Marco Carta के लिरिक्स

लिरिक्सअनुवादअनुरोध
A chiइतावलीअंग्रेज़ी
क्रोएशियाई
फ्रेंच
Casualmente mirasteस्पैनिशअंग्रेज़ी
Chiudi gli occhiइतावली
Necessità lunatica
अंग्रेज़ी #1 #2
पुर्तगाली
Come pioggia d'estateइतावली
Il cuore muove
अंग्रेज़ी #1 #2
रूसी
Dalla stessa parteइतावलीस्पैनिश
Dare per amareइतावली
Il cuore muove
अंग्रेज़ी
Dentro ad ogni brividoइतावली
La forza mia
अंग्रेज़ी
स्पैनिश
Dentro questa musicaइतावलीअंग्रेज़ी
Dove il tempo non esisteइतावली
Tieniti forte
अंग्रेज़ी
पुर्तगाली
Due mondi oppostiइतावली
Necessità lunatica
अंग्रेज़ी
पुर्तगाली
Fammi entrareइतावली
Necessità lunatica
अंग्रेज़ी
पुर्तगाली
Grazie a teइतावलीअंग्रेज़ी
Guardi la felicitàइतावली
Come il mondo
अंग्रेज़ी
स्पैनिश
Ho scelto di noइतावली
Come il mondo
अंग्रेज़ी
पुर्तगाली
Il cuore muoveइतावली
Il cuore muove
अंग्रेज़ी
Il cuore non dimenticaइतावली
Il cuore muove
अंग्रेज़ी
Il meglio sta arrivandoइतावली
Tieniti forte
अंग्रेज़ी
Il paradiso è quiइतावली
Il cuore muove
अंग्रेज़ी
Il segno che ho di teइतावलीअंग्रेज़ी
Jingle bell rockअंग्रेज़ी
Merry Christmas
इतावली
ग्रीक
L'amore che non haiइतावलीअंग्रेज़ी
L'ultima cosa veraइतावली
Come il mondo
अंग्रेज़ी
पुर्तगाली
La forza miaइतावली
La forza mia
अंग्रेज़ी #1 #2
जापानी
पुर्तगाली
फ्रेंच
Lasciami adessoइतावली
Come il mondo
Mi hai guardato per casoइतावली
Necessità Lunatica
अंग्रेज़ी
पुर्तगाली
स्पैनिश
Necessità lunaticaइतावली
Necessità lunatica
अंग्रेज़ी #1 #2
पुर्तगाली
फ्रेंच
रूसी
Niente di logicoइतावली
Tieniti forte
स्पैनिश
Niente più di meइतावली
Il cuore muove
अंग्रेज़ी #1 #2
रोमानियाई
Non è cosìइतावली
Il cuore muove
अंग्रेज़ी
Non so più amareइतावली
Come il mondo
अंग्रेज़ी
पुर्तगाली
Parlamiइतावली
Necessità lunatica
अंग्रेज़ी
Per sempre इतावलीअंग्रेज़ी
Prima di teइतावलीअंग्रेज़ी
Quello che daiइतावली
Il cuore muove
अंग्रेज़ी #1 #2
Resta con meइतावलीअंग्रेज़ी
Resto dell'ideaइतावलीअंग्रेज़ी
Ritorni miaइतावली
Necessità lunatica
अंग्रेज़ी
Scelgo meइतावली
Necessità lunatica
अंग्रेज़ी
पुर्तगाली
Scusami amoreइतावली
Necessità lunatica
अंग्रेज़ी
पुर्तगाली
Sempreइतावली
Il Cuore Muove
अंग्रेज़ी
Solo un ricordo ma immensoइतावली
Necessità lunatica
अंग्रेज़ी
पुर्तगाली
Splendida ostinazioneइतावली
Come il mondo
अंग्रेज़ी #1 #2 #3
पुर्तगाली
फ्रेंच
रूसी
स्पैनिश
Stelleइतावली
Come il mondo
अंग्रेज़ी
एस्तोनियाई
पोलिश
फ्रेंच
स्पैनिश
Ti rincontreròइतावलीअंग्रेज़ी
Ti sorrideròइतावली
Necessità lunatica
अंग्रेज़ी
पुर्तगाली
Ti voglio beneइतावली
Necessità lunatica
अंग्रेज़ी
पुर्तगाली
फ्रेंच
रूसी
स्पैनिश
Un giorno perfettoइतावलीअंग्रेज़ी
Un grande libro nuovoइतावलीअंग्रेज़ी
Un libro senza pagineइतावली
Il cuore muove
अंग्रेज़ी
Un motivo per restareइतावली
Il cuore muove
अंग्रेज़ी
Vorrei tenerti quiइतावलीअंग्रेज़ी
कमेन्ट