Advertisements

Modà के लिरिक्स

Modà
लिरिक्सअनुवादअनुरोध
A Lauraइतावलीvideo
Gioia (2013)
अंग्रेज़ी
जर्मन
पोलिश
बोस्नियाई
स्पैनिश
Addormentati con meइतावलीvideo
Quello che non ti ho detto 2006
अंग्रेज़ी
बोस्नियाई
Al mercatoइतावलीvideo
Via d'uscita
अंग्रेज़ी
बोस्नियाई
Anche staseraइतावलीअंग्रेज़ी
Ariaइतावली
Sala d'attesa (2008)
अंग्रेज़ी
Arriveràइतावलीvideo
Viva i romantici (2011)
अंग्रेज़ी
आज़रबाइजानी
क्रोएशियाई
ग्रीक
चेक
जर्मन
तुर्की
पुर्तगाली
पोलिश
फ्रेंच
बल्गेरियाई
मेसीडोनियाई
यहूदी
रूसी
रोमानियाई
सर्बियाई
स्पैनिश #1 #2
स्लोवाक
हंगेरी #1 #2 #3
फारसी
Bellissimoइतावली
Gioia (2013)
अंग्रेज़ी
Californiaइतावली
Passione maledetta (2015)
Che tu ci sia sempreइतावलीvideo
Passione maledetta (2015)
जर्मन
स्पैनिश
Come in un filmइतावली
Gioia (2013)
अंग्रेज़ी
फ्रेंच
बोस्नियाई
स्पैनिश
स्लोवाक
Come l'acqua dentro il mareइतावलीvideo
Gioia (2013)
अंग्रेज़ी
जर्मन
फ्रेंच
बोस्नियाई
स्पैनिश
Come un pittoreइतावलीvideo
Viva i romantici (2011)
अंग्रेज़ी #1 #2
इन्डोनेशियाई
क्रोएशियाई
ग्रीक
जर्मन
जापानी
डच
पोलिश #1 #2
फ्रेंच
बल्गेरियाई
यहूदी
सर्बियाई
स्पैनिश
हंगेरी
Cuore e ventoइतावली, सार्दिन्यनvideo
Gioia... non è mai abbastanza!
अंग्रेज़ी
इतावली
ग्रीक
पोलिश
फ्रेंच
लाटवियाई
स्पैनिश
Datemi un'autostradaइतावलीvideo
Via d'uscita
Dimmeloइतावलीvideo
Gioia (2013)
अंग्रेज़ी
पोलिश
फ्रेंच
स्पैनिश
Dimmi che non hai pauraइतावलीvideo
Ti amo veramente (2004)
अंग्रेज़ी
बोस्नियाई
Dove è sempre soleइतावलीvideo
Gioia
अंग्रेज़ी
जर्मन
तुर्की
पोलिश
फ्रेंच
बोस्नियाई
स्पैनिश
Doveva andare cosìइतावली
Passione maledetta (2015)
अंग्रेज़ी
E non c'è mai una fineइतावलीअंग्रेज़ी #1 #2
ग्रीक
फ्रेंच
रोमानियाई
स्पैनिश
हंगेरी
È solo colpa miaइतावलीvideo
Passione maledetta (2015)
अंग्रेज़ी
पोलिश
स्पैनिश #1 #2
Favolaइतावलीvideo
Via d'uscita (2003)
अंग्रेज़ी
जर्मन #1 #2
पुर्तगाली
बोस्नियाई
Forse non lo saiइतावलीvideo
Passione maledetta (2015)
अंग्रेज़ी
स्पैनिश
Francescoइतावली
Passione maledetta (2015)
अंग्रेज़ी
ग्रीक
तुर्की
रूसी
Ghost track (tre rosse per te)इतावली
Sala d'attesa 2008
बोस्नियाई
Gioiaइतावलीvideo
Gioia (2013)
अंग्रेज़ी
क्रोएशियाई
पुर्तगाली
पोलिश
फ्रेंच
रोमानियाई
Grazie genteइतावलीvideo
Quello che non ti ho detto (2006)
अंग्रेज़ी
जर्मन
फ्रेंच
बोस्नियाई
Il Brancoइतावली
Ti amo veramente 2004
क्रोएशियाई
जर्मन
Il sogno di una bambolaइतावलीvideo
Ti amo veramente (2004)
अंग्रेज़ी
बोस्नियाई
Inverno a primaveraइतावली
Quello che non ti ho detto (2006)
