فرید هنرور

فرید هنرور का छायाचित्र
नाम:
Farid
जुड़ा:
10.12.2012
रोल:
Senior Member
प्वाइंट:
879
Contributions:
156 अनुवाद, 964 बार धन्यवाद मिला, 27 अनुरोध सुलझाए 20 सदस्यों की सहायता की, left 118 comments

Zurna98

रूचियाँ

برای درخواست ترجمه آهنگ و همچنین متن آهنگ به سایت زورنا98 مراجعه نمایید.
https://lyrics.zurna98.com/
https://fa.zurna98.com/

मेरे बारे में

از سال 2011 مشغول ترجمه ترانه هستم و با گذشت زمان بر مهارت مترجمی بنده افزوده می شه. خوشحال میشم اگه در ترجمه های بندی اشکالی بود، حتما بهم خبر داده بشه.
https://fa.zurna98.com/
https://lyrics.zurna98.com/

भाषाएँ
मूल निवासी
आज़रबाइजानी
धाराप्रवाह
फारसी, तुर्की
अध्ययन
अंग्रेज़ी, Turkish (Anatolian dialects)
मुझसे संपर्क करें

فرید هنرور के भेजे हुए 156 अनुवादविवरणसभी अनुवाद

आर्टिस्टअनुवादभाषाएँकमेन्टInfoInfosort descending
Tanwe held on to the hard तुर्की → अंग्रेज़ी
thanked 1 time
तुर्की → अंग्रेज़ी
thanked 1 time
Ziynet Saliبه من هم بگو तुर्की → फारसी1
6 बार धन्यवाद मिला
तुर्की → फारसी
6 बार धन्यवाद मिला
Gökhan Tepeیکم دیگه بمون तुर्की → फारसी1
2 बार धन्यवाद मिला
तुर्की → फारसी
2 बार धन्यवाद मिला
Mustafa Ceceliاینو یه گوشه ای بنویس तुर्की → फारसी1
2 बार धन्यवाद मिला
तुर्की → फारसी
2 बार धन्यवाद मिला
Yalınدوای ما عشق بازی هاست तुर्की → फारसी1
5 बार धन्यवाद मिला
तुर्की → फारसी
5 बार धन्यवाद मिला
Tanبه صورت متفاوتی جدا شدیم तुर्की → फारसी
thanked 1 time
तुर्की → फारसी
thanked 1 time
İlyas Yalçıntaşبه راه افتادم तुर्की → फारसी2
thanked 1 time
तुर्की → फारसी
thanked 1 time
Ebru Gündeşجیک (صدا) तुर्की → फारसी1
2 बार धन्यवाद मिला
तुर्की → फारसी
2 बार धन्यवाद मिला
Tarkanاون معاشقه ها तुर्की → फारसी1
5 बार धन्यवाद मिला
तुर्की → फारसी
5 बार धन्यवाद मिला
Ebru Gündeşاین غریبه توی چشمات کیه तुर्की → फारसी1
2 बार धन्यवाद मिला
तुर्की → फारसी
2 बार धन्यवाद मिला
Ebru Gündeşزود فراموش نکن तुर्की → फारसी1
4 बार धन्यवाद मिला
तुर्की → फारसी
4 बार धन्यवाद मिला
Ebru Gündeşبهشت तुर्की → फारसी1
9 बार धन्यवाद मिला
तुर्की → फारसी
9 बार धन्यवाद मिला
Ebru Gündeşبرید तुर्की → फारसी1
4 बार धन्यवाद मिला
तुर्की → फारसी
4 बार धन्यवाद मिला
Ebru Gündeşتا ته عاشق तुर्की → फारसी1
3 बार धन्यवाद मिला
तुर्की → फारसी
3 बार धन्यवाद मिला
Ebru Gündeşمن هم فرزند یک انسانم तुर्की → फारसी1
thanked 1 time
तुर्की → फारसी
thanked 1 time
Ebru Gündeşسراغتو گرفتم نیا तुर्की → फारसी1
