Advertisements

Nek (Italy) के लिरिक्स

लिरिक्सअनुवादअनुरोध
A Contramanoस्पैनिशvideo
Una Parte de Mí (2005)
अंग्रेज़ी
Abbracciamiइतावलीvideo
Una parte di me (2005)
अंग्रेज़ी #1 #2 #3 #4
जर्मन
पुर्तगाली
फ्रेंच
बोस्नियाई
स्पैनिश
रूसी
Abrázameस्पैनिशvideo
Una parte de mí (2005)
अंग्रेज़ी
Al Menos Ahoraस्पैनिशvideoअंग्रेज़ी
हंगेरी
Almeno stavoltaइतावलीvideo
The Best Of Nek - L'Anno Zero (2003)
अंग्रेज़ी
पुर्तगाली
फ्रेंच
बोस्नियाई
रूसी
सर्बियाई
स्पैनिश #1 #2
हंगेरी
Alza la radioइतावलीvideo
Il mio gioco preferito - Parte prima (2019)
स्पैनिश #1 #2
रूसी
Amamiइतावलीvideo
Nek (1992)
अंग्रेज़ी
जर्मन
फ्रेंच
स्पैनिश
हंगेरी
Amor inmensoस्पैनिशvideo
La vida es (2000)
अंग्रेज़ी
कैटलन
बेलारूसी
रूसी
फ्रेंच
Ancora un giorno di teइतावलीvideo
Nella stanza 26 (2006)
अंग्रेज़ी #1 #2
क्रोएशियाई
Andare, partire, tornareइतावलीvideo
Lei, gli amici e tutto il resto (1996)
अंग्रेज़ी #1 #2
क्रोएशियाई
समाप्त
सर्बियाई
स्पैनिश
फ्रेंच
Ángeles del Ghettoस्पैनिशvideo
El Año Cero: Lo Mejor de Nek (2003)
अंग्रेज़ी
Angeli nel ghettoइतावलीvideo
Calore umano (1994)
अंग्रेज़ी
जर्मन
बोस्नियाई
स्पैनिश
हंगेरी
Attimiइतावलीvideo
Nella stanza 26 (2006)
अंग्रेज़ी
क्रोएशियाई
बोस्नियाई
स्पैनिश
Basta uno sguardoइतावलीvideo
In due (1998)
अंग्रेज़ी
स्पैनिश
C'è tutto un mondoइतावलीvideo
In due (1998)
अंग्रेज़ी
Calore umanoइतावलीvideo
Calore umano (1994)
अंग्रेज़ी
पुर्तगाली
बोस्नियाई
Ci sei tuइतावलीvideo
La vita è (2000)
अंग्रेज़ी #1 #2
क्रोएशियाई
पुर्तगाली
स्पैनिश
हंगेरी
Cielo e terraइतावलीvideo
Le cose da difendere (2002)
अंग्रेज़ी
जर्मन
बोस्नियाई
स्पैनिश #1 #2
हंगेरी
Cielo e Terra (Duet Version)अंग्रेज़ी, इतावलीvideo
Le Cose Da Difendere (2002)
अंग्रेज़ी
स्पैनिश
Cielo y tierraस्पैनिशvideo
Las cosas que defendere (2002)
अंग्रेज़ी #1 #2
ग्रीक
रोमानियाई
Cielo y Tierra (Versión Dueto)अंग्रेज़ी, स्पैनिशvideo
Las Cosas Que Defenderé (2002)
अंग्रेज़ी
स्पैनिश
Cierra bien las manosस्पैनिशvideo
Antes de que hables (2015)
अंग्रेज़ी
पुर्तगाली
Cómo he llegado aquíस्पैनिशvideo
Antes de que hables (2015)
अंग्रेज़ी
पुर्तगाली
Con la Terra Sotto di Meइतावलीvideo
La Vita È (2000)
स्पैनिश
Con le mani chiuseइतावलीvideo
Prima di parlare (2015)
अंग्रेज़ी
पुर्तगाली
स्पैनिश
Con un ma e con un seइतावलीvideo
In due (1998)
अंग्रेज़ी
बोस्नियाई
हंगेरी
Congiunzione astraleइतावलीvideo
