Advertisements

Peppino Gagliardi के लिरिक्स

लिरिक्सअनुवादअनुरोध
Accanto a chiइतावलीvideo
T'amo e t'amerò
तुर्की
Che vuole questa musica staseraइतावलीvideo
Profumo di donna
अंग्रेज़ी #1 #2 #3 #4
ग्रीक #1 #2
जापानी
तुर्की #1 #2
फारसी
फ्रेंच
बोस्नियाई
रूसी
रोमानियाई #1 #2
स्पैनिश
Come le violeइतावलीvideo
Settembre
अंग्रेज़ी #1 #2
ग्रीक
जापानी
तुर्की
फ्रेंच
Come un ragazzinoइतावलीvideo
Settembre
तुर्की
Gocce di mareइतावलीvideoतुर्की
Innamorarmi di teइतावलीvideoअंग्रेज़ी
ग्रीक
स्पैनिश
La ballata dell'uomo in piùइतावलीvideo
Come le viole
अंग्रेज़ी
La Mia Poesiaइतावलीvideo
Storie D'Amore
Parlamiइतावलीvideo
Ragazzinaइतावलीvideoअंग्रेज़ी
तुर्की
Sempre sempreइतावलीvideoग्रीक
Settembreइतावलीvideoअंग्रेज़ी
ग्रीक
रोमानियाई
Storie d'amoreइतावलीvideo
Storie D'Amore (1990)
T'amo e t'ameròइतावलीvideoअंग्रेज़ी #1 #2 #3 #4
क्रोएशियाई
ग्रीक
फारसी
रोमानियाई
स्पैनिश
Ti amo cosìइतावलीअंग्रेज़ी
तुर्की
Un amore grandeइतावलीvideo
Un amore grande
अंग्रेज़ी
क्रोएशियाई
ग्रीक
Peppino Gagliardi also performedअनुवाद
Nicola Di Bari - Come le violeइतावली
Este es Nicola Di Bari (1972)
पुर्तगाली
स्पैनिश
Nicola Di Bari - Como violetas (Come le viole)स्पैनिशvideo
Este es Nicola Di Bari (1972)
Little Tony - T'amo e t'ameròइतावलीvideo
Un'ora con...
अंग्रेज़ी
ग्रीक
कमेन्ट