Advertisement

Paramore के लिरिक्स

लिरिक्सअनुवादअनुरोध
(One of Those) Crazy Girlsअंग्रेज़ी
Paramore
इतावली #1 #2
ग्रीक
जर्मन
डच
तुर्की
नॉर्वेजियाई
पुर्तगाली
फ्रेंच
रूसी
सर्बियाई #1 #2
स्पैनिश
हंगेरी
26अंग्रेज़ी
After Laughter
इतावली
ग्रीक
फ्रेंच
रूसी
सर्बियाई
स्पैनिश
हंगेरी
एस्पेरान्तो
7 Years In the Makingअंग्रेज़ीफ्रेंच
स्पैनिश
Adoreअंग्रेज़ी
The B Sides
इतावली
तुर्की
फ्रेंच
सर्बियाई
स्पैनिश
Ain't It Funअंग्रेज़ी
Paramore
इतावली #1 #2
क्रोएशियाई
ग्रीक
डच
तुर्की #1 #2
पुर्तगाली
फ्रेंच #1 #2
रोमानियाई
सर्बियाई
स्पैनिश
फिलिपिनो/तागालोग
All I Wantedअंग्रेज़ी
Brand New Eyes (2009)
इतावली
इन्डोनेशियाई
क्रोएशियाई
ग्रीक
जर्मन
डच
तुर्की
फ्रेंच
रूसी
लिथुआनियाई
स्पैनिश
हंगेरी
All We Knowअंग्रेज़ी
All We Know Is Fallin'
इतावली
क्रोएशियाई
डच
तुर्की
फ्रेंच
स्पैनिश
Anklebitersअंग्रेज़ी
Paramore
इतावली
तुर्की
फ्रेंच #1 #2
सर्बियाई
स्पैनिश
Another Dayअंग्रेज़ीइतावली
ग्रीक
जर्मन
डच
तुर्की
फ्रेंच
स्पैनिश
Barely Legalअंग्रेज़ी
Brand New Eyes
इतावली
फ्रेंच
Be Aloneअंग्रेज़ी
Paramore
इतावली
क्रोएशियाई
डच
तुर्की
पुर्तगाली
फ्रेंच
रूसी
स्पैनिश
Born For Thisअंग्रेज़ी
Riot!
इतावली #1 #2
पुर्तगाली
फ्रेंच
स्पैनिश
Brand New Eyes [Intro]अंग्रेज़ी
Brand New Eyes
इतावली
ग्रीक
डच
फ्रेंच #1 #2
स्पैनिश
Brick By Boring Brickअंग्रेज़ी
Brand New Eyes (2009)
इतावली
ग्रीक
जर्मन
डच
डेनिश
तुर्की
पुर्तगाली
फ्रेंच
रोमानियाई
सर्बियाई
स्पैनिश
हंगेरी #1 #2 #3
Brighterअंग्रेज़ी
All We Know Is Falling
इतावली
ग्रीक
डच
फ्रेंच
स्पैनिश
Broken Wingsअंग्रेज़ीइतावली
तुर्की
Carefulअंग्रेज़ी
Brand New Eyes (2009)
इतावली
ग्रीक
जर्मन
डच
तुर्की
फ्रेंच #1 #2
स्पैनिश
स्वीडिश
Caught In the Middleअंग्रेज़ी
After Laughter
इतावली
ग्रीक
तुर्की
फ्रेंच
रूसी
स्पैनिश
हंगेरी
Circleअंग्रेज़ीइतावली
डच
फ्रेंच
स्पैनिश
Conspiracyअंग्रेज़ी
"All We Know Is Falling" (2005)
इतावली #1 #2
ग्रीक
जर्मन
डच
तुर्की
पुर्तगाली
फ्रेंच
स्पैनिश
हंगेरी
एस्पेरान्तो
CrushCrushCrushअंग्रेज़ी
Riot! (2007)
अफ्रीकांस
इतावली
ग्रीक
डच
तुर्की
पुर्तगाली
फ्रेंच
रूसी
रोमानियाई
समाप्त
सर्बियाई
स्पैनिश #1 #2
हंगेरी
Daydreamingअंग्रेज़ी
Paramore
इतावली
क्रोएशियाई
ग्रीक
डच
तुर्की
फ्रेंच
रूसी
स्पैनिश
हंगेरी
Decoyअंग्रेज़ी
Riot! (2007)
इतावली
क्रोएशियाई
डच