3 बार धन्यवाद मिला
तुर्की → फारसी
3 बार धन्यवाद मिला
Ebru Gündeşصدا کنید بیاد तुर्की → फारसी1
8 बार धन्यवाद मिला
तुर्की → फारसी
8 बार धन्यवाद मिला
Ebru Gündeşخدایم तुर्की → फारसी1
3 बार धन्यवाद मिला
तुर्की → फारसी
3 बार धन्यवाद मिला
Ebru Gündeşعاشق तुर्की → फारसी2
9 बार धन्यवाद मिला
तुर्की → फारसी
9 बार धन्यवाद मिला
Mustafa Sandalبیا برای من (بیا پیشم) तुर्की → फारसी1
4 बार धन्यवाद मिला
तुर्की → फारसी
4 बार धन्यवाद मिला
Oğuzhan Koçنا امیدی तुर्की → फारसी
thanked 1 time
तुर्की → फारसी
thanked 1 time
Derya Uluğعقل و فکر درهم برهمه तुर्की → फारसी1
thanked 1 time
तुर्की → फारसी
thanked 1 time
İlyas Yalçıntaşمعما (پازل) तुर्की → फारसी1
5 बार धन्यवाद मिला
तुर्की → फारसी
5 बार धन्यवाद मिला
Ahmet Selçuk İlkanیک صفحه عشق तुर्की → फारसीतुर्की → फारसी
Mabel Matizموهای رنگیت तुर्की → फारसी
4 बार धन्यवाद मिला
तुर्की → फारसी
4 बार धन्यवाद मिला
Emre Aydınشاید بچه ام तुर्की → फारसीतुर्की → फारसी
Ece Seçkinآدیّو तुर्की → फारसी
thanked 1 time
तुर्की → फारसी
thanked 1 time
Sibel Canعشق جدیدم तुर्की → फारसीतुर्की → फारसी
Mustafa Ceceliمی فهمی तुर्की → फारसी
5 बार धन्यवाद मिला
तुर्की → फारसी
5 बार धन्यवाद मिला
Yalınبی تو نمیشه तुर्की → फारसी
2 बार धन्यवाद मिला
तुर्की → फारसी
2 बार धन्यवाद मिला
Hande Ün​salبازی کن بازی کن तुर्की → फारसी
2 बार धन्यवाद मिला
तुर्की → फारसी
2 बार धन्यवाद मिला
Berdan Mardiniقند فروش तुर्की → फारसी
thanked 1 time
तुर्की → फारसी
thanked 1 time
Serkan Kayaلعنت بشه तुर्की → फारसीतुर्की → फारसी
İrem Dericiآلارم اشتباه तुर्की → फारसी
2 बार धन्यवाद मिला
तुर्की → फारसी
2 बार धन्यवाद मिला
Emrah Karadumanصداتو ببر तुर्की → फारसी
thanked 1 time
तुर्की → फारसी
thanked 1 time
Simgeخواهم بوسید तुर्की → फारसी
6 बार धन्यवाद मिला
तुर्की → फारसी
6 बार धन्यवाद मिला
Serdar Ortaçیار هوایی तुर्की → फारसीतुर्की → फारसी
Mabel Matizبه هم پیچیده तुर्की → फारसी
4 बार धन्यवाद मिला
तुर्की → फारसी
4 बार धन्यवाद मिला
Ece Seçkinتا تهش तुर्की → फारसीतुर्की → फारसी
Mustafa Ceceliبا ارزشم तुर्की → फारसी
2 बार धन्यवाद मिला
तुर्की → फारसी
2 बार धन्यवाद मिला
Bengüعصر طلائی तुर्की → फारसी
thanked 1 time
तुर्की → फारसी
thanked 1 time
Emrah Karadumanزیباترین شکستم तुर्की → फारसी
thanked 1 time
तुर्की → फारसी
thanked 1 time
Emrah Karadumanعشق تبعید شدمون तुर्की → फारसी
3 बार धन्यवाद मिला
तुर्की → फारसी