Filippo Neviani 2013
अंग्रेज़ी #1 #2
क्रोएशियाई
रूसी
स्पैनिश #1 #2
हंगेरी
Conjunción Astralस्पैनिशvideo
Filippo Neviani (2013)
अंग्रेज़ी
Contro le mie ombreइतावलीvideo
Nella stanza 26 (2006)
अंग्रेज़ी
बोस्नियाई
स्पैनिश
Contromanoइतावलीvideo
Una parte di me (2005)
अंग्रेज़ी #1 #2
ग्रीक
चेक
जर्मन
बोस्नियाई
स्पैनिश
Corazones en Tempestadesस्पैनिशvideo
El Año Cero: Lo Mejor de Nek (2003)
अंग्रेज़ी
Cosa ci ha fatto l'amoreइतावलीvideo
Il mio gioco preferito - Parte prima (2019)
अंग्रेज़ी
स्पैनिश
Credere amare resistereइतावलीvideo
Prima di parlare (2015)
अंग्रेज़ी
क्रोएशियाई
पुर्तगाली
स्पैनिश #1 #2
Credoइतावलीvideo
La Vita È (2000)
स्पैनिश
Criइतावलीvideo
Nella stanza 26 (2006)
अंग्रेज़ी
ग्रीक
पुर्तगाली
बोस्नियाई
स्पैनिश
Cuando Tú No Estásस्पैनिशvideo
Las Cosas Que Defenderé (2002)
अंग्रेज़ी
Cuori in tempestaइतावलीvideo
Calore umano (1994)
अंग्रेज़ी #1 #2
स्पैनिश
Dammi di piùइतावली
Filippo Neviani
अंग्रेज़ी
Darei di più di tutto quel che hoइतावलीvideo
Una parte di me (2005)
अंग्रेज़ी
क्रोएशियाई
बोस्नियाई
स्पैनिश
Daría Todo lo Que Tengo y Másस्पैनिशvideo
Una Parte de Mí (2005)
अंग्रेज़ी
Dentro l'animaइतावलीvideo
Filippo Neviani (2013)
अंग्रेज़ी
क्रोएशियाई
पुर्तगाली
पोलिश
स्पैनिश
Deseo que ya no puede serस्पैनिशvideo
Nuevas direcciones
अंग्रेज़ी
Di Conseguenzaइतावलीvideo
Le Cose Da Difendere (2002)
अंग्रेज़ी
स्पैनिश
Di piùइतावलीvideo
Lei, gli amici e tutto il resto (1996)
अंग्रेज़ी
क्रोएशियाई
जर्मन
Differenteइतावलीvideo
Unici (2016)
अंग्रेज़ी
ग्रीक
फ्रेंच
स्पैनिश
रूसी
Dimmi cos'èइतावलीvideo
Lei, gli amici e tutto il resto (1996)
अंग्रेज़ी
बोस्नियाई
समाप्त
È con teइतावलीvideoअंग्रेज़ी
क्रोएशियाई
E da quiइतावलीvideo
E da qui - Greatest Hits 1992-2010
अंग्रेज़ी
बोस्नियाई
स्पैनिश
E Non Mi Dire Che Ho Bevutoइतावलीvideo
Lei, gli Amici e Tutto il Resto (1996)
स्पैनिश
El Año Ceroस्पैनिशvideo
El Año Cero: Lo Mejor de Nek (2003)
अंग्रेज़ी
El Día Llegaráस्पैनिशvideo
Nuevas Direcciones (2009)
अंग्रेज़ी
En el cuarto 26स्पैनिशvideo
El cuarto 26 (2007)
अंग्रेज़ी
En el Trenस्पैनिशvideo
La Vida Es (2000)
अंग्रेज़ी
Entre los Dosस्पैनिशvideo
Entre Tú y Yo (1998)
अंग्रेज़ी
Facciamo un Weekendइतावलीvideo
Calore Umano (1994)
अंग्रेज़ी
स्पैनिश
Fatti Amareइतावलीvideo
Le Cose Da Difendere (2002)
स्पैनिश
