Advertisements

Wakin Chau के लिरिक्स

Wakin Chau also performedअनुवाद
Lesley Li - 明天我要嫁給你 (Míng tiān wǒ yào jià gěi nǐ)चीनीvideo
Faye Wong - 棋子 (Qí zǐ)चीनीvideoअंग्रेज़ी #1 #2
कमेन्ट