Advertisements

Massive Attack के लिरिक्स

लिरिक्सअनुवादअनुरोध
A Prayer for Englandअंग्रेज़ीvideoइतावली
जर्मन
फ्रेंच
यूक्रेनियाई
स्पैनिश
Angelअंग्रेज़ीvideo
Mezzanine
अरबी
इतावली
क्रोएशियाई
ग्रीक
जर्मन
तुर्की
पुर्तगाली
फारसी
फ्रेंच #1 #2
रूसी
सर्बियाई
स्पैनिश
Better thingsअंग्रेज़ीvideo
Protection
इतावली
ग्रीक
जर्मन
फ्रेंच
रोमानियाई
सर्बियाई
स्पैनिश
Black Milkअंग्रेज़ीvideo
Mezzanine (1998)
इतावली
जर्मन
फ्रेंच
रूसी
स्पैनिश
Bullet Boyअंग्रेज़ीजर्मन
तुर्की
फ्रेंच
स्पैनिश
Come Near Meअंग्रेज़ीvideo
The Spoils
इतावली
जर्मन
तुर्की
फ्रेंच
स्पैनिश
Dissolved girlअंग्रेज़ीvideoइतावली
क्रोएशियाई
ग्रीक
जर्मन
तुर्की
फ्रेंच
रूसी
स्पैनिश
Everywhenअंग्रेज़ी
100th Window
इतावली
जर्मन
टोंगन
फ्रेंच
स्पैनिश
False Flagsअंग्रेज़ीvideoजर्मन
फ्रेंच
स्पैनिश
फारसी
Girl I Love Youअंग्रेज़ीvideo
Heligoland
जर्मन
फ्रेंच
सर्बियाई
स्पैनिश
Group Fourअंग्रेज़ीvideo
Mezzanine (1998)
जर्मन
फ्रेंच
स्पैनिश
Inertia Creepsअंग्रेज़ीvideo
Collected
जर्मन
तुर्की
फ्रेंच
स्पैनिश
हंगेरी
Karmacomaअंग्रेज़ीvideoइतावली
जर्मन
तुर्की
फ्रेंच
सर्बियाई
स्पैनिश
ग्रीक
Live With Meअंग्रेज़ीvideoइतावली
ग्रीक
जर्मन
फ्रेंच
रूसी
रोमानियाई
सर्बियाई
स्पैनिश
हंगेरी
One Loveअंग्रेज़ीvideo
Paradise Circusअंग्रेज़ीvideoइतावली
क्रोएशियाई
ग्रीक
जर्मन
तुर्की
पोलिश
फ्रेंच
बल्गेरियाई
वेयतनामी
स्पैनिश
हंगेरी
Pray For Rainअंग्रेज़ीvideoइतावली
जर्मन
फ्रेंच
यूक्रेनियाई
स्पैनिश
Protectionअंग्रेज़ीvideo
Protection
इतावली
ग्रीक
जर्मन
तुर्की
फ्रेंच
स्पैनिश
हंगेरी
Psycheअंग्रेज़ीvideo
Heligoland
जर्मन
फ्रेंच
स्पैनिश
Risingsonअंग्रेज़ीvideo
Mezzanine (1998)
हंगेरी
Ritual Spiritअंग्रेज़ीvideo
Ritual Spirit EP (2016)
तुर्की
स्पैनिश
Safe From Harmअंग्रेज़ीvideo
Blue Lines (1991)
ग्रीक
तुर्की
सर्बियाई
Saturday Come Slowअंग्रेज़ीvideo
Heligoland
सर्बियाई
स्पैनिश
Small Time Shot Awayअंग्रेज़ीvideo
100th Window
Special Casesअंग्रेज़ीvideo
100th Window
ग्रीक
टोंगन
Splitting the Atomअंग्रेज़ीvideo
Splitting the Atom (EP)
तुर्की
स्पैनिश
ग्रीक
Teardropअंग्रेज़ीvideo
Mezzanine (1998)
अरबी
इतावली
क्रोएशियाई
ग्रीक
जर्मन #1 #2
टोंगन
तुर्की
पोलिश
फ्रेंच
रोमानियाई
सर्बियाई
स्पैनिश
The Spoilsअंग्रेज़ीvideoग्रीक
फ्रेंच
सर्बियाई
स्पैनिश
Threeअंग्रेज़ी
Protection (1994)
इतावली
Unfinished Sympathyअंग्रेज़ीvideo
Blue Lines (1991)
इतावली
ग्रीक
टोंगन
डच
फ्रेंच
सर्बियाई
स्पैनिश
Voodoo In My Bloodअंग्रेज़ीvideo
Ritual Spirit EP (2016)
तुर्की
फ्रेंच
What Your Soul Singsअंग्रेज़ी
100th Window
इतावली
टोंगन
फ्रेंच
Massive Attack featuring lyricsअनुवाद
Madonna - I Want Youअंग्रेज़ीvideo
Something to Remember
इतावली
ग्रीक
तुर्की
सर्बियाई
स्पैनिश
हंगेरी
Peeping Tom - Kill the DJअंग्रेज़ीvideo
Peeping Tom (2006)
Massive Attack also performedअनुवाद
Sepultura - Angelअंग्रेज़ीvideoतुर्की
रूसी
Leprous - Angelअंग्रेज़ीvideo
Pitfalls [2019]
José González - Teardropअंग्रेज़ीरोमानियाई
Simple Minds - Teardropअंग्रेज़ीvideo
Graffiti Soul (2009)
कमेन्ट