तुर्की
फ्रेंच
हंगेरी
Emergencyअंग्रेज़ी
All We Know Is Fallin'
इतावली
इन्डोनेशियाई
क्रोएशियाई
डच
पुर्तगाली
फ्रेंच
रोमानियाई
स्पैनिश
Escape Routeअंग्रेज़ी
Paramore
इतावली
ग्रीक
फ्रेंच
स्पैनिश
Fake Happyअंग्रेज़ी
After Laughter
इतावली
ग्रीक
फ्रेंच
रूसी
स्पैनिश
स्वीडिश
हंगेरी
एस्पेरान्तो
Fast In My Carअंग्रेज़ी
Paramore
इतावली
ग्रीक
डच
तुर्की
फ्रेंच
स्पैनिश
Feeling Sorryअंग्रेज़ी
Brand New Eyes (2009)
इतावली
ग्रीक
डच
पुर्तगाली
फ्रेंच #1 #2
स्पैनिश
स्वीडिश
Fencesअंग्रेज़ी
Riot! (2007)
इतावली
ग्रीक
डच
तुर्की
फ्रेंच
समाप्त
स्पैनिश
For A Pessimist, I'm Pretty Optimisticअंग्रेज़ी
Riot! (2007)
इतावली
ग्रीक
डच
फ्रेंच
स्पैनिश
Forgivenessअंग्रेज़ी
After Laughter
इतावली
ग्रीक
फ्रेंच
रूसी
स्पैनिश
स्वीडिश
हंगेरी
Franklinअंग्रेज़ी
All We Know Is Falling (2005)
इतावली
डच
तुर्की
फ्रेंच
स्पैनिश
Futureअंग्रेज़ी
Paramore
इतावली
जर्मन
डच
तुर्की
फ्रेंच #1 #2
रूसी
स्पैनिश
हंगेरी
एस्पेरान्तो
Grow Upअंग्रेज़ी
Paramore
इतावली
ग्रीक
जर्मन
डच
तुर्की
फ्रेंच
स्पैनिश
Grudgesअंग्रेज़ी
After Laughter
इतावली
ग्रीक
फ्रेंच
रूसी
स्पैनिश
हंगेरी
Hallelujahअंग्रेज़ी
Riot! (2007)
इतावली
ग्रीक
डच
फ्रेंच
स्पैनिश
Hard Timesअंग्रेज़ी
After Laughter
इतावली #1 #2
ग्रीक
जर्मन
तुर्की
पुर्तगाली
फ्रेंच
सर्बियाई
स्पैनिश #1 #2
हंगेरी
Hate To See Your Heart Breakअंग्रेज़ी
Paramore
इतावली
ग्रीक #1 #2
जर्मन
डच
तुर्की
नॉर्वेजियाई
फ्रेंच
स्पैनिश #1 #2
हंगेरी
एस्पेरान्तो
Hear You Meअंग्रेज़ीफ्रेंच
Hello Cold Worldअंग्रेज़ीइतावली
डच
फ्रेंच #1 #2
रूसी
स्पैनिश
स्वीडिश
Hello Helloअंग्रेज़ीइतावली
जर्मन
डच
फ्रेंच
स्पैनिश
स्वीडिश
Here We Go Againअंग्रेज़ी
"All We Know Is Falling" (2005)
इतावली
डच
फ्रेंच
स्पैनिश
I Walk the Lineअंग्रेज़ीफ्रेंच
Idle Worshipअंग्रेज़ी
After Laughter
इतावली
ग्रीक
फ्रेंच
रूसी
स्पैनिश
हंगेरी
Ignoranceअंग्रेज़ी
Brand New Eyes (2009)
इतावली #1 #2
एस्पेरान्तो
क्रोएशियाई
ग्रीक
जर्मन
डच
तुर्की
पोलिश
फ्रेंच #1 #2
बोस्नियाई
रूसी
रोमानियाई
सर्बियाई
स्पैनिश #1 #2
स्वीडिश
हंगेरी
In the Mourningअंग्रेज़ी
Singles Club (EP)
इतावली
ग्रीक
जर्मन
डच
तुर्की
फ्रेंच #1 #2
स्पैनिश
In The Mourning/Landslideअंग्रेज़ीइतावली
फ्रेंच
रूसी
Inbetween Daysअंग्रेज़ीफ्रेंच
Interlude: Holidayअंग्रेज़ी
Paramore
इतावली
ग्रीक
