Advertisements

Phoenix के लिरिक्स

Phoenix
लिरिक्सअनुवादअनुरोध
1901अंग्रेज़ीग्रीक
तुर्की
लैटिन
Alone on Christmas Dayअंग्रेज़ीvideo
Andrii Popaरोमानियाईअंग्रेज़ी
Armisticeअंग्रेज़ीvideoतुर्की
Cânticlu a cucuveauăl’eiAromanianvideo
Cantofabule (1975)
अंग्रेज़ी
इतावली
कैटलन
पोलिश
रूसी
रोमानियाई
लिप्यंतरण
स्पैनिश
फ्रेंच
Dansul codrilorरोमानियाईvideoअंग्रेज़ी
फ्रेंच
रूसी
Delfinul, dulce dulful nostruरोमानियाईvideo
Cantafabule (1975)
अंग्रेज़ी
फ्रेंच
Everything is Everythingअंग्रेज़ीvideo
Alphabetical
पुर्तगाली
Fată verdeरोमानियाईvideo
SymPhoenix: Timişoara
अंग्रेज़ी #1 #2
इतावली
फ्रेंच
रूसी
सार्दिन्यन
स्पैनिश
हंगेरी
In umbra marelui ursरोमानियाईvideoअंग्रेज़ी
जापानी
फ्रेंच
Invocațieरोमानियाईvideoअंग्रेज़ी
फ्रेंच
Lisztomaniaअंग्रेज़ीvideo
Wolfgang Amadeus Phoenix
क्रोएशियाई
रूसी
Mica ţiganiadăरोमानियाईvideoअंग्रेज़ी
फ्रेंच
Mugur de fluierरोमानियाई
Mugur de fluier
अंग्रेज़ी
टोंगन
फ्रेंच
Muzică şi muzichieरोमानियाई
Mugur de fluier
अंग्रेज़ी
फ्रेंच
Nebunul cu ochii închişiरोमानियाईvideo
Phoenix
अंग्रेज़ी
फ्रेंच
रूसी
Negru Vodăरोमानियाईvideoअंग्रेज़ी
फ्रेंच
Norocul inoroguluiरोमानियाईvideoअंग्रेज़ी
फ्रेंच
Nuntaरोमानियाईvideo
Phoenix
अंग्रेज़ी #1 #2
इतावली
जापानी
फ्रेंच
रूसी
Ora-horaरोमानियाईvideoजापानी
Pavel Chinezu, leat 1479रोमानियाईvideoअंग्रेज़ी
हंगेरी
फ्रेंच
Romeअंग्रेज़ीvideoतुर्की
Strungaरोमानियाईvideo
Mugur de fluier (1974)
अंग्रेज़ी
फ्रेंच
स्पैनिश
Te întreb pe tine, soareरोमानियाई
Phoenix
फ्रेंच
Timișoaraरोमानियाईvideo
SymPhoenix/Timișoara
अंग्रेज़ी
फ्रेंच
Vremuriरोमानियाईअंग्रेज़ी
फ्रेंच
Zori de Ziरोमानियाई
Baba Novak
अंग्रेज़ी
कमेन्ट