Song Lyrics

Sorted by
आर्टिस्टगानाभाषाभाषाएँअनुवाद
EggPlantEgg浪流連 (Long lui lian)  Taiwanese HokkienTaiwanese Hokkien
  → अंग्रेज़ी
1 अनुवाद
अंग्रेज़ी
EggPlantEgg 浪子回頭 (Long ji hue thau)  Taiwanese HokkienTaiwanese Hokkien
  → अंग्रेज़ी
1 अनुवाद
अंग्रेज़ी
Jody Chiang家後 (Ke au)  Taiwanese HokkienTaiwanese Hokkien
  → अंग्रेज़ी
  → चीनी
  → फ्रेंच
  → लिप्यंतरण
4 अनुवाद
अंग्रेज़ी
चीनी
फ्रेंच
लिप्यंतरण
+3
Waa Wei你啊你啊 (Nǐ a nǐ a)  चीनी, Taiwanese Hokkienचीनी, Taiwanese Hokkien
  → अंग्रेज़ी
1 अनुवाद
अंग्रेज़ी
Huang Fei追追追 (Tui tui tui)  Taiwanese HokkienTaiwanese Hokkien
Karen Mok爱情 (Ài qíng)  चीनी, Taiwanese Hokkienचीनी, Taiwanese Hokkien
  → अंग्रेज़ी
  → लिप्यंतरण
2 अनुवाद
अंग्रेज़ी
लिप्यंतरण
Chyi Chin港都夜雨 (Kang too yia yue)  Taiwanese HokkienTaiwanese Hokkien
  → अंग्रेज़ी
1 अनुवाद
अंग्रेज़ी
Crowd Lu明仔載 (Bin a tsai)  Taiwanese HokkienTaiwanese Hokkien
  → अंग्रेज़ी
  → पोलिश
2 अनुवाद
अंग्रेज़ी
पोलिश
Teresa Teng望春風 (Bang tshun hong)   Taiwanese HokkienTaiwanese Hokkien
  → अंग्रेज़ी
  → पोलिश
  → लिप्यंतरण
3 अनुवाद
अंग्रेज़ी
पोलिश
लिप्यंतरण
+2
Harlem Yu酒矸倘賣嘸 (Jiu Gan Tang Mai Wu)  चीनी, Taiwanese Hokkienचीनी, Taiwanese Hokkien
Chan Ya-wen漂浪的海沙 (Phiau long e hai sua)  Taiwanese HokkienTaiwanese Hokkien
Yeh Chi-Tien愛拼才會赢 (Ai phing tsiah yei yen)  Taiwanese HokkienTaiwanese Hokkien
  → अंग्रेज़ी
1 अनुवाद
अंग्रेज़ी
Jacky Wu真心換絕情 (Tsin sim uann tsuat tsing)  Taiwanese HokkienTaiwanese Hokkien
Shen Wen Cheng男兒的心聲 (Lam ji ei sim siann)  Taiwanese HokkienTaiwanese Hokkien
  → लिप्यंतरण
1 अनुवाद
लिप्यंतरण
Hong Bai-Hui阮的伊 (Guan ei yi)  Taiwanese HokkienTaiwanese Hokkien
  → चीनी
  → लिप्यंतरण
2 अनुवाद
चीनी
लिप्यंतरण
Fong Fei-Fei四季紅 (Su kui hong)  Taiwanese HokkienTaiwanese Hokkien
  → लिप्यंतरण
1 अनुवाद
लिप्यंतरण
Yuan Xiao-Di嘸通做歹子 (Mn thang tso phainn gann)  Taiwanese HokkienTaiwanese Hokkien
  → लिप्यंतरण
1 अनुवाद
लिप्यंतरण
Jody Chiang風吹風吹 (Hong tshue hong tshue)  Taiwanese HokkienTaiwanese Hokkien
  → अंग्रेज़ी
  → चीनी
  → लिप्यंतरण
3 अनुवाद
अंग्रेज़ी
चीनी
लिप्यंतरण
+2