Fatti avanti amoreइतावलीvideo
Prima di parlare (2015)
अंग्रेज़ी
कैटलन
क्रोएशियाई
ग्रीक
जर्मन #1 #2
डच
पुर्तगाली
पोलिश
फ्रेंच
बोस्नियाई
रूसी
रोमानियाई
समाप्त
स्पैनिश #1 #2 #3
हंगेरी
Freudइतावलीvideo
Unici (2016)
अंग्रेज़ी
फ्रेंच
स्पैनिश
हंगेरी
Fumoइतावलीvideo
Nella stanza 26 (2006)
अंग्रेज़ी
बोस्नियाई
स्पैनिश
Fuori pericoloइतावली
Prima di parlare (2015)
अंग्रेज़ी
पुर्तगाली
रूसी
सर्बियाई
स्पैनिश
हंगेरी
Futuro 2.0इतावली
Unici (2016)
अंग्रेज़ी
क्रोएशियाई
स्पैनिश
Giusto o noइतावलीvideo
In te (1998)
अंग्रेज़ी
पुर्तगाली
सर्बियाई
Hablemos en Pasadoस्पैनिशvideo
Las Cosas Que Defenderé (2002)
अंग्रेज़ी
Hey Dioइतावलीvideo
Filippo Neviani (2013)
अंग्रेज़ी
क्रोएशियाई
पुर्तगाली
स्पैनिश
हंगेरी
Hey Diosस्पैनिशvideo
Filippo Neviani (2013)
अंग्रेज़ी
Ho in testa teइतावलीvideo
In due (1998)
अंग्रेज़ी
पुर्तगाली
स्पैनिश
Il giardino dell'Edenइतावलीvideo
Unici
अंग्रेज़ी
जर्मन
फ्रेंच
स्पैनिश
Il mio gioco preferitoइतावलीvideo
Il mio gioco preferito - Parte prima (2019)
अंग्रेज़ी
स्पैनिश
Il mondo tra le maniइतावली
Filippo Neviani 2013
अंग्रेज़ी #1 #2
क्रोएशियाई
जर्मन
Il tuo vero nomeइतावलीvideo
Prima di parlare (2015)
अंग्रेज़ी
पुर्तगाली
स्पैनिश #1 #2
In braccioइतावलीvideo
Unici (2016)
अंग्रेज़ी
जर्मन
स्पैनिश
In teइतावलीvideo
In te (1993)
अंग्रेज़ी
पुर्तगाली
पोलिश
फ्रेंच
स्पैनिश
हंगेरी
Instabileइतावलीvideo
Nella stanza 26 (2006)
अंग्रेज़ी
ग्रीक #1 #2
पुर्तगाली
रूसी
सर्बियाई
स्पैनिश
स्वीडिश
हंगेरी
समाप्त
Instantesस्पैनिशvideo
En el Cuarto 26 (2006)
अंग्रेज़ी
Invisibileइतावलीvideo
Prima di parlare (2015)
अंग्रेज़ी
पुर्तगाली
स्पैनिश #1 #2
Io no maiइतावलीvideo
Filippo Neviani
अंग्रेज़ी
पुर्तगाली
बोस्नियाई
स्पैनिश
Io ricomincereiइतावलीvideo
Prima di parlare (2015)
अंग्रेज़ी
जर्मन
पुर्तगाली
बोस्नियाई
स्पैनिश
Io sono quiइतावलीvideo
Una parte di me (2005)
अंग्रेज़ी
बोस्नियाई
Io ti vorreiइतावलीvideo
Noi saremo famosi... Castrocaro 1991 (1991)
स्पैनिश
L'amore c'èइतावलीvideo
Calore umano (1994)
अंग्रेज़ी
पुर्तगाली
L'anno zeroइतावलीvideo
The Best Of Nek - L'Anno Zero (2003)
अंग्रेज़ी
बोस्नियाई
स्पैनिश
L'inquietudineइतावलीvideo
Una parte di me (2005)
अंग्रेज़ी
जर्मन
बोस्नियाई
स्पैनिश
La Consecuenciaस्पैनिशvideo
Las Cosas Que Defenderé (2002)
La Inquietudस्पैनिशvideo
Una Parte de Mí (2005)
अंग्रेज़ी
La metà di nienteइतावलीvideo
