनिशअंग्रेज़ी #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7
इतावली
ग्रीक
जर्मन
तुर्की
पुर्तगाली
फारसी
फ्रेंच
बेलारूसी
मेसीडोनियाई
रूसी
सर्बियाई
स्लोवाक
Latinoaméricaस्पैनिशअंग्रेज़ी
जर्मन
मेसीडोनियाई
Lluvia al corazónस्पैनिशअंग्रेज़ी
फारसी
मेसीडोनियाई
रोमानियाई
Mandame una señalस्पैनिश
Amar Es Combatir
अंग्रेज़ी #1 #2 #3 #4 #5
पुर्तगाली
मेसीडोनियाई
Mariposa traicioneraस्पैनिशअंग्रेज़ी #1 #2 #3 #4 #5
कैटलन
ग्रीक
जर्मन
तुर्की
फारसी
फ्रेंच
मेसीडोनियाई
Me valeस्पैनिश
¿Dónde Jugarán los Niños?
अंग्रेज़ी
Me voy a convertir en un aveस्पैनिशअंग्रेज़ी #1 #2
लिप्यंतरण
Mentirosaस्पैनिश
Crónicas
अंग्रेज़ी
Mi corazón no sabe olvidarस्पैनिश
Drama y luz Edición deluxe (2011)
अंग्रेज़ी
Mi reina del dolorस्पैनिशअंग्रेज़ी
Mi verdadस्पैनिशअंग्रेज़ी #1 #2 #3
क्रोएशियाई
ग्रीक
तुर्की
फारसी #1 #2
फ्रेंच
बेलारूसी
रूसी
सर्बियाई
Mis ojosस्पैनिशअंग्रेज़ी
Nada que perderस्पैनिश
Revolucion de amor
अंग्रेज़ी
No ha parado de lloverस्पैनिश
Cuando los Ángeles Lloran
अंग्रेज़ी #1 #2
जर्मन
मेसीडोनियाई
No te rindasस्पैनिशअंग्रेज़ी
मेसीडोनियाई
No voy a ser tu esclavoस्पैनिश
Revolucion de amor
अंग्रेज़ी
मेसीडोनियाई
Ojalá pudiera borrarteस्पैनिशअंग्रेज़ी #1 #2 #3 #4 #5
फारसी
मेसीडोनियाई
Oye mi amorस्पैनिशअंग्रेज़ी
Perdido en tu barcoस्पैनिशअंग्रेज़ी
Pobre Juanस्पैनिशअंग्रेज़ी
फ्रेंच
Porto do Amorपुर्तगाली
Rayando el solस्पैनिशअंग्रेज़ी #1 #2
जर्मन
फारसी
Rayando el sol [En vivo]स्पैनिशफ्रेंच
Refrigeradorस्पैनिश
En Vivo 1
अंग्रेज़ी
Relaxस्पैनिशअंग्रेज़ी #1 #2
मेसीडोनियाई
Róbame el almaस्पैनिशअंग्रेज़ी
Robotस्पैनिश
Crónicas
अंग्रेज़ी
Sabanas friasस्पैनिश
Revolucion de amor
अंग्रेज़ी
फ्रेंच
मेसीडोनियाई
Se me olvidó otra vezस्पैनिशअंग्रेज़ी
तुर्की
रूसी
Selva negraस्पैनिश
Cuando Los Angeles Lloran
अंग्रेज़ी #1 #2 #3
जर्मन
Si no te hubieras idoस्पैनिश
Arde el cielo
अंग्रेज़ी #1 #2 #3 #4 #5
डच
फ्रेंच
मेसीडोनियाई
रूसी
सर्बियाई
पुर्तगाली
हंगेरी
Siembra el amorस्पैनिश
Cuando Los Angeles Lloran
अंग्रेज़ी
Sin tu cariñoस्पैनिशअंग्रेज़ी
जर्मन
Soledadस्पैनिश
En Vivo 1
अंग्रेज़ी #1 #2 #3
रूसी
Somos mar y arenaस्पैनिशअंग्रेज़ी
Sor Maríaस्पैनिश
Drama y luz
अंग्रेज़ी
फ्रेंच
Suavecitoस्पैनिश
Cama Incendiada
अंग्रेज़ी
Te llevaré al cieloस्पैनिश
Esenciales: Eclipse
अंग्रेज़ी
Te llore un ríoस्पैनिश
¿Dónde jugarán los niños?
अंग्रेज़ी
कैटलन
रूसी
Te solté la riendaस्पैनिश
MTV Unplugged
अंग्रेज़ी
फ्रेंच
Tengo muchas alasस्पैनिशअंग्रेज़ी #1 #2
जर्मन
पुर्तगाली
Tú me salvasteस्पैनिशअंग्रेज़ी
पुर्तगाली
Tú tienes lo que quieroस्पैनिश
Sueños liquidos
अंग्रेज़ी
Un lobo por tu amorस्पैनिशअंग्रेज़ी
Vivir sin aireस्पैनिश
¿Dónde Jugarán los Niños?
अंग्रेज़ी #1 #2 #3
चीनी #1 #2
जर्मन
पुर्तगाली
पोलिश
फ्रेंच
मेसीडोनियाई
यहूदी
रूसी
सर्बियाई
Vuela libre palomaस्पैनिश
Drama y luz
अंग्रेज़ी
फारसी
Ya no me mires asíस्पैनिशअंग्रेज़ी
¿Donde jugarán los Niños?स्पैनिश
¿Dónde Jugarán los Niños?
अंग्रेज़ी
चीनी
जर्मन
¿Por qué te vas?स्पैनिशअंग्रेज़ी #1 #2 #3
इतावली
कमेन्ट
lettarocks    शुक्र, 02/10/2009 - 06:53

Artist Mana
Song Hundido en un rincon

Could someone please translate this song from Spanish to English? I would very much appreciate it. Thank you. Mucho gracias.

Paulette

Please send to email address: lettarocks@yahoo.com