Unknown Artist (Romanian) - Bana di ficior (Voi gionj ficiori)

Advertisements
Aromanian
A A

Bana di ficior (Voi gionj ficiori)

Tufeki cãdzurã nji di ori
Pisti mãrati vlahuri hori
Di nji di ori pi'anostsã fratsã
I'aflãmu pitu cãiuri vãtãmatsã
Di ma lã agiundzi ia sculatsã
Voi gionj ficiori ,voi gionj ficiori
 
Noi him a Pindului ficiori
Noi him sh'buni , noi him sh'arãi
Tufekli shtim s'li mãnuimu
Nu nã ia fricã ca s'murimu
Cã pritu aesta va's dukimu
Cã him armãnj ditu muntsãi Pind
 
Nu'avetsã in vinj sãndzã in voi
Nu hitsã armãnj , nu hitsã ca noi
Sh'atumtsea cum di vã alãsatsã
Di tutsã dushmanii s'hitsã cãlcatsã
Luatsã arminili di v'asculatsã,
Yinitsã cu noi , yinitsã cu noi
 
Va s'alãgamu noi muntsãi tutsã
Va s'him di ploi di vint bãtutsã
Ma cãndu'a s'hibã a nostru zboru
Va s'hibã sfulgu cãdzutu ditu noru
C'aestã'i bana di ficioru
Shi'ashi vremu noi, shi'ashi vremu noi
 
Tufeki cãdzurã nji di ori
Pisti mãrati vlahuri hori
Di nji di ori pi'anostsã fratsã
I'aflãmu pitu cãiuri vãtãmatsã
Di ma lã agiundzi ia sculatsã
Voi gionj ficiori, voi gionj ficiori
 
adysanuadysanu द्वारा बुध, 01/04/2015 - 21:45 को जमा किया गया
धन्यवाद!

 

Advertisements
Video
"Bana di ficior (Voi ..." के अनुवाद
Unknown Artist (Romanian): टॉप 3
कमेन्ट