Zaprawdę Wierzcie Mi [The Gospel Truth I] (लिप्यंतरण)

Advertisements

Zaprawdę Wierzcie Mi [The Gospel Truth I]

Narrator:
Dawno, dawno temu, kiedy starożytna Grecja przeżywała złoty wiek, pośród potężnych bogów i mężnych herosów pojawił się nowy bohater - mocarny Herkules. Lecz cóż jest miarą prawdziwego bohaterstwa? No właśnie, o tym będzie ta...
 
Talia:
Słyszycie go? Tak się nadął, że zaraz będzie z tego grecka tragedia!
 
Terpsychora:
Wyluzuj, staruszku.
 
Kaliope:
Dalej my z tym lecimy, misiu.
 
Narrator:
No to lu, panienki...
 
Kaliope:
My, siostry muzy, boginie od sztuk, będziemy sławić herosa.
 
Terpsychora:
Znacie go? To Herkules.
 
Talia:
Chciałaś powiedzieć Muskules! Czy któraś z nas by odmówiła mu?
 
Kaliope:
Ta opowieść początek ma nie dziś, lecz nim o Herkulesie usłyszał groźny świat...
 
Gdy świat miał parę lat
Szalały po nim w upał czy mróz
Menele zwane tytanami, zostawiając gruz
Panował brud i smród
Dygotał wściekle padół nasz ten
Wulkany miały konkurs plucia lawą dzień za dniem
 
Łuu, z biglem, siostry!
 
Na scenę wkroczył Zeus
Co umiał gromem kłuć
Jak stał
Kreatury wziął pod klucz
I grzmiał
Póki anarchii nie usunął precz
 
Zaprawdę, wierzcie mi
Gość za wysoko stał, by mieć to gdzieś
Sławimy go do dziś
(No to dalej, kotku)
Oczyścił glob i zmierzył mu pi
Wnet Ziemia odetchnęła
I, zaprawdę, wierzcie mi
Spłynęły i na Olimp słodkie dni
Jak martini
 
Wnet Ziemia odetchnęła
I, zaprawdę, wierzcie mi
 
FloppylouFloppylou द्वारा शुक्र, 18/05/2018 - 10:12 को जमा किया गया
आख़िरी बार गुरु, 31/01/2019 - 13:45 को IceyIcey द्वारा संपादित
लिप्यंतरण
Align paragraphs
A A

Заправдѧ Верьте Ми

Нарратор:
Давно, давно тэму, кеды старожитна Грэця преживала злоты век, посьро́д потѧжных бого́в и мѧжных хэросо́в появил сѩ новы бохатэр - моцарны Хэркулес. Леч цо́ж ест мярѫ правдивэго бохатэрства? Но власьне, о тым бѧде та...
 
Талья:
Слышите го? Так сѩ надѫл, же зараз бѧде з тэго грэцка трагэдъя!
 
Тэрпсыхора:
Вылюзуй, старушку.
 
Кальёпэ:
Далей мы з тым летимы, мисю.
 
Нарратор:
Но то лю, паненки...
 
Кальёпэ:
Мы, сёстры музы, богине од штук, бѧдемы славить хэроса.
 
Тэрпсыхора:
Знате го? То Хэркулес.
 
Талья:
Хтялясь поведеть Мускулес! Чи кто́рась з нас бы одмо́вила му?
 
Кальёпэ:
Та оповесть почѫтэк ма не дись, леч ним о Хэркулесе услышал грозьны свят...
 
Гды свят мял парѧ лят
Шалялы по ним в упал чи мро́з
Мэнэле званэ тытанами, зоставяѭц груз
Пановал бруд и смро́д
Дыготал встекле падо́л наш тэн
Вульканы мялы конкурс плютя лявѫ день за днем
 
Луу, з биглем, сёстры!
 
На сцэнѧ вкрочил Зэус
Цо умял громэм клуть
Як стал
Крэатуры взѭл под ключ
И грьмял
По́ки анархї не усунѫл прэч
 
Заправдѧ, верьте ми
Гость за высоко стал, бы меть то гдесь
Славимы го до дись
(Но то далей, котку)
Очистил глёб и змерил му пи
Внэт Земя одэтхнѧла
И, заправдѧ, верьте ми
Сплынѧлы и на Олимп слодке дни
Як мартіни
 
Внэт Земя одэтхнѧла
И, заправдѧ, верьте ми
 
Angel of SpeedAngel of Speed द्वारा गुरु, 07/11/2019 - 23:57 को जमा किया गया
कमेन्ट