Провал (Proval) (Angol translation)

Reklám

Провал (Proval)

Денят ми почва средностатистически направо зле.
Браво бе!
Нямам вече нужда от представяне,
петно, леке, на яката, на шубата ти братле.
Човекът "провал" не знае двеста,
но пък знае две.
Баща ми ми казваше доста често,
че на времето видял на времето във мене
някакъв сериозен потенциал, но просто с дъх го пропилял,
нахален бил съм и живял съм, само за да стана неговият най-голям провал.
И е прав.
Сега си бърша задника с ръкав и като си спомня,
сега се чувствам като някакъв невидим граф,
да бе няма майтап, ще върна лентата назад, да ви разкажа за "Провал 1-ви",
та слушай брат!
Действието се развива, когато бях клас четвърти,
не си мисли, че днеска тъпотията ми кърти,
щот тогава не си ме познавал,
да и без съмнение,
тъп бе за мене точното определение.
Та имаше момиче красиво във моя клас.
Бях си кръстил възглавницата на нея
и за вас името и прекрасно ще остане в дълбока тайна,
и за по-нагледно ще я наричам просто Vagina!
Та тази девойка си имаше гърди на дойка,
бях влюбен и си преставям как ми дава да ги бройкам,
но вместо да я поканя да пием липов чай,
аз постъпих като мъж и направих, Кво?
Познай!
Превърнах се в нейн персонален лакей,
ако ми беше казала, може би щях да стана гей.
Изпращах я всяка вечер, щот я беше страх от тъмното,
а после от студа често болеше ме гърлото.
Първото, второто и тъй нататък квот поиска става.
Аз я гледам кат разнежен и промучавам си кат крава.
И дойде денят, в който тя приятел си намери,
а аз драго претендрах, че със него сме авери.
Монументалната ми простотия ескалира
и застрадах, и смятах се самоубия.
А Vagina бе щастлива със нейния нов възлюбен,
щеше ми се да го прая за рисуване труден.
Но постъпих като мъж и ги оставих да лудуват,
пък и вече не ми пукаше, с пари не се купуват три неща -
здравето, още нещо и любовта и преглътнах провала с гордо клюмнала глава.
 
Припев(2х):
 
Отсам чувам само "Провал-вал-вал,
оттам виждам само "Провал-вал-вал"
Аз съм крал на провала, на Гала бала осрал,
със фекал, подписах се с него, не с химикал.
 
Обичам се провалям, тва ми нещо кат хоби,
провалям се сутрин, вечер на 1-ви, 3-ти и 2-ри
и когат ми остане свободно време от проваляне,
гледам да се проваля веднъж,
ей тъй преди лягане.
За мен седмицата започва във Провалелник,
провалено записвам си провалите във шибан дневник.
И както казва баща ми, този мъдър човек -
"Провала Владиславе зависи само от теб!"
Любимият ми изпълнител е ПровалЕминем,
и да измисля тази рима вярвай ми отне ми ден.
Провалът ми основен настъпи от мойто раждане,
родих се с ден по-късно, провалих се мамо, ай сефте!
Наполеон при Ватерло се провалил,
не мисля,
по-скоро копирал е моя стил.
На всеки две стъпки се провалям по три пъти,
тъй че ще се провалиш в провалянето като мене ти.
Аз мога да се провалям на челна стойка,
във провалянето съм синигер, ти си просто сойка и макар,
че всички сте от мене по "нали",
познайте кой отново най-могъщо ще се провали?
Аз!
Обичам тази дума "Провал", тя е моето динамо,
бутало, колянов вал.
Провалянов от днеска нататък
е мойта фамилия, живея с второто си аз във вечна идилия.
Аз съм пръв в провалянето, провалът с главно "П"
и както казваше баща ми аз съм под дъното,
във калта,
рия там самичък кат някъв сом,
заповядайте във сайта ми - Провал.com
Ха, днес е сряда, идеален ден за провал.
Всички условия са изпълнени, жив съм и тва е като цяло.
Май ви дотегнах, тъй че приятно дотягане,
че бързам за сутрешното си проваляне!
 
Припев(2х):
 
Отсам чувам само "Провал-вал-вал,
оттам виждам само "Провал-вал-вал"
Аз съм крал на провала, на Гала бала осрал,
със фекал, подписах се с него, не с химикал.
 
Искам да благодаря на всички хора които са ме комплексирали през годините,
тва беше...Антон от предучилищната, който веднъж ме бутна в една локва с кал...
и после станах целия...кален...гъз...неприятен.
Благодаря на майка ми и баща ми, които също така доста успешно се справят с моето
комплексиране.
Благодаря на Моника...която искам да я спомена просто защото не съм
я споменавал до ся. Благодаря на всички вас, за мен беше удоволствие и чест.
Предимно чест, по-малко удоволствие. Благодаря!
 