Filippo Neviani (2013)
अंग्रेज़ी
क्रोएशियाई
जर्मन
पुर्तगाली
स्पैनिश
हंगेरी
La Mia Naturaइतावलीvideo
Le Cose Da Difendere (2002)
अंग्रेज़ी
स्पैनिश
La mia terraइतावलीvideo
Unici (2016)
अंग्रेज़ी
स्पैनिश
La mitad de nadaस्पैनिशvideo
Filippo Neviani (2013) - Spanish version
अंग्रेज़ी
कैटलन
सर्बियाई
La musica che c'èइतावलीvideo
Un'altra direzione (2009)
अंग्रेज़ी
पुर्तगाली
स्पैनिश
La storia del mondoइतावलीvideo
Il mio gioco preferito - Parte prima (2019)
अंग्रेज़ी
पोलिश
स्पैनिश
हंगेरी
La Vida Esस्पैनिशvideo
La Vida Es (2000)
अंग्रेज़ी
La vita èइतावलीvideo
La vita è (2000)
अंग्रेज़ी
पुर्तगाली
बोस्नियाई
स्पैनिश
हंगेरी
La voglia che non vorreiइतावलीvideo
Un'altra direzione (2009)
अंग्रेज़ी #1 #2
ग्रीक
जर्मन #1 #2
पुर्तगाली
फारसी
बोस्नियाई
रोमानियाई
सर्बियाई #1 #2
स्पैनिश #1 #2
हंगेरी
Laberintoस्पैनिशvideo
Las Cosas Que Defenderé (2002)
अंग्रेज़ी
Labirintoइतावलीvideo
Le cose da difendere (2002)
अंग्रेज़ी
बोस्नियाई
स्पैनिश
Las Cosas Que Defenderéस्पैनिशvideo
Las Cosas Que Defenderé (2002)
Lascia che io siaइतावलीvideo
Una parte di me (2005)
अंग्रेज़ी
क्रोएशियाई
ग्रीक #1 #2
जर्मन #1 #2
पुर्तगाली
फ्रेंच
स्पैनिश
स्वीडिश
हंगेरी
Lauraफ्रेंच, इतावलीvideoअंग्रेज़ी
क्रोएशियाई
बल्गेरियाई
स्पैनिश
Laura is Away (Laura non c'è)अंग्रेज़ीvideo
Lei, gli amici e tutto il resto (1996)
पुर्तगाली
हंगेरी
Laura no estáस्पैनिशvideo
Nek (1997)
अंग्रेज़ी #1 #2 #3
क्रोएशियाई
गैलिशियन्
ग्रीक
जर्मन #1 #2
हंगेरी
Laura non c'èइतावलीvideo
Lei, gli amici e tutto il resto (1996)
अंग्रेज़ी #1 #2 #3
क्रोएशियाई #1 #2 #3
ग्रीक
जर्मन #1 #2 #3
डच
तुर्की
पुर्तगाली
फ्रेंच
बल्गेरियाई
मेसीडोनियाई
रूसी
रोमानियाई #1 #2
सर्बियाई #1 #2
स्पैनिश #1 #2
स्लोवाक
स्लोवेनियन
हंगेरी
Le cose da difendereइतावलीvideo
Le cose da difendere (2002)
अंग्रेज़ी
पुर्तगाली
फ्रेंच
बोस्नियाई
समाप्त
स्पैनिश
Le mie maniइतावलीvideo
Un'altra direzione 2009
अंग्रेज़ी
पुर्तगाली
बोस्नियाई
स्पैनिश
Llegarásस्पैनिशvideo
Entre Tú y Yo (1998)
अंग्रेज़ी
Llegas túस्पैनिशvideo
La vida es
अंग्रेज़ी #1 #2
Los Secretos de Tu Intimidadस्पैनिशvideo
Entre Tú y Yo (1998)
अंग्रेज़ी
Mi farò trovare prontoइतावलीvideoअंग्रेज़ी
पुर्तगाली
स्पैनिश
फ्रेंच
Mi farò trovare pronto (Di fronte a te)इतावलीvideo
Il mio gioco preferito - Parte prima (2019)
स्पैनिश
Mi Naturalezaस्पैनिशvideo
Las Cosas Que Defenderé (2002)