Zhang Rong Rong咖啡 (Ka pi)  Taiwanese HokkienTaiwanese Hokkien
Teresa Teng燒肉粽 (Sio bah tsang)  Taiwanese HokkienTaiwanese Hokkien
  → अंग्रेज़ी
1 अनुवाद
अंग्रेज़ी
Crowd Lu魚仔 (He ya)  चीनी, Taiwanese Hokkienचीनी, Taiwanese Hokkien
  → अंग्रेज़ी
1 अनुवाद
अंग्रेज़ी
Teresa Teng雨夜花 (Wu yia hue)  Taiwanese HokkienTaiwanese Hokkien
  → अंग्रेज़ी
  → थाई
  → लिप्यंतरण
3 अनुवाद
अंग्रेज़ी
थाई
लिप्यंतरण
+2
Jody Chiang遠走高飛 (Wan tsau ko fue)  Taiwanese HokkienTaiwanese Hokkien
  → अंग्रेज़ी
  → चीनी
  → लिप्यंतरण
3 अनुवाद
अंग्रेज़ी
चीनी
लिप्यंतरण
+2
Chris Hungㄧ生為你醉 (Yi sing ui li tsui)  Taiwanese HokkienTaiwanese Hokkien
  → लिप्यंतरण
1 अनुवाद
लिप्यंतरण
Julie Su 花若離枝 (Hue na li ki)  Taiwanese HokkienTaiwanese Hokkien
  → अंग्रेज़ी
  → चीनी
  → लिप्यंतरण
3 अनुवाद
अंग्रेज़ी
चीनी
लिप्यंतरण
+2
Jay ChouMine Mine  चीनी, अंग्रेज़ी, Taiwanese Hokkienचीनी, अंग्रेज़ी, Taiwanese Hokkien
Nine One One再會中港路 (Tsai hue tiong kang loo)  Taiwanese HokkienTaiwanese Hokkien
Chris Hung今生為你我願意 (Kim senn yui li gua guan yi)  Taiwanese HokkienTaiwanese Hokkien
  → लिप्यंतरण
1 अनुवाद
लिप्यंतरण
Joey Chiang露螺 (Lo le) [Snails]  Taiwanese HokkienTaiwanese Hokkien
Chen Mao-Feng鴛鴦 (Wuan yiunn)  Taiwanese HokkienTaiwanese Hokkien
  → लिप्यंतरण
1 अनुवाद
लिप्यंतरण
Jason Wang腳印 (Kioh in)  Taiwanese HokkienTaiwanese Hokkien
  → लिप्यंतरण
1 अनुवाद
लिप्यंतरण
Sasha Li逗陣的 (Dau tin ae)  Taiwanese HokkienTaiwanese Hokkien
Hong Bai-Hui弱者不是阮的名 (riok-tsia puh si gun e mia)  Taiwanese HokkienTaiwanese Hokkien
Michelle Pan純情青春夢 (Sun tsing tshing tshun bang)  Taiwanese HokkienTaiwanese Hokkien
  → अंग्रेज़ी
  → लिप्यंतरण
2 अनुवाद
अंग्रेज़ी
लिप्यंतरण
Andy Lau世界第一等 (Se kai te it tien)  Taiwanese HokkienTaiwanese Hokkien
  → अंग्रेज़ी
  → लिप्यंतरण
2 अनुवाद
अंग्रेज़ी
लिप्यंतरण
Jody Chiang當時袂嫁 (Tang si be ke)  Taiwanese HokkienTaiwanese Hokkien
  → अंग्रेज़ी
  → चीनी
  → लिप्यंतरण
3 अनुवाद
अंग्रेज़ी
चीनी
लिप्यंतरण
+2
Ric Jan愛沒遺憾 (Ai but wui ham)  Taiwanese HokkienTaiwanese Hokkien
  → लिप्यंतरण
1 अनुवाद
लिप्यंतरण
Chen Lei歡喜就好 (Huann hi tiu ho)  Taiwanese HokkienTaiwanese Hokkien
