Winter Bear (IPA में अनुवाद)

Advertisements

Winter Bear

She looks like a blue parrot
Would you come fly to me
I want some good day, good day, good day
Good day, good day
 
Looks like a winter bear
You sleep so happily
I wish a good night, good night, good night
Good night, good night
 
Imagine your face
Say hello to me
Then all the bad days
They're nothing to me
With you
 
Winter bear
 
Sleep like a winter bear
 
Sleep like a winter bear
 
arimotonaarimotona द्वारा शुक्र, 09/08/2019 - 15:46 को जमा किया गया
आख़िरी बार बुध, 28/08/2019 - 14:41 को VoldimerisVoldimeris द्वारा संपादित
IPA में अनुवादIPA
Align paragraphs
A A

ˈwɪntər bɛr

ʃi lʊks laɪk ə blu ˈpɛrət
wʊd ju kʌm flaɪ tu mi
aɪ wɑnt sʌm
gʊd deɪ, gʊd deɪ, gʊd deɪ
 
gʊd deɪ, gʊd deɪ
 
lʊks laɪk ə ˈwɪntər bɛr
ju slip soʊ ˈhæpəli
aɪ wɪʃ ju eɪ
gʊd naɪt, gʊd naɪt, gʊd naɪt
 
gʊd naɪt, gʊd naɪt
 
ɪˈmæʤən jʊər feɪs
seɪ həˈloʊ tu mi
ðɛn ɔl ðə bæd deɪz
ðɛr ˈnʌθɪŋ tu mi
wɪð ju
 
ˈwɪntər bɛr
 
slip laɪk ə ˈwɪntər bɛr
slip laɪk ə ˈwɪntər bɛr
 
Alex BisakiAlex Bisaki द्वारा शनि, 10/08/2019 - 01:04 को जमा किया गया
कमेन्ट