डच
फ्रेंच
रूसी
स्पैनिश
Interlude: I'm Not Angry Anymoreअंग्रेज़ी
Paramore
इतावली
ग्रीक
जर्मन
डच
तुर्की
फ्रेंच
रूसी
लिथुआनियाई
स्पैनिश
Interlude: Moving Onअंग्रेज़ी
Paramore
इतावली
ग्रीक
जर्मन
डच #1 #2
तुर्की
फ्रेंच
रूसी
स्पैनिश
Just Like Meअंग्रेज़ीइतावली
डच
फ्रेंच
Last Hopeअंग्रेज़ी
Paramore
इतावली #1 #2
ग्रीक
डच
तुर्की
फ्रेंच #1 #2
रोमानियाई
सर्बियाई
स्पैनिश
हंगेरी
एस्पेरान्तो
Let The Flames Beginअंग्रेज़ी
Riot! (2007)
इतावली
ग्रीक
फ्रेंच #1 #2
रोमानियाई
सर्बियाई
स्पैनिश
स्वीडिश
हंगेरी
Let the flames begin outroअंग्रेज़ीइतावली
Long Distance Callअंग्रेज़ीइतावली
फ्रेंच
Looking Upअंग्रेज़ी
"Brand New Eyes" (2009)
इतावली
फ्रेंच
Love's Not A Competition (But I'm Winning)अंग्रेज़ीइतावली
ग्रीक
फ्रेंच
स्पैनिश
स्वीडिश
Miracleअंग्रेज़ी
Riot! (2007)
इतावली
डच
फ्रेंच
Miracle Outroअंग्रेज़ीइतावली #1 #2
डच
फ्रेंच
Misery businessअंग्रेज़ी
Riot! (2007)
इतावली #1 #2
ग्रीक
डच
पुर्तगाली
फ्रेंच #1 #2
सर्बियाई
स्पैनिश
स्वीडिश
हंगेरी #1 #2
Misguided Ghostsअंग्रेज़ी
Brand New Eyes (2009)
इतावली
ग्रीक
जर्मन
डच
पुर्तगाली
फ्रेंच #1 #2
सर्बियाई
स्पैनिश
एस्पेरान्तो
Monsterअंग्रेज़ी
Transformers: Dark of the Moon – The Album
इतावली
ग्रीक
डच
तुर्की
पुर्तगाली
फ्रेंच #1 #2
बेलारूसी
रूसी
रोमानियाई
सर्बियाई
स्पैनिश
स्वीडिश
हंगेरी
My Heartअंग्रेज़ी
All We Know Is Falling (2005)
अफ्रीकांस
अरबी
इतावली
ग्रीक
जर्मन
डच
तुर्की
फ्रेंच
रूसी
लिथुआनियाई
स्पैनिश
एस्पेरान्तो
My Heroअंग्रेज़ी
Riot! (2007)
फ्रेंच
स्पैनिश
My Number Oneअंग्रेज़ीग्रीक
डच
फ्रेंच
Native Tongueअंग्रेज़ी
Paramore
इतावली
डच
फ्रेंच
स्पैनिश
Never Let This Goअंग्रेज़ी
"All We Know Is Falling" (2005)
इतावली
जर्मन
डच
फ्रेंच
स्पैनिश
हंगेरी
No Friendअंग्रेज़ी
After Laughter
फ्रेंच
हंगेरी
Nowअंग्रेज़ी
Paramore
इतावली
क्रोएशियाई
ग्रीक
डच
तुर्की
फ्रेंच
रूसी
रोमानियाई
सर्बियाई #1 #2 #3
स्पैनिश
स्वीडिश
हंगेरी
Oh Starअंग्रेज़ी
"The Summer Tic" (2006)
इतावली
डच
फ्रेंच
हंगेरी
Part IIअंग्रेज़ी
Paramore
इतावली
डच
पुर्तगाली
फ्रेंच #1 #2
रूसी
स्पैनिश
Playing Godअंग्रेज़ी
Brand New Eyes (2009)
इतावली
ग्रीक
डच
तुर्की
पुर्तगाली
फ्रेंच #1 #2 #3
सर्बियाई
स्पैनिश
स्वीडिश
हंगेरी
Poolअंग्रेज़ी
After Laughter
इतावली
ग्रीक
तुर्की
फ्रेंच
स्पैनिश
