Sergio Endrigo के लिरिक्स

लिरिक्सअनुवादअनुरोध
1947इतावलीक्रोएशियाई
ग्रीक
जर्मन
तुर्की
पोलिश
फ्रेंच
रोमानियाई
A mio favoreइतावलीअंग्रेज़ी
क्रोएशियाई
जर्मन
तुर्की
फ्रेंच
रोमानियाई
Adesso sìइतावलीअंग्रेज़ी
क्रोएशियाई
ग्रीक
जर्मन
तुर्की
रोमानियाई
Altre emozioniइतावली
"Altre Emozioni" (2003)
क्रोएशियाई
जर्मन
फ्रेंच
Amiamociइतावली
...e noi amiamoci
क्रोएशियाई
तुर्की
Anch'io ti ricorderòइतावलीअंग्रेज़ी
क्रोएशियाई
तुर्की
Angiolinaइतावलीजर्मन
फ्रेंच
Annamariaइतावली
Nelle mie notti
अंग्रेज़ी
क्रोएशियाई
ग्रीक
जर्मन
तुर्की
फ्रेंच
Aria di neveइतावली
1962
अंग्रेज़ी
क्रोएशियाई
जर्मन
तुर्की
रोमानियाई
Basta cosìइतावलीक्रोएशियाई
तुर्की
Bolle di saponeइतावलीजर्मन
Camminando e cantandoइतावलीक्रोएशियाई
तुर्की
रूसी
Canta Pierrotइतावलीक्रोएशियाई
जर्मन
तुर्की
पोलिश
रोमानियाई
Canzone per teइतावलीVenetan
अंग्रेज़ी #1 #2
क्रोएशियाई
ग्रीक
तुर्की
फ्रेंच
रूसी
रोमानियाई #1 #2
हंगेरी
CeciliaVenetanअंग्रेज़ी
क्रोएशियाई
जर्मन
रूसी
Chi seiइतावलीक्रोएशियाई
जर्मन
तुर्की
Chiedi al tuo cuoreइतावलीक्रोएशियाई
जर्मन
तुर्की
Ci vuole un fioreइतावलीअंग्रेज़ी
क्रोएशियाई
ग्रीक
जर्मन
तुर्की
पोलिश
रोमानियाई
Ciao poetaइतावलीजर्मन
Come stasera maiइतावलीक्रोएशियाई
जर्मन
तुर्की
Da quando ero bambinoइतावली
La voce dell' uomo 1974
क्रोएशियाई
ग्रीक
तुर्की
Dall'Americaइतावलीफ्रेंच
Devi ricordarइतावलीक्रोएशियाई
तुर्की
Dimmi la veritàइतावलीअंग्रेज़ी
क्रोएशियाई
तुर्की
रूसी
रोमानियाई
E allora balliamoइतावली
Nelle mie notti
क्रोएशियाई
ग्रीक
तुर्की
E così siaइतावली
Nelle mie notti
ग्रीक
Elisa Elisaइतावलीअंग्रेज़ी
क्रोएशियाई
ग्रीक
Era d'estateइतावलीअंग्रेज़ी
क्रोएशियाई
ग्रीक
तुर्की
पोलिश
फ्रेंच
रोमानियाई
Fare festaइतावली
Canzoni per te
ग्रीक
Fioriइतावली
Il giardino di Giovanni - 1988
क्रोएशियाई
Forse penso anch'io a teइतावलीक्रोएशियाई
Girotondo intorno al mondoइतावलीक्रोएशियाई
जर्मन
तुर्की
फ्रेंच
I barbariइतावलीजर्मन
I principi in vacanzaइतावलीक्रोएशियाई
I tuoi vent'anniइतावलीअंग्रेज़ी
क्रोएशियाई
ग्रीक
तुर्की
Il dolce paeseइतावलीक्रोएशियाई
जर्मन
तुर्की
रोमानियाई
Il giardino di Giovanniइतावली
Il giardino di Giovanni
क्रोएशियाई
तुर्की
Il pappagalloइतावली
Il primo bicchiere di vinoइतावली
I 45 giri
अंग्रेज़ी
क्रोएशियाई
जर्मन
तुर्की
फ्रेंच
Il soldato di Napoleoneइतावली
1962
क्रोएशियाई
Il treno che viene dal sudइतावलीक्रोएशियाई
जर्मन
तुर्की
फ्रेंच
रोमानियाई
Io che amo solo teइतावलीअंग्रेज़ी
क्रोएशियाई
ग्रीक
तुर्की
फ्रेंच
रूसी #1 #2
रोमानियाई
स्पैनिश
Io e la mia chitarraइतावलीक्रोएशियाई