फ्रेंच
Io che non vivoइतावलीबोस्नियाई
Jackomo e Danieleइतावली
Via d'uscita 2003
L'amore è un'altra cosaइतावलीvideo
Viva i romantici (2011)
अंग्रेज़ी
जर्मन
सर्बियाई
स्पैनिश
L'importante è che stanotte non finiràइतावली
Sala d'attesa (2008)
L'ultima manoइतावली
Passione maledetta 2.0
अंग्रेज़ी
स्पैनिश
L'ultimo viaggioइतावली
Sala d'attesa (2008)
La mia ragazza ha detto che...इतावली
Sala d'attesa (2008)
La notteइतावलीvideo
Viva i romantici (2011)
अंग्रेज़ी
ग्रीक
तुर्की
फ्रेंच
बोस्नियाई
रोमानियाई
स्पैनिश
स्लोवाक
हंगेरी
La sua bellezzaइतावलीvideo
Gioia (2013)
अंग्रेज़ी #1 #2 #3
तुर्की
स्पैनिश
Le luci della notteइतावली
Sala d'attesa (2008)
Lontano da tuttoइतावली
Passione maledetta 2.0
Ma quale domaniइतावलीvideo
Sala d'attesa (2008)
जर्मन
बोस्नियाई
Ma tu non passi maiइतावलीvideo
Sala d'attesa (2008)
अंग्रेज़ी
जर्मन
बोस्नियाई
Malinconico a metàइतावलीvideo
Quello che non ti ho detto (2006)
अंग्रेज़ी
बोस्नियाई
Mani inutiliइतावलीvideo
Viva i romantici
अंग्रेज़ी
बोस्नियाई
स्पैनिश
Mentre sogniइतावली
Ti amo veramente 2004
Meschinaइतावलीvideo
Sala d'attesa (2008)
अंग्रेज़ी #1 #2
बल्गेरियाई
Miaइतावलीvideo
Quello che non ti ho detto (2006)
अंग्रेज़ी
सर्बियाई
स्पैनिश
Non andarteneइतावली
Passione maledetta 2.0
अंग्रेज़ी
Non dire di noइतावलीvideo
Quello che non ti ho detto (2006)
अंग्रेज़ी
जर्मन
बल्गेरियाई
बोस्नियाई
Non è mai abbastanzaइतावलीvideo
Gioia (2013)
अंग्रेज़ी
क्रोएशियाई
जर्मन
पोलिश
स्पैनिश
रोमानियाई
Non lo soइतावली
Via d'uscita (2003)
जर्मन
बोस्नियाई
Nuvole di Rockइतावली
Ti amo veramente 2004
बोस्नियाई
Odiamiइतावली
Passione maledetta 2.0
अंग्रेज़ी
ग्रीक
Oltre un semplice sguardoइतावलीvideo
Quello che non ti ho detto (2006)
अंग्रेज़ी
बोस्नियाई
Ora vaiइतावली
Ti amo veramente 2005
Padre astrattoइतावली
Ti amo veramente 2004
Passione maledettaइतावली
Passione maledetta (2015)
अंग्रेज़ी
ग्रीक
रूसी
Paura di volareइतावली
Gioia (2013)
अंग्रेज़ी
पुर्तगाली
स्पैनिश
Piove ormai da tre giorniइतावलीvideo
Passione maledetta 2.0
अंग्रेज़ी
स्पैनिश
Quando arrivano i suoi occhiइतावली
Gioia (2013)
अंग्रेज़ी
Quel sorriso in voltoइतावलीvideoअंग्रेज़ी
ग्रीक
पोलिश
रूसी
स्पैनिश
Quelli come meइतावलीvideo
Testa o croce
अंग्रेज़ी
स्पैनिश
Quello che meritiइतावली
Via d'uscita 2003
Quello che non ti ho detto (Scusami...)इतावलीvideo
Quello che non ti ho detto (2006)
अंग्रेज़ी #1 #2
क्रोएशियाई
तुर्की
बल्गेरियाई
सर्बियाई
स्पैनिश
