Su testamentu (Neapolitan में अनुवाद)

Advertisements
सार्दिन्यन

Su testamentu

Como chi so a lettu moribundu
morzo trancuillu, serenu e cuntentu,
però, prima chi lasse custu mundu,
cherz’iscrier su meu testamentu
e dimando chi siat rispettadu
su disizu de s’urtimu momentu.
 
Apenas mi bidides ispiradu
inserrademi puru in battor taulas:
deo non cherzo baule forradu.
E nessune pro me ispendat paraulas
in lodare, comente bi nd’at,
chi fintzas in sa fossa naran faulas.
 
Sa sepoltura la cherzo iscavada
foras de su comunu campusantu:
meritat gai s’anima dannada.
Non permitto a s’ipocritu piantu
de benner a mi fagher cumpanzia
cando so sutta ’e su funebre mantu.
 
HampsicoraHampsicora द्वारा रवि, 02/11/2014 - 22:46 को जमा किया गया
आख़िरी बार मंगल, 04/11/2014 - 18:17 को HampsicoraHampsicora द्वारा संपादित
जमा करने वाले के कमेंट:

Taken from the first verses of a poem by Peppinu Mereu (1872-1901), the Sardinian "poète maudit".
The whole composition is available here:
http://lyricstranslate.com/it/su-testamentu-will.html-0

Neapolitan में अनुवादNeapolitan
Align paragraphs
A A

'O testamènto

Mo’ ca stòngo dint’o liétto murènno
i’ sto cuièto, appusato e cuntènto.
Ma però primma ‘e lassà’ chistu munno
aggio penzato ‘e fa’ nu testamènto
e ve cérco ca purtate rispètto
â fantasia ‘e chist’ùrdemo mumènto
 
Vuje, cunfrómme vedite ca so’ muórto
‘nserràteme dint’a quatto jenèlle;
i’ nun voglio nu tavuto allustrato.
Nisciuno m’ adda spènnere parole
d’elòggio fàuzo cómm’a cèrta gènte
ca va’ e cónta buscìe ‘nfaccia a na fòssa
 
‘A sebberdura mia vòglio scavata
‘a fòra ‘o regulare campusanto:
chésto mèreta ll’ànema dannata.
Nun premmétto a nisciuno fàuzo chianto
‘e venì’ pe me tené’ cumpagnia
quanno d’a mòrta stongo sott’o manto.
 
Potete utilizzare tutte le mie traduzioni purché citiate la fonte.
Pietro LignolaPietro Lignola द्वारा गुरु, 04/10/2018 - 18:42 को जमा किया गया
Collections with "Su testamentu"
Cordas et Cannas: टॉप 3
कमेन्ट