آماده باشین! (āmāde bāšin) [Be prepared] (Transliteration)

Advertisements

آماده باشین! (āmāde bāšin) [Be prepared]

[Scar:]
بر روی قلب تاریکم تابیده
ظلمتی سخت از یک بغض و کینه
باید یه حرکتی کرد
تا من شوم شیری خرسند
دارم به دوردست نگاهی
دارم من افکار پلیدی
شوم رست در این ملک از این پس
اگر شما شوید یار از این پس
بیا تو برادر عزیزم
بدیدم من خوابی کوچولو!
بر زیر پایم دست و پا زند
 
[Shenzi:]
من نفهمیدم
 
[Scar:]
فقط گوش کن تو به من
کنم بر این ملک شاهی
زنم بانگ تباهی
بیاید بر سینه‌ام غرور
که باشد این سخن اسم من!
"پادشاه!"
 
[Banzai:]
آره! آماده باشین! ما آماده‌ایم! اوه! برای چی؟!
 
[Scar:]
برای مرگ سلطان!
 
[Banzai:]
چرا؟! مگه مریضه؟!
 
[Scar:]
نه نادون! ما قراره اونو بکشیم. همین‌طور سیمبا رو.
 
[Shenzi:]
چه فکر خوبی! کی سلطان می‌خواد؟!
 
[Shenzi, Banzai & Ed:]
سلطان، بی‌سلطان! لالالالالالا!!!
 
[Scar:]
مسخره‌ها! سلطان خواهیم داشت.
 
[Banzai:]
اما تو که گفتی...
 
[Scar:]
من سلطان می‌شم. با من باشین تا هرگز گرسنه نمونین.
 
[Shenzi, Banzai & Ed:]
هورا!!! تو عالی‌ای!خوبه!
 
[Hyenas:]
ما سلطان می‌خوایم!
ما سلطان می‌خوایم!
ما تحت فرمان توایم، ای سلطان تاریکی!
 
[Scar:]
می‌خوانم من ارتش خود را
به قتل تنها برادر!
بیایید در این ملک به نیکی
پذیرم شما را به گرمی
همی من شوم حاکمی شیر
شکم پر کنید از شکار، سیر
زبانه کشد آتش خشمم
چو خاری‌ست برادر به چشمم
من فرزند او را
کنم غمگین و تنها
شود خسته و نالان
گردد زار و پریشان
ستانم تخت شاهی
بیاید خوش‌اقبالی
رسم من به آن عرش اعلا
کنیم زار و مسکین، زمین را
 
[Hyenas:]
"پادشاه!"
کنیم زار و مسکین زمین را!
"پادشاه!"
 
Kűldve: T. O.DT. O.D Kedd, 05/03/2019 - 00:29
Last edited by IceyIcey on Csütörtök, 07/03/2019 - 12:13
Transliteration
Align paragraphs
A A

āmāde bāšin

[Scar:]
bar ru-ye qalb-e tārikam tābide
zolmati saxt az yek boqz o kine
bāyad ye harekati kard
tā man šavam širi xorsand
dāram be durdast negāhi
dāram man afkār-e palidi
šavam rast dar in molk az in pas
agar šomā šavid yār az in pas
biyā to barādar-e azizam
bedidam man xābi kučulu
bar zir-e pāyam dast o pā zanad
 
[Shenzi:]
man nafahmidam
 
[Scar:]
faqat guš kon to be man
konam bar in molk šāhi
zanam bāng-e tabāhi
biyāyad bar sine'am qorur
ke bāšad in soxan esm-e man
"pādešāh!"
 
[Banzai:]
āre! āmāde bāšin! mā āmāde'im! ow! barāye či?!
 
[Scar:]
barāye marg-e soltān!
 
[Banzai:]
čerā?! mage marize?!
 
[Scar:]
na nādun! mā qarāre uno bokošim. hamintor simbā ro.
 
[Shenzi:]
če fekr-e xubi! ki soltān mixād?!
 
[Shenzi, Banzai & Ed:]
soltān, bisoltān! lā lā lā lā lā lā!!!
 
[Scar:]
masxarehā! soltān xāhim dāšt.
 
[Banzai:]
ammā to ke gofti...
 
[Scar:]
man soltān mišam. bā man bāšin tā hargez gorosne namunin.
 
[Shenzi, Banzai & Ed:]
hur(r)ā!!! to āli'i! xube!
 
[Hyenas:]
mā soltān mixāym!
mā soltān mixāym!
mā taht-e farmān-e to'/yim, ey soltān-e tāriki!
 
[Scar:]
mixānam man arteš-e xod rā
be qatl-e tanhā barādar!
biyāyid dar in molk be niki
paziram šomā rā be garmi
hami man šavam hākemi šir
šekam por konid az šekār, sir
zabāne kešad ātaš-e xašmam
čo xāri-st barādar be čašmam
man farzand-e u rā
konam qamgin o tanhā
šavad xaste v/'o nālān
gardad zār o parišān
setānam taxt-e šāhi
biyāyas xošeqbāli
resam man be ān arš-e a'lā
konim zār o meskin, zamin rā
 
[Hyenas:]
"pādešāh!"
konim zār o meskin, zamin rā!
"pādešāh!"
 
Hello! Hope you enjoy the Persian lyrics♪
Kűldve: T. O.DT. O.D Szerda, 06/03/2019 - 08:53
Added in reply to request by TheLionKingOSTTheLionKingOST
Szerző észrevételei:

Hello! Hope enjoy the Persian lyrics. about the sign "/", it mentions two correct pronounciation differing on one sound. e.g. to'/yim= toyim✓ to'im✓

Idioms from "آماده باشین! (āmāde ..."
See also
Hozzászólások