Raggio di lunaइतावलीजर्मन
Regina delle stelleइतावलीvideo
Quello che non ti ho detto (2006)
बोस्नियाई
Riesci a innamorarmiइतावली
Ti amo veramente 2005
अंग्रेज़ी
Sala d'attesaइतावलीvideo
Sala d'attesa (2008)
बोस्नियाई
Salvamiइतावलीvideo
Viva i romantici (2011)
अंग्रेज़ी #1 #2
ग्रीक
जर्मन
पोलिश #1 #2
फ्रेंच
बल्गेरियाई
बोस्नियाई
सर्बियाई
स्पैनिश
Sarò sinceroइतावलीvideo
Sala d'attesa (2008)
अंग्रेज़ी
फारसी
बल्गेरियाई
बोस्नियाई
सर्बियाई
हंगेरी
Scusa amoreइतावली
Sala d'attesa 2008
स्पैनिश
Se si potesse non morireइतावलीvideo
Gioia (2013)
अंग्रेज़ी
ग्रीक
जर्मन
जापानी
फ्रेंच
रोमानियाई
सर्बियाई
तुर्की
बोस्नियाई
Sempliceइतावलीvideo
Quello che non ti ho detto (2006)
अंग्रेज़ी
पोलिश
फ्रेंच
बोस्नियाई
रोमानियाई
Sensazioneइतावलीvideoअंग्रेज़ी
Sogno misfattoइतावलीvideo
Quello che non ti ho detto (2006)
अंग्रेज़ी
बोस्नियाई
Sogno nel cassettoइतावलीvideo
Ti amo veramente (2004)
अंग्रेज़ी
बोस्नियाई
Sono già soloइतावलीvideo
Viva i romantici (2011)
अंग्रेज़ी #1 #2
ग्रीक
जर्मन
तुर्की
फारसी
फ्रेंच
स्पैनिश
Spirito liberoइतावलीvideo
Quello che non ti ho detto (2006)
अंग्रेज़ी
बोस्नियाई
Stella cadenteइतावली
Passione maledetta (2015)
अंग्रेज़ी
फ्रेंच
सर्बियाई
स्पैनिश
Tappeto di fragoleइतावलीvideo
Viva i romantici (2011)
अंग्रेज़ी
ग्रीक
जर्मन
तुर्की
पोलिश
फ्रेंच
रोमानियाई
सर्बियाई
स्पैनिश
Ti amo veramenteइतावलीvideo
Ti amo veramente (2004)
अंग्रेज़ी
जर्मन
पोलिश
फ्रेंच
बोस्नियाई
स्पैनिश
Ti passeràइतावली
Passione maledetta (2015)
अंग्रेज़ी
Ti sento parte di meइतावलीvideo
Quello che non ti ho detto (2006)
अंग्रेज़ी
पोलिश
बोस्नियाई
रोमानियाई
स्पैनिश
Timidaइतावली
Viva i romantici (2011)
अंग्रेज़ी
Tra le tue maniइतावली
Sala d'attesa (2008)
Tutto non è nienteइतावली
Viva i romantici (2011)
अंग्रेज़ी
तुर्की
पुर्तगाली
फ्रेंच
बोस्नियाई
सर्बियाई
स्पैनिश
स्वीडिश
हंगेरी
Uomo diversoइतावलीvideo
Ti amo veramente (2004)
बोस्नियाई
तुर्की
Urlo e non mi sentiइतावलीvideo
Viva i romantici 2011
बोस्नियाई
Vado via da teइतावली
Passione maledetta 2.0
अंग्रेज़ी
जर्मन
Vicini e lontaniइतावलीबोस्नियाई
Vicino a una stellaइतावलीबोस्नियाई
Vittimaइतावलीvideo
Viva i romantici (2011)
अंग्रेज़ी
बल्गेरियाई
बोस्नियाई
हंगेरी
Viva i romanticiइतावलीvideo
Viva i romantici (2011)
अंग्रेज़ी #1 #2
पुर्तगाली
पोलिश
सर्बियाई
Volevo dirtiइतावलीvideo
Ti amo veramente (2004)
अंग्रेज़ी
बोस्नियाई
Modà featuring lyricsअनुवाद
Tazenda - Il respiro del silenzioइतावलीvideoजर्मन
कमेन्ट