Ostatnia Nadzieja [One Last Hope] (लिप्यंतरण)

Advertisements

Ostatnia Nadzieja [One Last Hope]

Filoktet:
Mówisz, że chcesz być herosem mały
Nie widzisz go
Na przełom w życiu swym
Oszołom liczyć nie ma co
Znam ja was chłopaki jak zły opal
Rumieni się Akropol
Chcesz się usportowić ?
Panie Zeusowicz ?
W odpowiedzi na nadzieje twe
Od razu powiem Ci... że chcę.
 
Hercules:
Naprawdę się zgadzasz ?
 
F: Wygrałeś...
 
H: Nie pożałujesz, Fil !
 
F: O bogowie...
 
H: Kiedy zaczynamy ? Najlepiej zaraz !
 
F: Taioi...
 
Traciłem nadzieję, że przyjdzie gość jak byk !
Co umiał by grzmotnąć i zadać cios, nie prztyk !
Pożeracz trofeów, nie mumia z muzeów,
Nie wariat i nie żółw, a tu... same żółtodzioby !
Na trawkę zieloną już przenosiłem się.
Meandrów siać oleandry ot byle gdzie.
Lecz mam już zajęcie, do dzieła petencie,
Przekonasz się święcie, że łaaaa wrzód mnie nawala !
Na stare lata znowu mam jakiś cel.
Jeżeli tchórzysz lepiej kanapę dziel !
Nie cierpię mięczaków - tężyzną mnie zdziel !
Z łuku strzel co najmniej jak Wilhelm Tell !
 
Zasada numer sześć : ratując damę z opresji
postępować delikatnie... Nie !
Zasada numer osiemdziesiąt pięć: koncentruj się !
Zasada numer osiemdziesiąt sześć: celuj !
 
Półbóg, właśnie, tylko pół! Co całym trupem może lec
Inny o nim na skorupie, eh ty głupie złogi lecz.
Ty nie daj się mamić, masz się herosem stać !
Więc o osobowość swą trzeba zacząć dbać !
I niech ci się nie śni, że to kwestia mięśni
Sen się ucieleśni tyci... No teraz lepiej !
Na stare lata pochwalić się mam kim
W podziemiach niech przeżuwa wstyd, diabeł z nim.
A Ty do roboty, niech spełnią się sny !
Nie potrzebny bat pociecho mych starych lat
Pokaż żeś jest chwat nikt inny tylko ty !
 
FloppylouFloppylou द्वारा शुक्र, 18/05/2018 - 10:06 को जमा किया गया
आख़िरी बार रवि, 08/07/2018 - 21:43 को IceyIcey द्वारा संपादित
लिप्यंतरण
Align paragraphs
A A

Остатня Надея

Филоктэт:
Мо́виш, же хцэш быть хэросэм малы
Не видиш го
На прелом в житю свым
Ошолом личить не ма цо
Знам я вас хлопаки як злы опаль
Румени сѩ Акрополь
Хцэш сѩ успортовить ?
Пане Зэусович ?
В одповеди на надее твэ
Од разу повем Ти... же хцѧ.
 
Хэркулес:
Направдѧ сѩ згадзаш ?
 
Ф: Выгралэсь...
 
Х: Не пожалуеш, филь !
 
Ф: О богове...
 
Х: Кеды зачинамы ? Найлепей зараз !
 
Ф: Таёи...
 
Тратилэм надеѩ, же прийде гость як бык !
Цо умял бы грьмотнѫть и задать тёс, не прьтык !
Пожерач трофэо́в, не мумя з музэо́в,
Не варъят и не жо́лв, а ту... самэ жо́лтодёбы !
На травкѧ зелёнѫ юж преносилэм сѩ.
Мэандро́в сять олеандры от быле где.
Леч мам юж заѩте, до дела пэтэнте,
Преконаш сѩ свѩте, же лаааа врё́д мне наваля !
На старэ лята знову мам якись цэль.
Ежели тхо́риш лепей канапѧ дель !
Не терпѩ мѩчако́в - тѧжизнѫ мне здель !
З луку стрель цо наймней як Wilhelm Tell !
 
Засада нумэр шесть : ратуѭц дамѧ з опрэсъї
постѧповать дэликатне... Не !
Засада нумэр осемдесѭт пѩть: концэнтруй сѩ !
Засада нумэр осемдесѭт шесть: цэлюй !
 
По́лбо́г, власьне, тылько по́л! Цо цалым трупэм може лец
Инны о ним на скорупе, эх ты глупе злоги леч.
Ты не дай сѩ мамить, маш сѩ хэросэм стать !
Вѩц о особовость свѫ треба зачѫть дбать !
И нех ти сѩ не сьни, же то квэстъя мѩсьни
Сэн сѩ утелесьни тыти... Но тэраз лепей !
На старэ лята похвалить сѩ мам ким
В подемях нех прежува встыд, дъябэл з ним.
А Ты до роботы, нех спэлнѭ сѩ сны !
Не потребны бат потехо мых старых лят
Покаж жесь ест хват никт инны тылько ты !
 
Angel of SpeedAngel of Speed द्वारा गुरु, 07/11/2019 - 23:31 को जमा किया गया
कमेन्ट