Mi piace vivereइतावलीvideo
La vita è (2000)
अंग्रेज़ी
पुर्तगाली
Miaइतावलीvideo
Unici (2016)
अंग्रेज़ी
स्पैनिश #1 #2
Miamiइतावलीvideo
La vita è (2000)
अंग्रेज़ी
ग्रीक
पुर्तगाली
स्पैनिश
Miami (Español)स्पैनिशvideo
La vida es (2000)
अंग्रेज़ी
Mis manosस्पैनिशvideoअंग्रेज़ी
Musica sotto le bombeइतावलीvideo
Il mio gioco preferito - Parte prima (2019)
स्पैनिश
Nati insiemeइतावलीvideo
Prima di parlare (2015)
अंग्रेज़ी
पुर्तगाली
स्पैनिश
Nati per vivereइतावलीvideo
Lei, gli amici e tutto il resto (1996)
अंग्रेज़ी
पुर्तगाली
बोस्नियाई
Nel giorno che verràइतावलीvideo
Un'altra direzione (2009)
अंग्रेज़ी
बोस्नियाई
स्पैनिश
Nella stanza 26इतावलीvideo
Nella stanza 26 (2006)
अंग्रेज़ी
पोलिश
बोस्नियाई
स्पैनिश
No Preguntes Por Quéस्पैनिशvideo
Entre Tú y Yo (1998)
अंग्रेज़ी
No Vale un Adiósस्पैनिशvideo
Una Parte de Mí (2005)
अंग्रेज़ी
Noche Arriesgadaस्पैनिशvideo
Una Parte de Mí (2005)
अंग्रेज़ी
Noche de Febreroस्पैनिशvideo
En el Cuarto 26 (2006)
अंग्रेज़ी
Noi Dueइतावलीvideo
In Due (1998)
स्पैनिश
Non vale un addioइतावलीvideo
Una parte di me (2005)
अंग्रेज़ी
जर्मन
रूसी
स्पैनिश
Notte bastardaइतावलीvideo
Una parte di me (2005)
अंग्रेज़ी #1 #2
बोस्नियाई
स्पैनिश
Notte di febbraioइतावलीvideo
Nella stanza 26 (2006)
अंग्रेज़ी
ग्रीक
जर्मन
पुर्तगाली
बोस्नियाई
रूसी
सर्बियाई
स्पैनिश
Nuevas Direccionesस्पैनिशvideo
Nuevas Direcciones (2009)
अंग्रेज़ी
Para No Morir Jamásस्पैनिशvideo
Nuevas Direcciones (2009)
Para ti seríaस्पैनिशvideo
Una parte de mí (2005)
अंग्रेज़ी #1 #2
बोस्नियाई
Parliamo al singolareइतावलीvideo
Le cose da difendere (2002)
अंग्रेज़ी
सर्बियाई
स्पैनिश
Per non morire maiइतावलीvideo
Un'altra direzione (2009)
अंग्रेज़ी
जर्मन
पुर्तगाली
बोस्नियाई
सर्बियाई
स्पैनिश
Perdere il controlloइतावलीvideo
Un'altra direzione (2009)
अंग्रेज़ी
पुर्तगाली
बोस्नियाई
स्पैनिश
Pieno d'energiaइतावलीvideo
La vita è (2000)
अंग्रेज़ी
पुर्तगाली
Por Serस्पैनिशvideo
Entre Tú y Yo (1998)
Prima di parlareइतावलीvideo
Prima di parlare (2015)
अंग्रेज़ी
क्रोएशियाई
पुर्तगाली
सर्बियाई
स्पैनिश
Quando era oraइतावलीvideo
Unici (2016)
अंग्रेज़ी
स्पैनिश
Quando non ci seiइतावलीvideo
Le cose da difendere (2002)
अंग्रेज़ी
बोस्नियाई
सर्बियाई
स्पैनिश
स्लोवेनियन
Quante cose seiइतावलीvideo
Un'altra direzione (2009)
अंग्रेज़ी
पुर्तगाली
बोस्नियाई
Quédateस्पैनिशvideo