  → अंग्रेज़ी
  → चीनी
  → लिप्यंतरण
3 अनुवाद
अंग्रेज़ी
चीनी
लिप्यंतरण
+2
Yuan Xiao-Di人生啊人生 (Jin sing ah jin sing)  Taiwanese HokkienTaiwanese Hokkien
Silent Hell海嘯 (Tsunami)  चीनी, Taiwanese Hokkienचीनी, Taiwanese Hokkien
  → अंग्रेज़ी
  → पुर्तगाली
2 अनुवाद
अंग्रेज़ी
पुर्तगाली
Huang Pin-Yuan白鷺鷥 (Peh linn si)  Taiwanese HokkienTaiwanese Hokkien
  → चीनी
  → लिप्यंतरण
2 अनुवाद
चीनी
लिप्यंतरण
Yoyo Qiao招弟 (Tsio di)  Taiwanese HokkienTaiwanese Hokkien
Chen Lei台灣話 (tâi-uân uē)  Taiwanese HokkienTaiwanese Hokkien
  → अंग्रेज़ी
  → चीनी
  → लिप्यंतरण
3 अनुवाद
अंग्रेज़ी
चीनी
लिप्यंतरण
+2
Fong Fei-Fei河邊春夢 (Ho pinn tshun bang)  Taiwanese HokkienTaiwanese Hokkien
  → चीनी
  → लिप्यंतरण
2 अनुवाद
चीनी
लिप्यंतरण
Liu Lingling一人一半感情袜散 (Medley)  Taiwanese HokkienTaiwanese Hokkien
  → अंग्रेज़ी
1 अनुवाद
अंग्रेज़ी
Yeh Chi-Tien十五暝的月台 (Tsap goo mi ei guat tai)  Taiwanese HokkienTaiwanese Hokkien
  → अंग्रेज़ी
  → चीनी
  → लिप्यंतरण
3 अनुवाद
अंग्रेज़ी
चीनी
लिप्यंतरण
+2
Jody Chiang繁華攏是夢 (Huan hua long si bang)  Taiwanese HokkienTaiwanese Hokkien
  → अंग्रेज़ी
  → चीनी
  → लिप्यंतरण
3 अनुवाद
अंग्रेज़ी
चीनी
लिप्यंतरण
+2
Joey Chiang不得已 (But tik yi)  Taiwanese HokkienTaiwanese Hokkien
Chris Hung一支小雨傘 (Tsit ki sio hoo suann)  Taiwanese HokkienTaiwanese Hokkien
Christine Hsu天頂的月娘啊 (Thinn ting ei gueh niu ah)  Taiwanese HokkienTaiwanese Hokkien
Chen Mao-Feng兄弟 (Hiann ti)  Taiwanese HokkienTaiwanese Hokkien
  → लिप्यंतरण
1 अनुवाद
लिप्यंतरण
Chan Ya-wen人生公路 (Jin sing kong loo)  Taiwanese HokkienTaiwanese Hokkien
Jody Chiang藝界人生 (Ge kai jin sing)  Taiwanese HokkienTaiwanese Hokkien
  → अंग्रेज़ी
1 अनुवाद
अंग्रेज़ी
Huang Yee-ling無字的情批 (Bô Jī ê Tsîng-phue)  Taiwanese HokkienTaiwanese Hokkien
  → अंग्रेज़ी
  → लिप्यंतरण
2 अनुवाद
अंग्रेज़ी
लिप्यंतरण
Yeh Chi-Tien免飲人先醉 (Bian lim lang sing tsui)  Taiwanese HokkienTaiwanese Hokkien
Jody Chiang七老八十 (Tshit lau peh tsap)  Taiwanese HokkienTaiwanese Hokkien
  → अंग्रेज़ी
  → चीनी
  → लिप्यंतरण
3 अनुवाद
अंग्रेज़ी
चीनी
लिप्यंतरण
+2