हंगेरी
Pressureअंग्रेज़ी
All We Know Is Falling
इतावली
क्रोएशियाई
जापानी
डच
तुर्की
फ्रेंच
रोमानियाई
स्पैनिश
Proofअंग्रेज़ी
Paramore
इतावली
ग्रीक
जर्मन
डच
फ्रेंच #1 #2
रोमानियाई
स्पैनिश
स्वीडिश
हंगेरी
Renegadeअंग्रेज़ीइतावली
ग्रीक
डच
फ्रेंच
स्वीडिश
Rewindअंग्रेज़ी
B-Sides
इतावली
डच
फ्रेंच
स्पैनिश
Rose-Colored Boyअंग्रेज़ी
After Laughter
ग्रीक
तुर्की
फ्रेंच
स्पैनिश
स्वीडिश
हंगेरी
Stay Awayअंग्रेज़ीइतावली
डच
फ्रेंच
Still Into Youअंग्रेज़ी
Paramore
इतावली
ग्रीक
जर्मन
डच
तुर्की #1 #2
पुर्तगाली #1 #2
पोलिश
फ्रेंच
रूसी
रोमानियाई
सर्बियाई #1 #2
स्पैनिश
स्वीडिश
हंगेरी #1 #2 #3
Stop This Songअंग्रेज़ी
Riot!
इतावली
डच
फ्रेंच #1 #2
Stuck On Youअंग्रेज़ी
"The Summer Tic" (2006)
इतावली
चीनी
स्पैनिश
फ्रेंच
Sunday, Bloody Sundayअंग्रेज़ी
"Riot!" (2007)
तुर्की
पुर्तगाली
Swim In Silenceअंग्रेज़ी
Single
इतावली
डच
फ्रेंच
Teenagersअंग्रेज़ीइतावली
जर्मन
डच
फ्रेंच
Tell Me Howअंग्रेज़ी
After Laughter
इतावली
ग्रीक
फ्रेंच
रूसी
स्पैनिश
हंगेरी
Tell Me It's Okayअंग्रेज़ी
Paramore
इतावली
फ्रेंच
स्पैनिश
Temporary अंग्रेज़ी
"Riot!" (2007)
डच
फ्रेंच
That's What You Getअंग्रेज़ी
Riot! (2007)
अफ्रीकांस
इतावली
ग्रीक
डच
डेनिश
फ्रेंच
सर्बियाई
स्पैनिश
हंगेरी
The Only Exceptionअंग्रेज़ी
Brand New Eyes (2009)
इतावली #1 #2
ग्रीक #1 #2
चीनी
जर्मन
डच
डेनिश
तुर्की
पुर्तगाली
पोलिश
फ्रेंच #1 #2
रूसी
रोमानियाई
वेयतनामी
सर्बियाई
स्पैनिश #1 #2
स्वीडिश
हंगेरी
Throwing Punchesअंग्रेज़ीफ्रेंच
Told You Soअंग्रेज़ी
After Laughter
इतावली
फ्रेंच
स्पैनिश #1 #2
हंगेरी
Turn It Offअंग्रेज़ी
"Brand New Eyes" (2009)
इतावली #1 #2
ग्रीक
फ्रेंच
स्पैनिश
हंगेरी
Until Tomorrowअंग्रेज़ीइतावली
डच
तुर्की
फ्रेंच
Use somebodyअंग्रेज़ीफ्रेंच
We Are Brokenअंग्रेज़ी
Riot! (2007)
इतावली
क्रोएशियाई
डच
तुर्की
फ्रेंच #1 #2
स्पैनिश
When It Rainsअंग्रेज़ी
Riot! (2007)
इतावली #1 #2
ग्रीक
डच
तुर्की
फ्रेंच
स्पैनिश
Where The Lines Overlapअंग्रेज़ी
Brand New Eyes (2009)
इतावली
ग्रीक
डच
तुर्की
फ्रेंच #1 #2
Whoaअंग्रेज़ी
"All We Know Is Falling" (2005)
इतावली
क्रोएशियाई
फ्रेंच
स्पैनिश
You Ain't Woman Enoughअंग्रेज़ीइतावली
जर्मन
फ्रेंच
सर्बियाई
कमेन्ट
Guest    बुध, 11/03/2009 - 01:32

This Person got the name wrong its Paramore not Paramire.