Entre Tú y Yo (1998)
अंग्रेज़ी
Quello che non saiइतावलीvideo
Prima di parlare (2015)
अंग्रेज़ी
पुर्तगाली
स्पैनिश
Questo so di meइतावलीvideo
Unici (2016)
अंग्रेज़ी
स्पैनिश
Ragazze della 5°Bइतावलीvideoअंग्रेज़ी
क्रोएशियाई
जर्मन
Restiamo quiइतावलीvideoअंग्रेज़ी
जर्मन
Se io non avessi teइतावलीvideo
In due (1998)
अंग्रेज़ी #1 #2
पुर्तगाली
बोस्नियाई
स्पैनिश
Se non amiइतावलीvideo
Un'altra direzione (2009)
अंग्रेज़ी #1 #2
क्रोएशियाई
जर्मन
पुर्तगाली
रूसी
स्पैनिश
हंगेरी
Se telefonandoइतावलीvideo
Prima di parlare
अंग्रेज़ी
पोलिश
रोमानियाई
Se una regola c'èइतावलीvideo
In due (1998)
अंग्रेज़ी
ग्रीक
जर्मन
पुर्तगाली
पोलिश
रूसी
सर्बियाई
हंगेरी
Se Vuoi, Se Puoiइतावलीvideo
In Due (1998)
अंग्रेज़ी
स्पैनिश
Seiइतावलीvideo
Nella stanza 26 (2006)
अंग्रेज़ी
बोस्नियाई
Sei (1996)इतावलीvideo
Lei gli amici e tutto il resto
स्पैनिश
Sei grandeइतावलीvideo
Lei, gli amici e tutto il resto (1996)
अंग्रेज़ी
बोस्नियाई
रूसी
Sei solo tuइतावलीvideo
Le cose sa difendere (2002)
अंग्रेज़ी #1 #2 #3 #4 #5
क्रोएशियाई
जर्मन
पुर्तगाली
फ्रेंच
बेलारूसी
बोस्नियाई
यूक्रेनियाई
रूसी
सर्बियाई
स्पैनिश #1 #2
स्वीडिश
Semplici emozioniइतावलीvideo
Un'altra direzione (2009)
अंग्रेज़ी #1 #2
जर्मन
पोलिश
बेलारूसी
बोस्नियाई
रूसी
सर्बियाई
स्पैनिश
Serenidadस्पैनिशvideo
En el Cuarto 26 (2006)
अंग्रेज़ी
Serenitàइतावलीvideo
Nella stanza 26 (2006)
अंग्रेज़ी
बोस्नियाई
स्पैनिश
Si no amasस्पैनिशvideo
Nuevas Direcciones
अंग्रेज़ी
पोलिश
Si Sé Que Te Tengo a Tiस्पैनिशvideo
Entre Tú y Yo (1998)
अंग्रेज़ी
Sigue hacia adelanteस्पैनिशvideo
Antes de que hables (2015)
अंग्रेज़ी
सर्बियाई
Simples Emocionesस्पैनिशvideo
Nuevas Direcciones (2009)
अंग्रेज़ी
Soloइतावलीvideo
Lei, gli amici e tutto il resto
अंग्रेज़ी
क्रोएशियाई
जर्मन
स्पैनिश
Soltanto teइतावलीvideo
Filippo Neviani 2013
अंग्रेज़ी
बोस्नियाई
Sono arrivato quiइतावलीvideo
Prima di parlare (2015)
अंग्रेज़ी
पुर्तगाली
स्पैनिश
Sto Con Teइतावलीvideo
In Due (1998)
अंग्रेज़ी
स्पैनिश
Su "Tal Vez", su "Quizá"स्पैनिशvideo
Entre Tú y Yo (1998)
अंग्रेज़ी
Sube la radioस्पैनिशvideo
Sul Trenoइतावलीvideo
La vita è
अंग्रेज़ी
स्पैनिश
हंगेरी
फ्रेंच
Tan sólo túस्पैनिशvideo
Las cosas que defendere (2002)
अंग्रेज़ी #1 #2
जर्मन
Tira su il volumeइतावलीvideo
Un'altra direzione (2009)
अंग्रेज़ी
जर्मन
पुर्तगाली
फ्रेंच
बोस्नियाई
स्पैनिश
