मुहावरे

Idiomभाषासमतुल्यस्पष्टीकरण
风靡चीनी-
手足चीनी-
三思而行चीनी-
曇花一現चीनी-
心如刀割चीनी-
暮鼓晨钟चीनी-
百川归海चीनी22
一瞬चीनी65
世态炎凉चीनी-
风口浪尖चीनी-
梦中梦चीनी1
风云变色चीनी-
声嘶力竭चीनी2
翩若惊鸿चीनी2
海阔天空चीनी-
随波逐流चीनी3
气势如虹चीनी-
赴汤蹈火चीनी2
不三不四चीनी-
不知天高地厚चीनी-
秀色可餐चीनी2
蓄勢待發चीनी2
天馬行空चीनी5
全力以赴चीनी14
關鍵時刻चीनी2
天下沒有白吃的午餐चीनी21
路遙知馬力, 日久見人心चीनी19
一針見血चीनी40
命中要害चीनी40
不歸路चीनी7
一日之計在於晨चीनी26
堅持已見चीनी1
自知之明चीनी10
情人眼裏出西施चीनी29
以毒攻毒चीनी21
對天發誓चीनी25
萍水相逢चीनी-
自由自在चीनी-
一毛不拔चीनी-
風風雨雨चीनी-
東家長西家短चीनी-
長年累月चीनी-
青梅竹马चीनी-
不苟言笑चीनी-
海底撈針चीनी2
无出其右चीनी-
桀骜不驯चीनी-
班门弄斧चीनी1
笑里藏刀चीनी-
自知為自知, 不知為不知, 是知也.चीनी-
अंग्रेज़ी #1, #2
朝秦暮楚चीनी-
血浓于水चीनी30
江山易改,本性难移चीनी5
明日黃花चीनी-
人为财死,鸟为食亡。चीनी1
入鄉隨俗चीनी61
大人不计小人过चीनी1
言既出驷马难追चीनी1
飢不擇食, 饥不择食चीनी33
脫離險境चीनी6
酩酊大醉चीनी28
天荒地老चीनी-
时间就是金钱चीनी27
画蛇添足चीनी1
अंग्रेज़ी #1, #2, चीनी, जर्मन, स्पैनिश
半途而废चीनी-
可歌可泣चीनी-
談笑風生चीनी-
马马虎虎चीनी48
अंग्रेज़ी #1, #2, फ्रेंच
神龙摆尾चीनी-
修身、齐家、治国、平天下चीनी5
酒逢知己千杯少、話不投機半句多चीनी13
及時行樂/活在當下/把握每一天चीनी28
蒙主寵召चीनी116
駕鶴歸西चीनी116
陷入魔爪चीनी2
成事不足敗事有餘चीनी35
從頭到腳चीनी51
龍生龍,鳳生鳳,老鼠的兒子會打洞。चीनी77
虎父無犬子चीनी77
有其父必有其子चीनी77
遲到總比不到好चीनी27
輕而易舉चीनी83
垂手可得चीनी83
入境隨俗चीनी61
無知是福चीनी17
眼不見為淨चीनी40
熟能生巧चीनी13
一分耕耘,一分收穫चीनी49
食指大動चीनी20
活到老學到老चीनी15
三緘其口चीनी103
誇大其詞चीनी79
小題大作चीनी79
轉眼之間चीनी65
患難見真情चीनी28
充耳不聞चीनी16
置若罔聞चीनी16
木已成舟चीनी82
殺雞焉用牛刀चीनी9
一箭雙鵰चीनी44

Pages