3 बार धन्यवाद मिला
Serkan Kayaغبار کوه ها तुर्की → फारसीतुर्की → फारसी
Tuğba Yurtباز دوباره دوست داشته باش तुर्की → फारसी
thanked 1 time
तुर्की → फारसी
thanked 1 time
Yalınبدون تو من چی باشم तुर्की → फारसी
3 बार धन्यवाद मिला
तुर्की → फारसी
3 बार धन्यवाद मिला
Emrah Karadumanچاه عمیقم तुर्की → फारसी
7 बार धन्यवाद मिला
तुर्की → फारसी
7 बार धन्यवाद मिला
Edisرمان तुर्की → फारसी
2 बार धन्यवाद मिला
तुर्की → फारसी
2 बार धन्यवाद मिला
Bora Duranبه سمت تو तुर्की → फारसीतुर्की → फारसी
Ziynet Saliگریه می کنم؟ نخواهم کرد तुर्की → फारसी
thanked 1 time
तुर्की → फारसी
thanked 1 time
Hande Yenerمنو دوست داشته باش तुर्की → फारसी1
4 बार धन्यवाद मिला
तुर्की → फारसी
4 बार धन्यवाद मिला
Oğuzhan Koçخیال می کنن خوبم तुर्की → फारसीतुर्की → फारसी
Bahadır Tatlıözتقویم तुर्की → फारसीतुर्की → फारसी
Cem Beleviدستاتو باز کن तुर्की → फारसीतुर्की → फारसी
Mustafa Ceceliخوبه که در زندگیمی तुर्की → फारसीतुर्की → फारसी
Edisبرای زیباییت तुर्की → फारसी1
thanked 1 time
तुर्की → फारसी
thanked 1 time
İrem Dericiمن تنها ، شما همتون तुर्की → फारसी
thanked 1 time
तुर्की → फारसी
thanked 1 time
Calvin Harrisیک بوسه अंग्रेज़ी → फारसीअंग्रेज़ी → फारसी
Petek Dinçözمتشکرم तुर्की → फारसी
thanked 1 time
तुर्की → फारसी
thanked 1 time
Jonas Blueمادر अंग्रेज़ी → फारसी
thanked 1 time
अंग्रेज़ी → फारसी
thanked 1 time
Mabel Matizاگه اونطور راحته तुर्की → फारसी
2 बार धन्यवाद मिला
तुर्की → फारसी
2 बार धन्यवाद मिला
Cem Beleviعشق مه آلود तुर्की → फारसीतुर्की → फारसी
Ziynet Saliدیوانه و مجنون तुर्की → फारसी
4 बार धन्यवाद मिला
तुर्की → फारसी
4 बार धन्यवाद मिला
Sibel Canغیر از تو کسی رو ندارم तुर्की → फारसी
4 बार धन्यवाद मिला
तुर्की → फारसी
4 बार धन्यवाद मिला
Feride Hilal Akınآیا می دونه तुर्की → फारसी
2 बार धन्यवाद मिला
तुर्की → फारसी
2 बार धन्यवाद मिला
Ferhat Göçerروا (جایز) तुर्की → फारसीतुर्की → फारसी
Gökhan Keserعاشق هر کسی بشم ، بختش باز میشه तुर्की → फारसीतुर्की → फारसी
İdo Tatlısesتا مچ دستام درد می کنه तुर्की → फारसी
thanked 1 time
तुर्की → फारसी
thanked 1 time
Ayla Çelikکمد آینه دار तुर्की → फारसी
thanked 1 time
तुर्की → फारसी
thanked 1 time
Demet Akalınآه، عشق احمق तुर्की → फारसी
thanked 1 time
तुर्की → फारसी
thanked 1 time
Ebru Yaşarمن چه آتیش ها که ندیدم तुर्की → फारसीतुर्की → फारसी
Edisدروغ तुर्की → फारसीतुर्की → फारसी