Ric Jan風雨聲 (Hong yu siann)  Taiwanese HokkienTaiwanese Hokkien
Chan Ya-wen罔市仔 (Bong tshi a)  Taiwanese HokkienTaiwanese Hokkien
Nine One One妳不愛我 (Li put ai gua)  Taiwanese HokkienTaiwanese Hokkien
  → अंग्रेज़ी
1 अनुवाद
अंग्रेज़ी
Yuan Xiao-Di情願 (Tsing guan)  Taiwanese HokkienTaiwanese Hokkien
Lin Yu-Ying酒國艷花 (Tsiu kok yan hue)  Taiwanese HokkienTaiwanese Hokkien
  → चीनी
1 अनुवाद
चीनी
Jay Chou好久不見 (Hǎo jiǔ bù jiàn) [Long Time No See]  चीनी, Taiwanese Hokkienचीनी, Taiwanese Hokkien
Pai Bing-bing來去花蓮 (Lai khi hua lian)  Taiwanese HokkienTaiwanese Hokkien
Jody Chiang歹逗陣 (Phainn dau tin)  Taiwanese HokkienTaiwanese Hokkien
  → अंग्रेज़ी
  → चीनी
2 अनुवाद
अंग्रेज़ी
चीनी
Jody Chiang落雨聲 (Loh hoo siann)  Taiwanese HokkienTaiwanese Hokkien
  → अंग्रेज़ी
  → चीनी
  → लिप्यंतरण
3 अनुवाद
अंग्रेज़ी
चीनी
लिप्यंतरण
+2
Jody Chiang甲你攬牢牢 (Kah li lam tiau tiau)  Taiwanese HokkienTaiwanese Hokkien
  → अंग्रेज़ी
  → चीनी
  → लिप्यंतरण
3 अनुवाद
अंग्रेज़ी
चीनी
लिप्यंतरण
+2
Chen Fen Lan孤女的願望 (Koo lu ei guan bong)  Taiwanese HokkienTaiwanese Hokkien
Jason Wang慣習 (Kuan sip)  Taiwanese HokkienTaiwanese Hokkien
  → लिप्यंतरण
1 अनुवाद
लिप्यंतरण
Yeh Chi-Tien寶島曼波 (Po to ban pho)  Taiwanese HokkienTaiwanese Hokkien
Yuan Xiao-Di阿郎 (A long)  Taiwanese HokkienTaiwanese Hokkien
Chan Ya-wen山伯英台 (San phik Ling tai)  Taiwanese HokkienTaiwanese Hokkien
Chthonic (band)皇軍 (Hong Kun) [TAKAO]  Taiwanese HokkienTaiwanese Hokkien
  → अंग्रेज़ी
1 अनुवाद
अंग्रेज़ी
Yeh Chi-Tien情淚  Taiwanese HokkienTaiwanese Hokkien
  → अंग्रेज़ी
1 अनुवाद
अंग्रेज़ी
Chen Lei上美ㄟ一首歌 (siōng suí ê tsi̍t siú kua)  Taiwanese HokkienTaiwanese Hokkien
  → अंग्रेज़ी
  → चीनी
  → लिप्यंतरण
3 अनुवाद
अंग्रेज़ी
चीनी
लिप्यंतरण
+2
Sasha Li想你 (Siunn li)  Taiwanese HokkienTaiwanese Hokkien
Daniel Lo郎啊 (Long ah)  Taiwanese HokkienTaiwanese Hokkien
Crowd Lu港邊男兒 (Kang pian lam ji)  Taiwanese HokkienTaiwanese Hokkien
  → अंग्रेज़ी
  → जापानी
  → लिप्यंतरण
3 अनुवाद
अंग्रेज़ी
जापानी
लिप्यंतरण
+2
Chen Xiao-Yun愛人跟人走 (Ai jin due lang tsau)  Taiwanese HokkienTaiwanese Hokkien