Kud plovi ovaj brodक्रोएशियाईअंग्रेज़ी
जापानी
तुर्की
पोलिश
सर्बियाई
L'affittacamereइतावलीक्रोएशियाई
L'arca di Noèइतावलीक्रोएशियाई
ग्रीक
जर्मन
तुर्की
फ्रेंच
बल्गेरियाई
हंगेरी
L'ultimo romanticoइतावलीग्रीक
La ballata dell'exइतावली
La Borghesinaइतावली
Donna Mal D'Africa
अंग्रेज़ी
क्रोएशियाई
तुर्की
रूसी
La brava genteइतावली
1962
क्रोएशियाई
तुर्की
La casaइतावली
La Casa
अंग्रेज़ी
क्रोएशियाई
ग्रीक
तुर्की
पुर्तगाली
पोलिश
फ्रेंच
हंगेरी
La colombaइतावलीक्रोएशियाई
तुर्की
La dolce estateइतावलीक्रोएशियाई
जर्मन
तुर्की
La donna del Sudइतावलीक्रोएशियाई
La guerraइतावली
1963
क्रोएशियाई
La periferiaइतावली
1962
अंग्रेज़ी
क्रोएशियाई
ग्रीक
तुर्की
La prima compagniaइतावलीअंग्रेज़ी
क्रोएशियाई
ग्रीक
तुर्की
La rosa biancaइतावलीअंग्रेज़ी #1 #2
क्रोएशियाई #1 #2
ग्रीक
तुर्की
फ्रेंच
रूसी
स्पैनिश
La voce dell'uomoइतावली
La voce dell'uomo (1974)
क्रोएशियाई
ग्रीक
Le paroleइतावली
Ci vuole un fiore
अंग्रेज़ी
क्रोएशियाई
Le parole dell’addioइतावलीक्रोएशियाई
Le ragazzeइतावली
E allora balliamo - 1986
क्रोएशियाई
Ljubicaफ्रेंचरूसी
Lontano dagli occhiइतावली
Lontano dagli occhi/San Firmino
अंग्रेज़ी #1 #2
क्रोएशियाई
ग्रीक
जापानी
तुर्की
पुर्तगाली #1 #2
फ्रेंच
रोमानियाई
हंगेरी
Ma dico ancora parole d'amoreइतावलीक्रोएशियाई
तुर्की
फ्रेंच
Mani bucateइतावली
Dimmi la verità
अंग्रेज़ी
क्रोएशियाई
ग्रीक
तुर्की
रूसी
Marianneइतावली
Eurovision Song Contest 1968
अंग्रेज़ी
क्रोएशियाई
जर्मन
फ्रेंच
रूसी
रोमानियाई
Nelle mie nottiइतावलीअंग्रेज़ी
क्रोएशियाई
ग्रीक
Non sono le pietre colorateइतावली
Nelle mie notti
ग्रीक
Ofeliaइतावलीक्रोएशियाई
Ora che saiइतावलीअंग्रेज़ी
क्रोएशियाई
तुर्की
रोमानियाई
Pandoraइतावली
Mari del sud (1982)
ग्रीक
Perchéइतावलीअंग्रेज़ी
क्रोएशियाई
तुर्की
Perché non dormi fratelloइतावलीक्रोएशियाई
Quando Tu Suonavi Chopinइतावली
Questo amore per sempreइतावलीक्रोएशियाई
Se le cose stanno cosìइतावलीअंग्रेज़ी
क्रोएशियाई
ग्रीक
तुर्की
फ्रेंच
रोमानियाई
हंगेरी
Siamo artisti di varietàइतावली
Nelle mie notti
ग्रीक
Sophiaइतावलीक्रोएशियाई
Spiaggia liberaइतावली
Nelle mie notti
ग्रीक
Teresaइतावलीअंग्रेज़ी
क्रोएशियाई
ग्रीक
तुर्की
रूसी
रोमानियाई
स्पैनिश
Triesteइतावली
e noi amiamoci
अंग्रेज़ी
तुर्की
स्पैनिश
Un giorno, un giorno come un altroइतावलीक्रोएशियाई
Vecchia baleraइतावली
1962
अंग्रेज़ी
क्रोएशियाई
तुर्की
Venereअंग्रेज़ी, इतावलीजर्मन
फ्रेंच
Via Broletto 34इतावलीअंग्रेज़ी
क्रोएशियाई
ग्रीक
Viva Madalenaइतावली
Nelle mie n
क्रोएशियाई
ग्रीक
कमेन्ट