సామజవరగమన’ సాంగ్ (Samajavaragamana) (अंग्रेज़ी में अनुवाद)

Advertisements

సామజవరగమన’ సాంగ్ (Samajavaragamana)

నీ కాళ్లను పట్టుకుని వదలనన్నవి చూడే నా కళ్లు
ఆ చూపులనల్లా తొక్కుకు వెళ్లకు దయలేదా అసలు (2 సార్లు)
 
నీ కాళ్లను పట్టుకుని వదలనన్నవి చూడే నా కళ్లు
ఆ చూపులనల్లా తొక్కుకు వెళ్లకు దయలేదా అసలు
 
నీ కళ్లకు కావలి కాస్తయే కాటుకలా నా కలలు
నువ్వు నులుముతుంటే ఎర్రగ కంది చిందేనే సెగలు
 
నా ఊపిరి గాలికి ఉయ్యాలలూగుతు ఉంటే ముంగురులు
నువ్వు నెట్టేస్తే ఎలా నిట్టూర్చవటే నిష్టూరపు విలవిలలు
 
సామజవరగమన.. నిను చూసి ఆగ గలనా
మనసు మీద వయసుకున్న అదుపు చెప్ప తగున (2)
 
నీ కాళ్లను పట్టుకుని వదలనన్నవి చూడే నా కళ్లు
ఆ చూపులనల్లా తొక్కుకు వెళ్లకు దయలేదా అసలు
 
చరణం
మల్లెల మాసమా.. మంజుల హాసమా..
ప్రతి మలుపులోన ఎదురుపడిన వెన్నెల వనమా..
 
విరిసిన పించెమా.. విరుల ప్రపంచమా..
ఎన్నెన్ని వన్నె చిన్నెలంటె ఎన్నగ వశమా..
 
అరె, నా గాలే తగిలినా.. నా నీడే తరిమినా..
ఉలకవా.. పలకవా.. భామా..
 
ఎంతో బ్రతిమాలినా.. ఇంతేనా అంగనా..
మదిని మీటు మధురమైన మనవిని వినుమా..
 
సామజవరగమన.. నిను చూసి ఆగ గలనా
మనసు మీద వయసుకున్న అదుపు చెప్ప తగున (2)
 
నీ కాళ్లను పట్టుకుని వదలనన్నవి చూడే నా కళ్లు
ఆ చూపులనల్లా తొక్కుకు వెళ్లకు దయలేదా అసలు
 
snehab bhattacharjeeesnehab bhattacharjeee द्वारा शनि, 28/09/2019 - 13:05 को जमा किया गया
आख़िरी बार बुध, 13/11/2019 - 09:34 को FaryFary द्वारा संपादित
अंग्रेज़ी में अनुवादअंग्रेज़ी
Align paragraphs
A A

Samajavaragamana

They don't want to leave your feet
said the eyes of mine
Don't crush those by walking on them
Don't you have the least pity by doing so
They don't want to leave your feet
said the eyes of mine
Don't crush those by walking on them
Don't you have the least pity by doing so
Will be guarding at your feet
as a Kohl by my dreams
If you are rubbing ur eyes, those will turn red
and gushes the heat
By the breeze of mine, they are swinging in the swing
which are your curly hair
If you push me back, I will get exhausted and
scream in that exhaustion
Samajavaragamana...
Can I stop even after seeing you
The control of age on the heart feelings
am I able to explain it?
Samajavaragamana...
Can I stop even after seeing you
The control of age on the heart feelings
am I able to explain it?
They don't want to leave your feet
said the eyes of mine
Don't crush those by walking on them
Don't you have the least pity by doing so
Is it the season of flowering? Or,
Is it the lovely smile of the girl? Or,
Is it the one I came across in every turn
as a full moon in the woods?
Are you the peacock who fanned out the feathers?
Are you the world of all the blossoms?
If you are so much beauty,
How am I able to count all those?
Hey, even my breathe touches you or
even if my shadow follows you!!
Won't you respond to me or talk to me!! ...Hey... woman
Even if I have pleaded you so much
is this what I get, Hey goddess of Love
You are the sweetest stroke which struck my heart violin
and please listen to my request
Samajavaragamana...
Can I stop even after seeing you?
The control of age on the heart feelings
am I able to explain it?
Samajavaragamana...
Can I stop even after seeing you
The control of age on the heart feelings
am I able to explain it?
They don't want to leave your feet
said by the eyes of mine
Don't crush those by walking on them
Don't you have the least pity by doing so
Will be guarding at your feet
as a Kohl by my dreams
If you are rubbing ur eyes, those will turn red
and gushes the heat
 
MounikaSweetieMounikaSweetie द्वारा सोम, 30/09/2019 - 10:10 को जमा किया गया
snehab bhattacharjeeesnehab bhattacharjeee के अनुरोध के जवाब में जोड़ा गया
लेखक के कमेन्ट:

Its been a pleasure translating it

"సామజవరగమన’ సాంగ్ ..." के अन्य अनुवाद
अंग्रेज़ी MounikaSweetie
कमेन्ट
snehab bhattacharjeeesnehab bhattacharjeee    सोम, 30/09/2019 - 13:19

MounikaSweetie, thank you soooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo much thank you Teeth smile

MounikaSweetieMounikaSweetie    मंगल, 01/10/2019 - 14:55

Editing this from wrong means
Samajavaragamana really meant a "elephant like walking person" in sanskrit
samaja="elephant" vara="like" gamana="a person walking"
So Samajavaragamana is in Indholam Raga in Carnatic music.

Sorry for my ignorance

nir1983nir1983    रवि, 06/10/2019 - 14:23

I was about to type about this carnatic music. My mom used to sing this song as she and my grandfather are trained in carnatic music. I was expecting this song, but it was completely some other song. But Sid has rocked it as always with his voice.