Pindu - Feata perlu neali neali

Advertisements
मेसीडोनियाई/Romanization
A A

Feata perlu neali neali

Feată perlu neali neali
Mini plângu di-a ta vreari
Câ hiu diparti di tini
Ashteptu oara s-yini la mini
 
Feată perlu neali neali
Mini plângu di-a ta vreari
Câ hiu diparti di tini
Ashteptu oara s-yini la mini
 
Câtŭ ti voiŭ, câtŭ ti voiŭ, câtŭ voiŭ
Nu-ari aspuneari
Bana mea, more bana mea, bana mea
Io ts-u dau hari
 
Câtŭ ti voiŭ, câtŭ ti voiŭ, câtŭ voiŭ
Nu-ari aspuneari
Bana mea, bana mea, bana mea
Io ts-u dau hari
 
Voiŭ di pi budzâli a tali
Zboarâ cu limbâ di vreari
A tău suskirŭ vindicari
Ta s-aflâ arâñili a meali
 
Voiŭ di pi budzâli a tali
Zboarâ cu limbâ di vreari
A tău suskirŭ vindicari
Ta s-aflâ arâñili a meali
 
Câtŭ ti voiŭ, câtŭ ti voiŭ, câtŭ voiŭ
Nu-ari aspuneari
Bana mea, more bana mea, bana mea
Io ts-u dau hari
 
Câtŭ ti voiŭ, câtŭ ti voiŭ, câtŭ voiŭ
Nu-ari aspuneari
Bana mea, bana mea, bana mea
Io ts-u dau hari
 
Voiŭ tu a tău suflitu mari
S-mi kerŭ fârâ niturnari
S-aflu unâ lumi noauâ
Bunâ , mplinâ di harauă
 
Voiŭ tu a tău suflitu mari
S-mi kerŭ fârâ niturnari
S-aflu unâ lumi noauâ
Bunâ , mplinâ di harauă
 
Câtŭ ti voiŭ, câtŭ ti voiŭ, câtŭ voiŭ
Nu-ari aspuneari
Bana mea, more bana mea, bana mea
Io ts-u dau hari
 
Câtŭ ti voiŭ, câtŭ ti voiŭ, câtŭ voiŭ
Nu-ari aspuneari
Bana mea, bana mea, bana mea
Io ts-u dau hari
 
Feată perlu neali neali
Mini plângu di-a ta vreari
Câ hiu diparti di tini
Ashteptu oara s-yini la mini
 
Câtŭ ti voiŭ, câtŭ ti voiŭ, câtŭ voiŭ
Nu-ari aspuneari
Bana mea, more bana mea, bana mea
Io ts-u dau hari
 
Mălina LățeaMălina Lățea द्वारा सोम, 11/11/2019 - 23:33 को जमा किया गया
धन्यवाद!

 

Advertisements
Video
कृपया "Feata perlu neali ..." का अनुवाद करने में सहायता करें
कमेन्ट