Jody Chiang美麗的交換 (Mi le ei kau uann)  Taiwanese HokkienTaiwanese Hokkien
Jacky Wu大聲說出心內的話 (Tua siann suat tshut sim lai ei ue)  Taiwanese HokkienTaiwanese Hokkien
  → लिप्यंतरण
1 अनुवाद
लिप्यंतरण
Jay Chou火車叨位去 (Hue tshia do ui khi)  Taiwanese HokkienTaiwanese Hokkien
  → अंग्रेज़ी
  → चीनी
  → लिप्यंतरण
3 अनुवाद
अंग्रेज़ी
चीनी
लिप्यंतरण
+2
Chris Hung舊情綿綿 (Ku tsing mi mi)  Taiwanese HokkienTaiwanese Hokkien
  → अंग्रेज़ी
  → लिप्यंतरण
2 अनुवाद
अंग्रेज़ी
लिप्यंतरण
Ric Jan就是我 (To si gua)  Taiwanese HokkienTaiwanese Hokkien
  → अंग्रेज़ी
  → लिप्यंतरण
2 अनुवाद
अंग्रेज़ी
लिप्यंतरण
Jody Chiang金針花 (Kim tsiam hue)  Taiwanese HokkienTaiwanese Hokkien
Jody Chiang莎喲娜啦 (Sa yiou na lah)  Taiwanese HokkienTaiwanese Hokkien
Joey Chiang彼眠紅的花 (Hit mi ang ei hue)  Taiwanese HokkienTaiwanese Hokkien
Teresa Teng天黑黑 (Ti O O)  Taiwanese HokkienTaiwanese Hokkien
Yeh Chi-Tien最後的探戈 (Tsue au ei than goo)  Taiwanese HokkienTaiwanese Hokkien
Chan Ya-wen墓仔埔也敢來 (Bong a poo yia kam lai)  Taiwanese HokkienTaiwanese Hokkien
  → लिप्यंतरण
1 अनुवाद
लिप्यंतरण
Wu Bai台北孤兒 (Tai pak koo ji)  Taiwanese HokkienTaiwanese Hokkien
Shen Wen Cheng心事誰人知 (Sim su tsui lang tsai)  Taiwanese HokkienTaiwanese Hokkien
  → लिप्यंतरण
1 अनुवाद
लिप्यंतरण
Chan Ya-wen真愛等一個人 (Tsin ai tan tsit e lang)  Taiwanese HokkienTaiwanese Hokkien
Jia Jia何妨 (Hé fáng)  चीनी, Taiwanese Hokkienचीनी, Taiwanese Hokkien
A-Mei好膽你就來 (Ho tann li to lai)  Taiwanese HokkienTaiwanese Hokkien
  → अंग्रेज़ी
  → चीनी
  → जापानी
  → लिप्यंतरण
4 अनुवाद
अंग्रेज़ी
चीनी
जापानी
लिप्यंतरण
+3
Xi Qing基隆山之戀 (Ke lang suann tsi luan)  Taiwanese HokkienTaiwanese Hokkien
Cao Tun Jian Zai媽祖 (Mazu)  Taiwanese HokkienTaiwanese Hokkien
Nine One One沒你我沒差 (But li gua but tsha)  चीनी, Taiwanese Hokkienचीनी, Taiwanese Hokkien
  → फिलिपिनो/तागालोग
1 अनुवाद
फिलिपिनो/तागालोग
Zhang Rong Rong大甲溪邊 (Tai kah khe pian)  Taiwanese HokkienTaiwanese Hokkien
Twinkling Ting放心 (Hong sim)  Taiwanese HokkienTaiwanese Hokkien
Chan Ya-wen阿比仔的心事 (A pi a e sim su)  Taiwanese HokkienTaiwanese Hokkien

Pages