Mustafa Sandalعشق رانده نمیشه तुर्की → फारसीतुर्की → फारसी
Berkayبنویس तुर्की → फारसी
thanked 1 time
तुर्की → फारसी
thanked 1 time
Alişanمیدونم برنخواهد گشت तुर्की → फारसीतुर्की → फारसी
Cem Beleviنمیتونم عادت کنم तुर्की → फारसी
thanked 1 time
तुर्की → फारसी
thanked 1 time
Sibel Canچاه तुर्की → फारसी
3 बार धन्यवाद मिला
तुर्की → फारसी
3 बार धन्यवाद मिला
Edisشبنم یخ زده तुर्की → फारसी
thanked 1 time
तुर्की → फारसी
thanked 1 time
Oğuzhan Koçتقدیر الهی तुर्की → फारसीतुर्की → फारसी
Demet Akalınبه جانم هم بخوره तुर्की → फारसी
thanked 1 time
तुर्की → फारसी
thanked 1 time
Merve Özbeyخواهد زد तुर्की → फारसी
3 बार धन्यवाद मिला
तुर्की → फारसी
3 बार धन्यवाद मिला
İsmail YKمست شدم तुर्की → फारसी
4 बार धन्यवाद मिला
तुर्की → फारसी
4 बार धन्यवाद मिला
Oğuzhan Koçسر زده तुर्की → फारसीतुर्की → फारसी
Murat Bozهی तुर्की → फारसी
thanked 1 time
तुर्की → फारसी
thanked 1 time
İlyas Yalçıntaşآرزوها بیعار (غیر قابل دسترس) तुर्की → फारसी
thanked 1 time
तुर्की → फारसी
thanked 1 time
Bahadır Tatlıözآب راه خودشو پیدا می کنه तुर्की → फारसीतुर्की → फारसी
Rafet El Romanدلتنگ شدم तुर्की → फारसी
3 बार धन्यवाद मिला
तुर्की → फारसी
3 बार धन्यवाद मिला
Oğuzhan Koçاسیر ابرها شدیم तुर्की → फारसी
3 बार धन्यवाद मिला
तुर्की → फारसी
3 बार धन्यवाद मिला
Burayدیگه دوستت ندارم तुर्की → फारसीतुर्की → फारसी
Aleyna Tilkiگل تنها तुर्की → फारसीतुर्की → फारसी
Simgeعشقت بشم तुर्की → फारसी2
8 बार धन्यवाद मिला
तुर्की → फारसी
8 बार धन्यवाद मिला
İlyas Yalçıntaşراه شهر तुर्की → फारसी
6 बार धन्यवाद मिला
तुर्की → फारसी
6 बार धन्यवाद मिला
Murat Bozتا دیر نشده तुर्की → फारसी1
3 बार धन्यवाद मिला
तुर्की → फारसी
3 बार धन्यवाद मिला
Sezen Aksuنميتونم برم तुर्की → फारसी
9 बार धन्यवाद मिला
तुर्की → फारसी
9 बार धन्यवाद मिला
Mehmet Erdemجناب حاكم तुर्की → फारसी
thanked 1 time
तुर्की → फारसी
thanked 1 time
Bengüاز احترامم तुर्की → फारसी
11 बार धन्यवाद मिला
तुर्की → फारसी
11 बार धन्यवाद मिला
Sezen Aksuمنصرف شدم तुर्की → फारसी2
5
1 वोट, 21 बार धन्यवाद मिला
तुर्की → फारसी
5
1 वोट, 21 बार धन्यवाद मिला
Ebru Gündeşسلطان قلبم तुर्की → फारसी
38 बार धन्यवाद मिला
तुर्की → फारसी
38 बार धन्यवाद मिला
Mustafa Ceceliدر بیماری و سلامتی तुर्की → फारसी
20 बार धन्यवाद मिला
तुर्की → फारसी
20 बार धन्यवाद मिला
Tarkanفیروزه तुर्की → फारसी4
14 बार धन्यवाद मिला
तुर्की → फारसी
14 बार धन्यवाद मिला

Pages