Todo de Tiस्पैनिशvideo
Las Cosas Que Defenderé (2002)
अंग्रेज़ी
स्पैनिशvideo
El cuarto 26 (2007)
अंग्रेज़ी
Tú Estás Aquíस्पैनिशvideo
Nek (1997)
अंग्रेज़ी
Tu Mi Daiइतावलीvideo
La Vita È (2000)
स्पैनिश
Tu Nombreस्पैनिशvideo
Nek (1997)
अंग्रेज़ी
Tu sei, tu saiइतावलीvideo
Lei, gli amici e tutto il resto (1996)
अंग्रेज़ी
पोलिश
स्पैनिश
Tutto di teइतावलीvideo
Le cose da difendere (2002)
अंग्रेज़ी
क्रोएशियाई
स्पैनिश
Un'altra direzioneइतावलीvideo
Un'altra Direzione (2009)
अंग्रेज़ी #1 #2
अलबेनियाई
क्रोएशियाई
पुर्तगाली
पोलिश
बेलारूसी
बोस्नियाई
रूसी
सर्बियाई
स्पैनिश
Un'ora in Piùइतावलीvideo
Un'altra Direzione (2009)
अंग्रेज़ी
स्पैनिश
Una dose di teइतावलीvideo
In due (1998)
अंग्रेज़ी
Una Hora Másस्पैनिशvideo
Nuevas Direcciones (2009)
अंग्रेज़ी
Una Obsesiónस्पैनिशvideo
Entre Tú y Yo (1998)
अंग्रेज़ी
Una Parte de Míस्पैनिशvideo
Una Parte de Mí (2005)
अंग्रेज़ी
Una parte di meइतावलीvideo
Una parte di me (2005)
अंग्रेज़ी
बोस्नियाई
स्पैनिश
Uniciइतावलीvideo
Unici
अंग्रेज़ी
चेक
जर्मन
पुर्तगाली
पोलिश
फ्रेंच
स्पैनिश
रूसी
Únicosस्पैनिशvideoअंग्रेज़ी
इतावली
पुर्तगाली
Uno come meइतावली
Filippo Neviani 2013
अंग्रेज़ी
क्रोएशियाई
जर्मन
Uno di questi giorniइतावलीvideo
Unici
अंग्रेज़ी #1 #2 #3 #4
अलबेनियाई
क्रोएशियाई
ग्रीक
जर्मन
पुर्तगाली
फ्रेंच
स्पैनिश
हंगेरी
Va bene cosìइतावलीvideo
Una parte di me (2005)
अंग्रेज़ी
बोस्नियाई
हंगेरी
Vai solaइतावलीvideoअंग्रेज़ी
क्रोएशियाई
Verrà il tempoइतावलीvideo
Filippo Neviani (2013)
अंग्रेज़ी
क्रोएशियाई
जर्मन
पुर्तगाली
Vértigoस्पैनिशvideo
El cuarto 26 (2007)
अंग्रेज़ी
अरबी
स्वीडिश
Vivere senza teइतावलीvideo
Lei, gli amici e tutto il resto (1996)
अंग्रेज़ी
बोस्नियाई
हंगेरी
Voglia di teइतावलीvideo
Calore umano (1994)
अंग्रेज़ी
पुर्तगाली
बोस्नियाई
Vulnerabileइतावलीvideo
E da qui 2010
अंग्रेज़ी
बोस्नियाई
स्पैनिश
Vulnerableस्पैनिशvideo
Greatest Hits 1992 - 2010: Es Así (2010)
अंग्रेज़ी
Y Estoy Aquíस्पैनिशvideo
Una Parte de Mí (2005)
Ya Está Bien Asíस्पैनिशvideo
Una Parte de Mí (2005)
Yo Nuncaस्पैनिशvideo
Filippo Neviani (2013)
अंग्रेज़ी
Nek (Italy) featuring lyricsअनुवाद
Artisti uniti per l'Abruzzo - Domani 21/04.2009अंग्रेज़ी, इतावली, Neapolitanvideoअंग्रेज़ी
जर्मन #1 #2
पुर्तगाली
फ्रेंच
सर्बियाई
Nek (Italy) also performedअनुवाद
Kodomo no omocha (OST) - Rossanaइतावलीvideoफ्रेंच
कमेन्ट