Kűldve: UbstzrUbstzr Szerda, 07/12/2016 - 20:16
Angol translationAngol
Align paragraphs
A A

Failure

My day starts averagely bad.
Well done (Bravo)!
I don't need introduction any more,
spot, stain, on your collar, on your fur coat, brother.
The "Failure" Man doesn't know 200,
but he knows 2.
My father often told me,
that in the past he saw in me,
some serious potential, but I just wasted it,
that I was insolent and lived, only to be his biggest failure.
And he's right.
Now I wipe my ass with a sleeve and when i remember,
I feel like some invisible count,
Yeah there's no joke, I'll rewind the tape back, to tell you about "Failure 1",
so listen brother!
The action's taking place when I was in fourth grade,
and don't fool yourself, that today my stupidity is big,
'cause you didn't knew me then,
yes and without question,
"stupid" was the right definition for me.
So there was a beautiful girl in my grade.
I named my pillow after her
and for you, her wonderful name will stay in deep secret,
and to be more distinct I'll call her just Vagina!
So this young lady had breasts like a cow,
I was in love and I imagined how she let me count them,
but insted of asking her out to drink linden tea,
I acted like a man and I did, What?
Guess!
I became her personal lackey,
if she told me, I would posibly become gay.
I sent her home every evening, because she was scared of the dark,
and after that often from the cold my throat hurt.
First, second an so on - everything I did.
I looked at her tenderly and moo-ed like a cow.
And the day came, when she found a boyfriend,
and I dearly pretended, that we were friends with him.
My monumental stupidity escalated
and I began to suffer, and I thought of suicide.
Meanwhile, Vagina was happy with her loved one,
I wanted to make him hard to be painted.
But I acted like a man and let them be,
also I didn't care anymore, with money you can't buy 3 things -
health, something else and love
and I swallowed the failure with proudly drooping head.
 
Chorus(x2):
 
From here I hear only Failure-lure-lure,
from there I see only Failure-lure-lure,
I'm the king of failure, on the gala-ball I shat,
whit shit I signed, not with a pen.
 
I like to fail, that's like a hoby,
I fail in the morning, in the evening on the 1-st, 3-rd and 2-nd
and when I have some free time from failing,
I make sure to fail once more,
just like that, before going to bed.
My week starts with Failmonday,
I fail to write my failures in a fuckin' diary.
And like my father says, that wise man -
"The failure, Vladislav, depends only on you!"
My favourite artist is FailurEminem,
and to think of this rhyme, believe me, it took me a day.
My basic failure came with my birth,
I was born a day later, I failed mom, for the first time!
Napoleon failed with Waterloo,
I don't think so,
he rather took my style.
On every two steps I fail three times,
so you'll fail in failing like me.
I can fail handstanding,
in failing I'm a tom-tit, you're just a jay and although
you are all "better" than me,
guess who will make the most powerful fail?
Me!
I love this word - "Failure", it's my dynamo,
piston, crankshaft.
Failanov from this day on
is my last name, I live with my alter ego in eternal idyll.
I'm first in failing, the failing with a capital "F"
and how my father said - I'm below the bottom,
in the mud,
I rout about alone like some catfish,
welcome to my website - Failure.com.
Ha, today is wednesday, perfect day for a failure.
Every requirement is fulfilled - I'm alive and that's about it.
I think that I started to annoy you, so I wish you pleasent annoying,
'cause I'll be late for my morning failure.
 
Chorus(x2):
 
From here I hear only Failure-lure-lure,
from there I see only Failure-lure-lure,
I'm the king of failure, on the gala-ball I shat,
whit shit I signed, not with a pen.
 
I want to thank all the people who humiliated me through the years,
they were... Anton from the kindergarten, who once pushed me into a puddle with mud...
and then I became all... muddy... ass... unpleasant.
Thanks to my mom and dad, who also very successfully manage with
my
humiliation.
Thanks to Monika... who I want to mention, just because I haven't.
Thanks to all of you, it was pleasure and honour for me.
Mainly honour, less pleasure. Thanks!
 
If you liked my work, don't forget to show it. :) Click the "Thank you" button and rate.
Kűldve: TrompetistaTrompetista Csütörtök, 01/02/2018 - 14:50
Szerző észrevételei:

On the line:
"I feel like some invisible count,"

the author refers to a once famous bulgarian song "Invisible" from Grafa(The Count).

More translations of "Провал (Proval)"
Idioms from "Провал (Proval)"
Hozzászólások