Advertisements

Miroslav Škoro के लिरिक्स

लिरिक्सअनुवादअनुरोध
Da sam im’o šaku dukataक्रोएशियाईअंग्रेज़ी
Domovina क्रोएशियाई
Moje boj
अंग्रेज़ी
रूसी
Golubicaक्रोएशियाईअंग्रेज़ी
Heroji ne plačuक्रोएशियाईअंग्रेज़ी
इतावली
रूसी
Ja sam taj što voli tambureक्रोएशियाईअंग्रेज़ी
Jorgovanक्रोएशियाई
Moje boje
अंग्रेज़ी
जर्मन
फ्रेंच
रूसी
Konji bili, Konji vraniक्रोएशियाई
Sitan vez (1996)
अंग्रेज़ी
रूसी
Laku noć, ljubaviक्रोएशियाईअंग्रेज़ी
रूसी
Laže selo, lažu ljudiक्रोएशियाईअंग्रेज़ी
पोलिश
रूसी
Maria de la Lovrezक्रोएशियाईपोलिश
Milo Mojeक्रोएशियाई
Milo Moje
अंग्रेज़ी
जर्मन
Ne dirajte mi ravnicuक्रोएशियाईअंग्रेज़ी
इतावली
पुर्तगाली
पोलिश
रूसी
Ne Reci Neक्रोएशियाईअंग्रेज़ी
Ne vjeruje srce pametiक्रोएशियाईअंग्रेज़ी #1 #2
जर्मन
पोलिश
रूसी
Od kud ti pravoक्रोएशियाईअंग्रेज़ी #1 #2
बल्गेरियाई
रूसी
Putujem samक्रोएशियाईअंग्रेज़ी
Šil, Dil, Dajक्रोएशियाई
Moje boje
अंग्रेज़ी
Stari čiklक्रोएशियाईअंग्रेज़ी
Svetinjaक्रोएशियाईअंग्रेज़ी #1 #2
जर्मन
रूसी
Tajna Najvecaक्रोएशियाईअंग्रेज़ी
इतावली
रूसी
Tamo gdje je domक्रोएशियाई
Milo moje
अंग्रेज़ी
Vrijedilo jeक्रोएशियाईअंग्रेज़ी #1 #2
पुर्तगाली
स्पैनिश
Zadnja zeljaक्रोएशियाईअंग्रेज़ी
जर्मन
पोलिश
ZAŠTO LAŽU NAM U LICEक्रोएशियाईपोलिश
कमेन्ट