Advertisements

Pindu के लिरिक्स

लिरिक्सअनुवादअनुरोध
Alargu hiu di tiniAromanianvideoरूसी
रोमानियाई
Ascultatz voi gioni armanji un canticAromanianvideo
Bana di ficiorAromanianvideoअंग्रेज़ी
रूसी
रोमानियाई
Dor di gura taAromanianvideoअंग्रेज़ी
इतावली
रूसी
रोमानियाई
फ्रेंच
Feata perlu neali nealiमेसीडोनियाईvideoरोमानियाई
Hai armânjiAromanianvideo
Du-mi la fântânâ
अंग्रेज़ी
रोमानियाई
हंगेरी
Hai mută caplu, ArmâneAromanianvideoअंग्रेज़ी
रूसी
रोमानियाई
फ्रेंच
Haidi featãAromanianvideoअंग्रेज़ी
रूसी
रोमानियाई
Haidi iasi înveastaAromanianvideoअंग्रेज़ी
रूसी
रोमानियाई
लिप्यंतरण
स्पैनिश
फ्रेंच
Haidi, more, pi atsea dzeanãAromanianvideoअंग्रेज़ी
रूसी
रोमानियाई
लिप्यंतरण
फ्रेंच
IțaAromanianvideoअंग्रेज़ी
पुर्तगाली
रूसी
रोमानियाई
La CaliviAromanianvideoअंग्रेज़ी
इतावली
रूसी
रोमानियाई
La valea di IaninaAromanianरोमानियाई
Lãi tiner picurareAromanianvideoअंग्रेज़ी
रूसी
रोमानियाई
Nu pot s-agarsescuAromanianvideoरोमानियाई
Spunu-nji feata njica dzancaAromanianvideoअंग्रेज़ी
इतावली
रूसी
रोमानियाई
स्पैनिश
Tea'u vruta cum ishi plãndziAromanianvideoअंग्रेज़ी
रूसी
रोमानियाई
स्पैनिश
फ्रेंच
Ti un lai dorAromanianvideoअंग्रेज़ी
रूसी
रोमानियाई
फ्रेंच
Un trandafir creashti la firida meaAromanianvideoअंग्रेज़ी
इतावली
रूसी
रोमानियाई
लिप्यंतरण
स्पैनिश
Va'nj dau bana tutãAromanianvideoअंग्रेज़ी
इतावली
रूसी
रोमानियाई #1 #2
सर्बियाई
फ्रेंच
Voi armani macidoneaniAromanianvideoरोमानियाई
Pindu featuring lyricsअनुवाद
Gigi Sima - Alargu, alarguAromanianvideo
Volumul 24
Hrista Lupci - Armani cu ghiniAromanianvideo
Gigi Sima - Hai armâniAromanianvideo
Volumul 25
Gigi Sima - Tu ochi a tăiAromanianvideo
Volumul 26
कमेन्ट