कृपया "Dh’èirich Mi Moch Madainn Cheòthar" का अनुवाद करने में सहायता करें

Gaelic (Scottish Gaelic)
A A

Dh’èirich Mi Moch Madainn Cheòthar

Dh’èirich mi moch madainn cheòthar,
hù gurie hùm ò,
’s shuidh mi air a chnocan bhòidheach.
Hì rim i call éile
Hù a hò hì rì
Eu ruibh i a hò
Hù gurie hùm ò
 
Thàinig mo leannan ’nam chòmhdhail,
bhuail sinn air a’ chòmhradh ghòrach.
 
Cha d’ thàinig e nuair bu chòir dhà,
tiota beag mun d’ rinn mi ’m pòsadh.
 
Ri mac a’ bhodachain bhrònaich,
nach tug crios, neo brèid, neo bròg dhomh.
 
Nach tug an stìom is i bu chòir dhomh,
mhic an fhir o ’n charra sgiathach,
 
’S eilean mòr nan eun fiadhaich,
bheirinn fhèin mo bhòid ’s mo bhriathran.
 
Mionnan ged do chùmte sgian rium,
gur h-ann dut a thug mi ’n ciad ghaol.
 
जमा करने वाले के कमेंट:

Every verse mirrors the first one, i.e. the italicised parts repeat in the same fashion on every verse.

"Dh’èirich Mi Moch Madainn Cheòthar" के अन्य अनुवाद
कमेन्ट